Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8445 (Božja ljudska manifestacija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8445, 22 Ožujak 1963

BOŽJA LJUDSKA MANIFESTACIJA…

Najveći misterij, Moja ljudska manifestacija u Isusu u svrhu iskupljenja svih jednom palih duhova, u svrhu iskupljenja golemog izvornog grijeha otpadništva bića, će ostati tajna za ljude sve dok oni nisu istinito podučeni i žude znati Istinu po tom pitanju… Vi ljudi ne želite vjerovati da živite u krajnoj tami… baš zbog ovog izvornog grijeha koji najprije mora biti iskupljen prije nego možete postati prosvjetljeni, ali onda ćete jednom i zauvijek sve razumjeti i nećete imati više dvojbi. Međutim, vi možete jedino primiti Čistu Istinu od Same Vječne Istine Koja vas također želi poučiti budući je Ona Samo Svjetlo od vječnosti i želi da Njezine žive tvorevine također žive u svjetlu… Ipak na vašoj je slobodnoj volji da prihvatite Istinu; i vi ste sigurno sposobni odlučiti da li ste istinito podučeni…

Postoji samo jedan uvjet: da živite život Ljubavi… Budući je Ljubav vatra koja je isijana od strane svjetla mudrosti… Iskra Ljubavi je bila postavljena u vas, kao Božanski element, koja je povezana sa Mnom, Vječnom Ljubavi. Čim vi dobrovoljno zapalite ovu iskru unutar vas ona će stremiti spram osnovne vatre a ova će, zauzvrat, vratiti njezino svjetlo u obliku najdublje mudrosti… Vi ćete postati upućeni (ili ‘u posjedu znanja’), svjetlo realizacije će vas osvijetliti i vaše će razmišljanje biti ispravno, ono će biti istinito… I ovo je Istina koju vam Ja želim saopćiti tako da možete prepoznati vaš zadatak na Zemlji i ispuniti ga… Otud, vi trebate znati u svezi vašeg izvornog grijeha i Mojeg plana Spasenja od vječnosti… Najvažnije od svega, vi trebate naučiti u svezi spasenja kroz Isusa Krista, u svezi Moje ljudske manifestacije u Njemu i, iznad svega, vi trebate biti podučeni da ne trebate izbjeći Isusa Krista ako ikada želite postići vječni život… On je došao na Zemlju da bi propovijedao Evanđelje Ljubavi ljudima, da bi ukazao primjerom ispravan način življenja, da bi im ukazao ispravan put koji vodi do vječnog života… Ali ljudi, spriječeni/opterećeni izvornim grijehom, i dalje nisu mogli postići njihov cilj sve dok nisu bili oslobođeni od ovog izvornog grijeha… I ovo je bilo postignuto pomoću Isusovog čina Spasenja, pomoću Njegove smrti na Križu, budući je On ostvario čin okajanja za ovu golemu krivnju i mogao je to jedino učiniti kao ljudsko biće budući Sam Ja Osobno bio u Njemu, pošto je Ljubav Moja temeljna supstanca… Ljubav nije samo kvaliteta Mojega bića već Sam Ja Osobno Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)…

Vi ćete ovo biti nesposobni dokučiti sve dok živite na Zemlji ali jedino ovo razjašnjenje može učiniti da bolje razumijete Moju ljudsku manifestaciju u Isusu tako da za vas ‘Sjedinjenje’ isto tako više nije prijeporno… Moja suština ne može biti uosobljena, ali u Isusu je Moj sve-obuhvatni Duh oblikovao Sebe u nešto za vas pojmljivo… Ali Isusovo potpuno sjedinjenje sa Mnom se nije dogodilo sve dok čin Spasenja nije bio ostvaren, što objašnjava zašto je Isus, tijekom Njegova zemaljskog života, također povremeno govorio o Ocu kao biću izvan Sebe… ali istovremeno je On uvijek također upućivao na sjedinjenje… U vremenu Njegovog života na Zemlji ljudi su bili u stanju tame, i svjetlo… tj. jasno shvaćanje u svezi čina Spasenja… je jedino mogli sijati za one koji su promišljeno sebe postavili pod Križ, koji su željeli biti iskupljenima i tako su dobrovoljno sebe dali Isusu i zaklinjali za oproštenje od njihovih grijeha i krivnje… Posljedično tome, čovječanstvo je nastavilo u stanju duhovne tame, i ovaj čin Spasenja… najveći čin milosrđa Božanske Ljubavi… će nastaviti biti zanemarivan, Isus će biti znan tek kao ljudsko biće i ikakva Božanska misija od strane Njega će biti nijekana… Iz ovog razloga čovječanstvo također ostaje opterećeno izvornim grijehom, ono nastavlja u duhovnoj tami te isto tako ne percipira svjetlo… kada je ono povremeno zračeno, jer oni zatvaraju njihove oči da bi ga izbjegli vidjeti…

Ali svjetlo odgore više ne može biti utrnuto jer, opet i iznova, biti će ljudi koji unutar sebe zapaljuju duhovnu iskru i onda su sposobni primiti direktne poduke od njihovog vječnog Oca-Duha. I jednog dana će ovo svjetlo blistavo zasjati, ono će u potpunosti raspršiti tamu kada će Moja volja smatrati kako je za to pravo vrijeme… Budući se vi ljudi približavate kraju perioda spasenja, i novi će započeti, ali ovaj će biti blistava svjetla jer je on, koji je doveo tamu u svijet, biti prognan za dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2), i jer će tijekom ovog nadolazećeg vremena ljudi dopustiti sebi biti iskupljenima od strane Isusa Krista, time su oni oslobođeni od njihova izvorna grijeha… Znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja, o Mojoj ljudskoj manifestaciji u Njemu, je od takvog nevjerojatnog značaja da ću Ja, doista, učiniti sve da bi ga dostavio ljudima, ali mora biti ostavljeno njihovoj slobodnoj volji to da li će ga oni prihvatiti i onda slijediti put do Križa… da li oni predaju krivnju njihovih grijeha Jedinome Koji, kada je za to zaklinjan, može i hoće ih osloboditi. Budući je On umro na Križu za krivnju grijeha čovječanstva, On je platio odštetu za golemu krivnju, i Božja je Pravda time bila poslužena… budući je Božja Ljubav imala milosrđa spram onih koji su Ga prethodno napustili… Ljubav Osobno je podnijela žrtvu… Bog u Isusu je izbavio čovječanstvo od grijeha i iznova otvorio put u kraljevstvo svjetla i blaženstva.

AMEN

Spread the Truth