Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8475 (Bog ne želi prisilu… “Istina oslobađa…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8475, 22 Travnja 1963

BOG NE ŽELI PRISILU …. ISTINA OSLOBAĐA ….

Volja prema Bogu istovremeno je volja za oslobođenjem od Božjeg protivnika …. No volja usmjerena ka Bogu uvijek će značiti i volju usmjerenu prema Istini, jer čovjek koji je potpuno krivo naučen, od protivnika se može osloboditi tek onda kad živi u Istini ….

Jedino Istina oslobađa …. putem Istine protivnikova bit je raskrinkana, baš kao i njegovo sramotno djelovanje i nastojanje, osim toga, putem Istine čovjek se može i osloboditi sve zablude, te će spoznati da zabluda čovjeka drži u neslobodi njegovog razmišljanja i htjenja …. da ovaj (protivnik) ljude lancima veže za uredbe i zapovijedi koje su opet proizašle od samog Božjeg protivnika i koje dakle čovjeka drže okovanoga, čine ga potpuno neslobodnim i trebaju ga sprječavati da ikada pronađe Istinu …. A Istina oslobađa …. jer tko se kreće u Istini, taj Božjeg protivnika više ne priznaje kao svog Gospodara, on ga je prepoznao i prezire ga, on se svjesno okreće Onome Koji je Vječna Istina …. 

Dakle, crkvena organizacija koja je utemeljena na zabludi, nikada ne može trajno za sebe vezati čovjeka koji je pronašao Istinu …. I sve dok je čovjek putem zapovijedī ili zakonā vezan za tu organizaciju, ona nikako na može zastupati Čistu Istinu jer Istina ne trpi prisilu i jer prisila uvijek biva nametnuta ljudima od strane Mog protivnika, jer je Sam Bog svako stvorenje stvorio u najpotpunijoj slobodi volje …. Dakle sve dok pod prijetnjom kazne zemaljski ili duhovno od čovjeka budu zahtijevani postupci, očigledno se radi o prisili, pošto čovjek onda treba biti opterećen osjećajem da je zgriješio ako nije ispunio te zahtjeve …. 

Čovjek treba imati potpunu duhovnu slobodu, on ni pod kojim uvjetom ne treba biti stavljan pod duhovnu prisilu …. Njega se uvijek samo u Ljubavi treba učiti da zapovijedi Božje moraju biti ispunjene …. zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu …. A to je jedino zadatak onih koji se hoće truditi ljudima pomoći po pitanju dobrobiti za njihove duše, za one koji žele služiti Bogu, i tako Mu moraju pružati tu službu odgajanja ljudi u Ljubav …. Ali i Ljubav se mora slobodno prakticirati, ne smiju se pod prisilom zahtijevati službe koje su lišene Ljubavi, a koje se opet izvode samo da bi se zadovoljili ljudski zahtjevi, no koji duši ne donose ni najmanji napredak.

Znači kriva je tvrdnja da čovječanstvo treba zakone jer bi ono bez njih skroz ravnodušno prolazilo kroz život i njegovo stanje bi bilo potpuno bezdušno …. Vi ljudi koji to smatrate dobrim, samo prividno održavate red, koji se pojavljuje izvanjski, no duše su silovane jer njima svako slobodno odlučivanje biva oduzeto, pošto ljudi moraju postupati u slobodnoj volji, a to je dakle potpuno bezvrijedno za njihovo sazrijevanje. Pored toga im je oduzet osjećaj za odgovornost, kad se strogo moraju držati onoga što im je naređeno od strane pojedinaca, koji se osjećaju pozvanima da vode mase ….

Već uz malo razmišljanja morate uvidjeti da su takve zapovijedi, koje za čovjeka predstavljaju prisilu volje …. pošto se u slučaju neispunjavanja nazivaju grijehom …. mogle proizići jedino od strane protivnika Boga …. Jer baš upravo u stadiju čovjeka na ovoj Zemlji samo slobodna volja odlučuje njegov duhovni napredak, a svaki duhovni pritisak je sotonsko djelovanje …. I kad znate sve to, neće vam teško pasti da se skroz oslobodite od nauka u kojima se očigledno mora prepoznati djelovanje protivnika Boga …. Jer Istina oslobađa ….

Zapamtite to da više niste pod okovima protivnika kad se krećete u Istini, Koja jedino proizlazi od Boga i Koju jedino i možete primiti i razumjeti ako ste se već intimno povezali sa vašim Bogom i Ocem, tako da ste već donijeli slobodnu odluku volje i neprijatelj je već izgubio svako pravo na vas. Tad se više nećete plašiti ničega čime vam se prijeti od strane onih koji su još povezani sa protivnikom, inače bi i oni Čistu Istinu prepoznali i težili joj, i trudili se skroz odriješiti od neistine i zablude ….

Znajte da je Bog Sam Ljubav i da On nikada neće kažnjavati čovjeka onim čime mu se prijeti ako se ne podložite onim učenjima i zapovijedima koje su dane od strane ljudi pod utjecajem protivnika tako da bi se ljude držalo u okovima …. Jedino Istina oslobađa, i sasvim izvjesno ćete se osloboditi iz tih okova kad ste u posjedu Istine, Koju Bog daruje svakome tko ju zbiljski žudi, a Ona je jedino svjetlo, na kojem je protivnik i njegovo djelovanje raskrinkano …. I tko ima Istinu, taj je već ponovo Božansko stvorenje, i on se uistinu više ne treba plašiti protivnika ….

AMEN

Spread the Truth