Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8466 (Što je molitva u duhu i u Istini?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8466, 13 Travnja 1963

ŠTO JE MOLITVA U DUHU I U ISTINI?…

Vaš stvarni zadatak je da prosvijetlite zbunjene, da onima koji pitaju date odgovor u skladu sa Istinom i da time donosite svjetlo u tamu …. Jer čovječanstvo tumara u mraku, razmišljanje je sluđenote oni stoga ne prepoznaju pravi put, koji vodi do Mene …. do krajnjeg savršenstva. Jedino Istina može postići to usavršenje, a nikada zabluda ili laž …. I sad kad vi, koji Mi želite služiti, želite dati objašnjenja, vi sami ih prvo morate primiti od Mene, pošto vam samo Ja mogu dati znanje koje je u skladu sa Istinom …. I zato trebate sa svim pitanjima koja vas pokreću doći kod Mene, da vam odgovorim i time vas obrazujem kao učiteljstvo koje onda može djelovati na blagodat bližnjima ….

Kad Mi se molite, onda je bitno jedino da Mi se intimno pripojite, da ne zazivate nekog dalekog Boga kao neko Biće Koje vam je nedosežno, Koje doduše ima veliku moć i vi se zato nadate pomoći od Njega … od Koga međutim mislite da ste daleko udaljeni, a Čijom moći se želite poslužiti jer ste u nevolji … takav jedan poziv ne pričinjava mi zadovoljstvo …. Ali ako vi u Meni vidite vašeg Oca, Koji pun Ljubavi njeguje svu Svoju djecu …. ako vi onda u svoj poniznosti vodite razgovor s vašim Ocem, kad Mi vašu nevolju prikažete s punim povjerenjem i tako ste putem vašeg povjerenja ušli u jednu intimnu vezu sa Mnom, onda je to molitva koju Ja uslišavam, pošto je to jedan živi poziv od djeteta Ocu …. 

Takva molitva nema ništa skriveno, ništa tajno, niti je išta formalno, nego nešto doživljeno duboko u srcu …. To je dakle jedna istinska molitva, kad srce djeteta pred ocem otkriva sve, kad ono sâmo pred Njim prostire svoju slabost i priznaje bespomoćnost pa zato od Mene i biva cijenjeno, jer dokazuje duboku poniznost i Ljubav prema Meni, i Ja tad mogu istresti preobilje Moje milosti. Tada molite u duhu i u Istini, i tada se sigurno i možete nadati ispunjenju, jer kad ste Mi u Ljubavi duboko predani, vi ćete Mi i upućivati samo takve molbe čije ispunjenje vašoj duši ne donosi štetu, pošto Ljubav prema Meni prosvjetljava vaš duh i vaše misli su već daleko više okrenute duhovnom kraljevstvu nego svijetu i njegovim kvazi-dobrima ….

A sad razmislite o tome koje su vrste molitve koje od ljudi najčešće bivaju izgovorene. Shvatite da prava molitva u duhu i u istini zahtjeva “povlačenje u tihu sobicu”, pod čime sam Ja želio da vi shvatite da se u trenutku molitve čovjek misaono mora povući u svoju sobicu srca. Ma koliko kratka da bila molitva, čak i ako je samo jedan poziv u nevolji upućen Meni …. Ali taj poziv mora doći iz srca, a tada molitvi uistinu nisu potrebne naučene riječi ili neka određena forma …. jer Ja razumijem i gugutanje djeteta i ne želim čuti riječi koje uzvišeno zvuče, koje je opet već izrodio razum ili koje su bile preuzete od drugih ljudi …. 

Zato jedna masovna molitva može biti od blagotvornog djelovanja tek onda kad svaka od osoba koje mole moli tiho u svom srcu, čak i kad se moli za istu stvar, jer kad mase glasno izgovaraju istu molitvu, moraju se služiti jednom određenom formom, a to onda neće moći biti intimni dijalog sa Mnom, koji jedino omogućava ispunjenje te molbe. Vi ljudi možete mnogo postići putem ispravne molitve, no vi najčešće ne molite ispravno ….

Ako vjerujete u Boga, vaše srce vas treba poticati na to da se s tim Bogom spojite u mislima, i onda ćete govoriti s Njim kao što dijete razgovara s ocem, a onda pravo molite, molite u Duhu i u Istini, za razliku od formalnih i generalnih molitava kojima najčešće nedostaje unutarnja veza povjerenja prema Meni, što je međutim sasvim ljudski, pošto uvijek djeluju vanjski utjecaji i stoga se dakle traži povlačenje u tišinu. No vi od glasno izgovaranih formalnih molitava, kod općih molitvenih akcija, ne možete očekivati posebne blagoslove za duše, izuzev onih ljudi koji su sposobni iznutra se potpuno odvojiti, i moliti u srcu …. koji ne slušaju ono što ljudi oko njih glasno izgovaraju ….

Ja vam ovo sve želim objasniti samo zato da bi razumjeli zašto tako mnoge molitve ostaju neuslišene i zašto Ja od vas zahtijevam molitvu u Duhu i “u Istini” …. Meni je bitna uvijek samo srž, ne vanjska ljuska, i Ja vidim u srce čovjeka i ne dam se obmanuti raznim molitvama usana ili svakodnevnim navikama, koje se bez duše izvode. No ako Me čovjek u njegovoj nevolji srca glasno zazove, onda je taj zov i dokaz toga da on nije samo forma, nego je doživljen duboko unutra, pa će on tako i biti ocijenjen od Mene, Koji se uvijek trudim pomoći, kako bi Mojoj djeci dokazao Ljubav Oca …. pošto Ja i želim zadobiti vašu Ljubav.

I zato vi sami sebi, uvijek kad molite, trebate provjeriti da li ste prije uspostavili intimni odnos djeteta prema ocu ili se zadovoljavate navikama, formama, molitvama, koje Moje uho ne mogu dosegnuti. Jer i molitva Meni je jedan ogroman dar milosti, pošto vi tako u svako doba možete sa Mnom uspostaviti vezu a time i dajete dokaz položenog ispita volje, koji je svrha i cilj vašeg zemaljskog života ….  

AMEN

Spread the Truth