Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8455 (Molitva s punim povjerenjem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8455, 1 Travnja 1963

MOLITVA S PUNIM POVJERENJEM ….

Kada dospijete u zemaljske poteškoće, onda je dovoljan samo jedan intimni zov Meni, i Ja ću vas štititi i svu nesreću držati na udaljenosti od vas, no taj poziv mora doći iz srca a ne biti samo molitva usana, jer zov iz srca isto tako je i dokaz povjerenja, on je dokaz jedne žive vjere, koju ću Ja uvijek ispuniti. Kako lako bi vi vaš zemaljski put mogli prevaljivati kad bi neprestano bili u intimnoj vezi sa Mnom, uvijek sa svjesnošću toga da se vašem Ocu možete povjeriti i da vas On uvijek čuje ….

Moja Ljubav za vas je uistinu beskrajna, a ona vam i dopušta sve što je vašoj duši korisno …. Ali vi od Mene nećete moći izmoliti ništa što bi vam moglo štetiti, jer intimna veza sa Mnom za preduvjet ima određenu duhovnu zrelost, vaša žudnja za tim da Mi se možete predati je i jamstvo za to da Ja kao Otac mogu djelovati na svom djetetu, jer mi više niste oprečni, nego ste položili ispit volje, koji jeste svrha vašeg zemaljskog života ….

Za vas je najljepša ta svijest da se možete osjećati kao djeca koja Oca nikada ne mole uzalud, pa vi nadalje ni jednim putem više ne idete sami, jer Ja ću biti vaš neprestani pratitelj, pošto vas želim štititi od svakog neprijatelja, bio on opasnost za vas na Zemlji ili pak u duhovnom kraljevstvu …. Samo Mi se s punim povjerenjem prepustite, i vaš zemaljski put biti će za vas tako lak za proći, da vi lako postižete cilj. A slabi ste i morate se boriti jedino dok se držite udaljeno od Mene; no kad ste sa Mnom povezani putem intimne predaje Meni, putem vaše volje, vaše Ljubavi i neprestanih misli, onda ćete se i osjećati snažnima i nećete se bojati nikakve nevolje.

Smatrate li se Mojom djecom od Mene kao Oca ćete i biti zbrinuti i paženi. Jedino Me ne smijete isključiti iz svojih misli, pošto ćete onda sasvim sigurno biti tlačeni od Mog protivnika na svakojake načine, i Ja vam onda ne mogu pripomagati, jer se vi Meni svjesno morate okrenuti, kako bi Moju Ljubav i pomoć i mogli iskusiti …. No duboka povezanost sa Mnom zahtijeva živu vjeru …. dok će međutim formalna vjera uvijek rezultirati samo u formalnim molitvama, koje ne dosežu Moje uho, pošto Ja želim biti zazvan u Duhu i u Istini ….

A živa vjera opet zahtijeva život Ljubavi, jer čovjek koji je bez Ljubavi, nikada ne može živo vjerovati, pošto je bez Ljubavi i udaljen od Mene, Koji jesam Vječna Ljubav …. A Ja vam želim biti blizu, tako blizu da osjetite Moju prisustvo, a onda ćete vi sa Mnom i govoriti povjerljivo kao djeca, i Ja na vaše obraćanje mogu uzvratiti, mogu vam dokazati Moje prisustvo, time što ispunjavam vaše molbe i sve vas čvršće vežem uz Sebe …. Jer biti će vječno nerazrješiva Moja Ljubav-na spona koja nas onda spaja u vremenu i u vječnosti.

A koji blagoslov vam iz Mog prisustva proizlazi, to ne možete zamisliti, ali ćete Me moći čuti, vaš Otac će vam govoriti, i vi ćete Moj glas prepoznati i biti sretni jer vas istovremeno prožima i žarko svjetlo …. Jer Moja Ljubav-na zraka koja vas tada pogađa, mora širiti žarko svjetlo i činiti vas blaženima …. Uvijek samo tražite najužu moguću vezu sa Mnom putem intimne molitve, putem povjerljivog dijaloga djeteta sa svojim Ocem …. I lak i bezbrižan biti će vaš život na ovoj Zemlji, jer veza, koju ste nekoć slobodnom voljom raskinuli, sad je slobodnom voljom ponovno uspostavljena i vječno više neće moći biti rastavljena ….

No Ja s ugodom gledam Moju djecu, Ja više ne dopuštam da ona tumaraju bez vodstva, Ja otklanjam svaku opasnost za tijelo i dušu, i Ja Moju djecu privlačim sve bliže k Sebi, tako da od Mene više ne mogu odustati, pošto se pod Mojom zaštitom osjećaju sigurno. Povjerite se Meni, vašem Ocu, u svako doba, i vjerujte da vas Moja Ljubav obdaruje sa svim, da bi vas obradovala, jer vaša duša tada žudi k Meni a Ja ju onda i mogu opskrbiti duhovno i zemaljski (materijalno) i jer se Moja Ljubav neprestano želi predavati i pričinjavati sreću svim bićima na Zemlji i u duhovnom kraljevstvu ….

AMEN

Spread the Truth