Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8442 (Vinogradarski rad u skladu sa Božanskom voljom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8442, 18 Ožujak 1963

VINOGRADARSKI RAD U SKLADU SA BOŽANSKOM VOLJOM…


Ja ću blagosloviti svaki napor koji se odnosi na distribuiranje Moje Riječi. Vi ne možete zamisliti kako je nužno za ljude da budu obaviješteni o svrsi njihova zemaljskog života, jer oni smatraju kako je ona jedino u održavanju njihova tijela i žive život koji se može nazvati sve samo ne duhovnim. Mračna noć svugdje prevladava i ništa drugo neće pomoći nego širiti iskre svjetla koje paraju tamu i mogu stimulirati ljude da slijede ispravan put kojeg oni prepoznaju na odsjevu svjetla, i Ja ću se doista pobrinuti da će se iluminacija svjetla povećati… Ja ću i dalje učiniti Moju Riječ odgore dostupnom svima onima koji još mogu biti afektirani njome tako da će slušati Onoga Koji im se obraća i prihvatiti Njegova opominjanja, tako da će konačno sebi dozvoliti da budu vođeni i više neće biti sposobni zalutati. Ja znam sredstva i načine i doista ću ih upotrijebiti. Ja ne ostavljam ni jednu mogućnost neiskorištenu a vi, Moje sluge, ćete uvijek jedino voljno vršiti što ste nagnani učiniti iznutra, jer ovo nagonjenje dolazi od Mene, Kome ste vi ponudili vaše usluge. Zato Mi dopustite da vam kažem da se isto tako ne trebate bojati slabosti vašega tijela, da ću vam Ja dati snagu da radite za Mene, budući trebam marljive radnike u Mojem vinogradu i itekako dobro prepoznajem tko Mi služi sa potpunom privrženošću… Ipak ne trgajte sebe time što se gorljivo upuštate u stvari koje vam nisam odredio… Vi uvijek trebate obratiti pažnju na Moje instrukcije i činiti što tražim od vas… Jer možete Mi vjerovati da će istinski uspjeh biti ostvaren u tihoj aktivnosti, da ću Ja Osobno jedino silno očitovati Sebe kada se inače ništa više ne može postići i kada je kraj blizu… Ali ako želite pridobiti ‘svijet’, ako želite podučavati mase, puno će vašeg rada biti učinjeno uzalud, jer biti će još samo nekolicina i vi nećete uspjeti promjetiti ‘ljudsku rasu’, vi nećete uspjeti u tome da mnogo ljudi privedete k zdravom razumu, umjesto, jedino će pojedinci nagraditi takve previše-gorljive napore… Onda ste svoju snagu uzalud uposlili, jer ovih nekoliko će… budući misle dobro (ili ‘imaju dobre namjere’)… biti također pridobijeni kroz tihu aktivnost, budući su oni Meni poznati i Ja ću im također učiniti Moju Riječ pristupačnom…

Međutim, Moji su puti/načini drugačiji od vaših, otud trebate obratiti pažnju na unutarnji glas i udovoljiti mu kao Mojim instrukcijama. Ovaj unutarnji glas vas nikada neće navesti da na sebe privlačite posebnu pažnju ili da se zaputite na velike kampanje za koje Ja znam kako neće biti vrlo uspješne. Ja ću stoga odvojiti/isključiti/odalečiti Moje su-radnike iz svijeta opet i iznova, budući onda rad za Mene i Moje kraljevstvo može biti sprovođen više intenzivno i budući Moji vinogradarski radnici trebaju također rastuće sebe usavršavati, što će postići iskreno posvećivanje Meni i više je vjerojatno da će se dogoditi u povučenosti/osami nego u pometnji svijeta, jer sve što vi očekujete da bude jako uspješno zahtjeva svjetovne pripreme koje, zauzvrat, nisu prikladne za internalizaciju osobe. Iz ovog razloga Ja vas opetovano savjetujem da sprovodite tihi/nijemi vinogradarski posao, koji se sastoji u tome da ljubav-no vršite utjecaj na vaša bližnja ljudska bića da sebe oblikuju u ljubav i da ih obavijestite o Mojoj Riječi… time u pridonošenju najvažnijoj stvari spram distribuiranja Moje Riječi koja vam je dostavljena direktno odgore… Vjerujte Mi da će učinak Moje Riječi još postići najveći blagoslov i duhovni napredak… Vjerujte Mi, da ćete steći izvanredne zasluge ako iskoristite sve mogućnosti da obavijestite vaša bližnja ljudska bića o Mojoj Riječi, jer Ja ću afektirati svakoga tko je još dobre volje… dok će ljudi jedino prihvatiti sve druge napore da ih se poduči duhovnom znanju sa njihovim intelektom bez da uključuju njihovo srce osim nekolicine, koje ću, međutim, Ja također pridobiti za Mene drugim sredstvima, budući Ja poznajem ljudska srca.  Uzmite u obzir činjenicu kako je potrebna intelektualna misao da bi se Moja duhovna otkrovenja predstavila ljudima tako da će ona od strane njih biti do/s-hvaćena… ali da je jedino intelekt adresiran i da će to rijetko voditi do duhovnog uspjeha… ali da će direktno dostavljanje Moje Riječi ili predavanje dalje Mojih direktnih otkrovenja biti daleko više uspješno budući je Moja Riječ blagoslovljena sa Mojom snagom i budući oni ljudi koji će doprinositi spram poticanja duhovnog napretka među ljudima trebaju prethodno tome već posjedovati izvjesni stupanj zrelosti… Vjerujte Mi da ću Ja blagosliviti sav tihi rad za Mene i Moje kraljevstvo, i uložite svaki napor da budete marljivi radnici za Mene koji će uvijek jedino slijediti instrukcije njihovog Gospoda i Skrbnika i sa ljubavlju se brinuti o njihovim bližnjim ljudskim bićima… Ja ću učiniti sve drugo za vas i također vas voditi tako da ćete ponuditi Moju Riječ onima koji će ju zahvalno prihvatiti kao izvanredan/nesvakidašnji dar milosti koji će uistinu imati željeni rezultat.

AMEN

Spread the Truth