Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8454 (Isus je na Zemlji podučavao Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8454, 31 Ožujak 1963

ISUS JE NA ZEMLJI PODUČAVAO LJUBAV…

Isusova duša je zajedno sa njom na Zemlju donijela Ljubav i prema tome je On bio sposoban uzeti pretjeranu patnju na Sebe, budući Mu je Ljubav dala snagu za to učiniti. On je znao da je ljudima posebice nedostajala Ljubav i stoga su bili slabi i bez snage. Premda su oni također udomaćivali sićušnu iskru Ljubavi, otud su oni bili sposobni Ljubiti, unatoč tome, oni su bili nevoljni Ljubiti budući je ona bila ugušena od strane Mojeg protivnika (Sotone)… koji je rastuće stimulirao njihovu sebičnu ljubav i spriječio nesebičnu Ljubav da se probije. Posljedično tome Isus je primjerom ukazao život Ljubavi ljudima… Isus je jedino tretirao Njegova bližnja ljudska bića sa ljubaznošću, On je iscjelio njihove bolesti, On ih je utješio i pomogao gdje god je pomoć bila potrebna… On je bio nesebičan i uvijek voljan olakšati sudbinu ljudi na Zemlji…

On ih je podučio zašto bi trebali živjeti život Ljubavi, On ih je upozorio o posljedicama bezosjećajnog načina života, baš kao što im je opetovano demonstrirao učinke života Ljubavi i Osobno osigurao dokaz time što je bio sposoban za velika ostvarenja snage, iscjeljujući bolesne i vršeći čudesa vrlinom Njegove neprestano rastuće Ljubavi… jer On je bio blisko sjedinjen sa Bogom, Samom Vječnom Ljubavi… I prema tome je Isus podučavao ljude da uspostave vezu sa Bogom, njihovim vječnim Ocem, što se jedino može dogoditi kroz Ljubav i kroz iskrenu molitvu… 

Sve ovo je bilo postalo strano ljudima i jedino nekolicina je živjelo život Ljubavi, ali oni su uskoro prepoznali Isusa kao obećanog Mesiju, oni su u Njemu prepoznali Oca… Ova je Ljubav zapalila malo svjetlo u njima koje je naknadno bilo hranjeno kroz Isusovo učenje i učinilo da se tama povuče… I ova doktrina je bila naumljena raširiti se među ljudskom rasom, iz ovog razloga On je podučio učenike Osobno, šaljući ih u svijet sa podukom da proglašavaju Njega, Njegov čin Spasenja i Evanđelje Ljubavi, budući ljudima treba biti ukazana ispravna staza koja vodi u vječni život (Ivan 14:6)…

Međutim, Isus nikada ne bi bio sposoban ostvariti ovaj Čin Spasenja da On nije bio pun Ljubavi, ali Ljubav postiže sve, nikakvih ograničenja ne postoji za Ljubav… ništa za nju nije nemoguće, ništa ne postoji što Ljubav ne bi mogla nadvladati… jer kao ljudskom biću bilo bi bilo nemoguće preživjeti takav opseg patnje i boli kakav Mu je bio nametnut… Ali snaga Ljubavi Mu je pomogla da bude pobjedonosan… po vrlini Njegove Ljubavi On je otrpio najgorču patnju i mučnu smrt na Križu i jedino predao Njegov život kada je čin bio ostvaren…

Jedino onda je bilo moguće za osobu da sebe oslobodi od protivnika koji ga je držao u ropstvu sve dok krivnja grijeha nije bila iskupljena… Jedino nakon Isusovog raspeća su ljudi bili sposobni apelirati za snagu i pojačanje od Isusa Krista, u Kojem je Bog Osobno, kao Vječna Ljubav, bio umro… Ljudi više nisu prepušteni milosrđu Božjeg protivnika i njegovom samovoljnom korištenju moći, oni mogu sebe razdvojiti od njega ako mole Isusu za pomoć i kroz život Ljubavi postignu snagu da ispune Božju volju.

Posljedično tome, najvažnije je u zemaljskom životu da je Evanđelje proglašavano ljudima, koje otklanja gustu tamu od ljudi dopušta im pronaći vjeru u Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, i koje će uvijek podariti snagu da se zemaljska staza kompletira sa uspjehom… Jer Ljubav je snaga, bez Ljubavi osoba ostaje slaba i ne može postići njegov cilj, naračun kojeg on živi na Zemlji… Ali niti ne može biti svjetla na ovoj Zemlji bez Ljubavi, jer ona je oblast Božjeg protivnika koji rasprostire gustu tamu sa ciljem spriječavanja prepoznavanja (priznavanja) Boga i da ne izgubi njegove sljedbenike ali koji na svjetlu može biti prepoznat kao neprijatelj…

Gdje je Ljubav propovijedana, vjera u Isusa Krista također može biti probuđena samo ako su ljudi voljni udovoljavati zapovijedima Ljubavi. I time radnici u vinogradu Gospodnjem trebaju marljivo raditi i širiti Riječ Božju, koja će se uvijek sastojati od Božanskih Zapovijedi Ljubavi, budući ljudi moraju biti obaviješteni o čijenici da će im jedino Ljubav donijeti duhovni napredak, da će im jedino Ljubav podariti snagu da poboljšaju sebe, i da im Ljubav također podaruje svjetlo koje otkriva opsežno znanje tako da će oni svjesno putovati njihovom zemaljskom stazom… svjesni njihova zadatka i njihova cilja… i učiniti sve što je u njihovoj moći da streme za njime… Čim oni prepoznaju Isusa Krista, čim oni znaju da je Bog Osobno ostvario čin Spasenja u Isusu Kristu i onda svjesno sebe izruče Njemu, oni će također biti oslobođeni od njihova izvornog grijeha i postići će cilj na Zemlji i konačno sjedinjenje sa njihovim Bogom i Ocem od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth