Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8476 (Ljubav i predanje potrebni su za rad u vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8476, 23 Travnja 1963

LJUBAV I PREDANJE POTREBNI SU ZA POSAO U VINOGRADU…

Svi ste vi pozvani na spasiteljsku suradnju na Zemlji, no morate ispuniti preduvjete kako biste mogli biti odabrani da Mi služite i da od Mene budete ovlašteni što da činite …. Za početak morate biti ispunjeni Ljubavlju prema bližnjemu, kojemu želite pomoći da izađe iz duhovne bijede i nesreće …. Jer kad u sebi njegujete Ljubav, onda i prepoznajete stupanj duhovne bijede u kojoj se ljudi nalaze …. a tad ćete biti i voljni pomoći …. Isto tako, morate se nalaziti u dubokoj povezanosti sa Mnom, što je pak već ostvareno kroz Ljubav u vama, inače vam ne bih mogao dodijeliti vaš zadatak. I morate čvrsto vjerovati u to da svi ljudi imaju za ispuniti jedan zadatak, i s obzirom na tu spoznaju i bližnjemu dajete poduke ….

A nema puno ljudi koji su spoznali smisao i svrhu njihovog zemaljskog života pa svoje bližnje žele dovesti do iste spoznaje, jer Ljubav se ohladila (Matej 24:12), budući da svaki čovjek misli samo na sebe, dakle još se jako nalazi u samoljublju, koje treba nadvladati tokom zemaljskog postojanja. Stoga uvijek nanovo tražim suradnike na Zemlji, jer jedino putem ljudi taj posao može biti obavljen, pošto Ja natprirodno na ljude ne mogu utjecati radi njihovog ispita slobodne volje ….

No znam srce svakog čovjeka, znam njegovo stanje zrelosti, njegovo duhovno ustrojstvo, njegovu volju i njegovu Ljubav, i uistinu, Ja si odabirem prave sluge za Moj Vinograd …. a oni mogu na veliki blagoslov biti aktivni za Mene, samo ako su spremni služiti Mi u svoj slobodnoj volji i u Ljubavi, jer tad Ja preuzimam vodstvo, a čovjek se tad ne treba plašiti da poduzme nešto što je oprečno Mojoj Volji …. Jedino što tražim od onih koji su Mi spremni služiti je potpuno predanje Meni; tad ih mogu odabrati, jer u punom predanju Meni nalazi se jamstvo za to da je čovjek ispunjen Ljubavlju i spreman pomoći, i tad on među svojim bližnjima i može djelovati blagotvorno  ….

Kad bi se ljudi samo brinuli o ispunjenju Zapovijedi Ljubavi, (tad) ne bi bilo velike duhovne bijede …. ne bi bilo tako niskog duhovnog stanja koje uzrokuje kraj i razlaganje Zemlje kao djela stvaranja …. No jako se još slabo vodi računa o Mojim Zapovijedima Ljubavi, prevladava samoljublje, svako je sam sebi (naj)bližnji, i ljudi sami u sebi zagušuju Božansku Iskru, Iskru Ljubavi koju Sam Ja postavio u srce svakog čovjeka, i ostaju ovisni o Mom protivniku iz čije se vlasti u zemaljskom životu trebaju osloboditi.

A tim ljudima jedino može biti pružena pomoć putem drugog čovjeka koji duhovnu nevolju prepoznaje i želi ju otkloniti. A taj će uvijek i nalaziti Moju podršku, jer Ja ne želim da se izgubi niti jedna duša, a za Mene je velika dobit (pobjeda) spasenje već samo jedne duše …. jer ona se time za vječno izmakla iz vlasti Mog protivnika. I stoga Ja blagoslivljam svakog čovjeka koji Mi služi u potpunoj nesebičnosti, kome je jedino stalo do duševnog zdravlja i spasenja njegovog bližnjega i koga Ja stoga kao Mog suradnika opskrbljujem snagom i svjetlom, koje on onda opet treba provoditi dalje onima koji nemoćno obitavaju u mraku, kojima je potrebna pomoć kako bi uspjeli izaći iz najdublje duhovne bijede …. 

A Ja svima koji Mi žele služiti dajem ispravne misli te im i privodim ljude na kojima se treba sprovoditi spasiteljski rad …. no tu se nikako ne radi o duhovnoj prisili koju Ja na vas vršim, nego Ja upravljam vaše misli, koje vi opet u vama dobrovoljno pokrećete …. i potaknuti Ljubavlju …. tada činite ono što je Moja volja, jer Moja volja i ispunjava Ljubavno srce ….

Stoga je dakle osnovna Ljubav, i vjeran sluga i revan suradnik nikada Mi ne može biti onaj čovjek koji nema Ljubav(i) …. po čemu jedino već i možete prepoznati prave sluge Božje …. jer “Božjim slugama” se nazivaju i oni ljudi koji su potpuno bez Ljubavi, a ti nikada neće moći zabilježiti duhovne uspjehe, jer njihovi govori su mrtvi, čak i ako imaju Moju Riječ kao temelj, no njima nedostaje život, budući da nije živ sâm njihov duh, a njega samo Ljubav može probuditi u život.

Uvijek nanovo od Mene će Ljubav biti naglašavana, a tko ima Ljubav, taj ne može ni propasti, jer on je putem Ljubavi povezan sa Mnom i svoju je stvarnu životnu svrhu ispunio, pa je stoga i vaš glavni i osnovni zadatak vaše bližnje poticati na život u Ljubavi, i tad ste već aktivni u Mom vinogradu, i radite spasiteljski posao po Mojoj volji ….

AMEN

Spread the Truth