Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8416 (Razlika između „djelovanja duha“ i „psihičkih“ primanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8416, 19 Veljače 1963

RAZLIKA IZMEĐU ‘DJELOVANJA DUHA’ I ‘PSIHIČKIH’ PRIMANJA…

Vi uvijek trebate imati na umu kako je Istina naumljena biti distribuirana svugdje, prema tome Ja ju moram dostaviti na Zemlju na svim mjestima, i ovo je uvijek moguće čim osoba ispuni postavljene uvjete na kojima je ‘djelovanje Mojega duha’ u čovjeku utemeljeno. Najprije, voljnost da Meni bude u službi mora motivirati čovjeka da uđe u srdačan kontakt sa Mnom, i on će doista biti prihvaćen kao radnik u Mojem vinogradu, budući on živi život Ljubavi inače Mi se ne bi ponudio za su-radnika. Otud, Ljubav je također preduvjet da ga Ja mogu odabrati kao prikladnu posudu u koju se Moj duh može uliti. Drugi je postavljeni uvjet snažna i živa vjera da Ja govorim Mojem djetetu kao Otac, kada ono žudi da govorim… I daljnji nezamjenjivi postavljeni uvjet je da je on prožet sa žudnjom da bude podučen apsolutnoj Istini i da se on prema tome okreće ka Samoj Vječnoj Istini kako bi ju primio… Sada ćete reći kako vi ljudi udovoljavate svim ovim postavljenim uvjetima i da bi Ja prema tome bio sposoban dati Moju Riječ direktno mnogim ljudima… Posljedično tome, vi ćete također naivno prihvatiti poruke iz duhovnog svijeta premda se one ne mogu kvalificirati kao ‘djelovanje Božanskog duha’. Jer mnogi će ljudi imati neodoljiv poriv da stupe u kontakt sa natprirodnim svijetom, i budući ste svi vi ljudi okruženi sa stanovnicima onostranog svijeta, vi ćete sigurno naći razumljivim kako će oni također iskoristiti svaku mogućnost da uspostave kontakt sa vama da bi vam sebe izrazili.

Doista je teško za vas prepoznati razliku između takvih komunikacija iz duhovnog svijeta i originalnog ‘djelovanja Mojega duha’… Ipak jedna stvar koju želim da uzmete u obzir je da Ja jedino želim pomoći vašoj duši da postane savršena na Zemlji… i da će prema tome sadržaji Mojeg priopćenog duhovnog znanja kroz djelovanje duha biti Evanđelje Ljubavi… nadalje, da vi, kako bi našli iskupljenje na Zemlji od vašeg prvobitnog grijeha, trebate primiti znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja… u svezi uzroka i duhovnih razloga za Njegovu misiju… i u svezi Moje ljudske manifestacije u Njemu… I vi trebate biti prosvjetljeni od strane Mene u svezi vašeg porijekla i vašeg cilja i u svezi Mojeg plana Spasenja, kroz kojeg ću Ja jednog dana ostvariti cilj kojeg Sam postavio za Sebe kada Sam vas stvorio… Ovo opširno znanje vam se jedino može dostaviti kroz ‘djelovanje Mojeg duha’ u vama, i prema tome jedino oni ljudi mogu tvrditi da su istinski primatelji Riječi koje Sam Ja Osobno inicirao ili direktno ili kroz Moje svjetlosne glasnike, kroz savršena bića u duhovnom kraljevstvu koja apsorbiraju svjetlosnu zraku Moje Ljubavi i prosljeđuju je dalje na Moju poduku. I stoga svatko tko vjeruje za sebe kako prima Moju Riječ se treba najprije najozbiljnije zapitati da li je on to znanje primio od Mene, da li on sa uvjerenjem može tvrditi kako je bio od strane Mene ‘iniciran’ u Istinu, u znanje koje je njemu prethodno još bilo nepoznato… Informacija o Mojem planu Spasenja se jedino može dostaviti ljudima od strane Mene direktno, jer svatko tko ju jedino prihvati intelektualno od drugih ljudi ju neće razumjeti, čak ako korespondira sa Istinom, budući je potrebno duhovno prosvjetljenje kako bi ju se razumjelo… I Ja zasigurno dostavljam ovo znanje Zemlji na jasan i potpuno razumljiv način u svim zemljama na Zemlji, i ono će se potpuno slagati, budući iz Mene može proizaći jedino Čista Istina a ova neće nikada sebi proturječiti… I primatelji takvog opširnog znanja trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći i pokušati ga distribuirati.

I ovo uvijek može biti korišteno kao crta vodilja za proglašenja iz natprirodnog svijeta, jer čim ona podbace dodijeliti ljudima vrloduboko znanje o Mojem vječnom planu Spasenja ona ne potječu od Mene nego su izražaj onih duhova koji još nisu ovlašteni podučavati budući još nisu prožeti sa svjetlom kojeg oni trebaju prosljediti na Moju poduku. Posebice je važno znati na koji su način takve poruke dostavljene ljudima, da li on, u potpuno svjesnom stanju, mentalno ili zvučno čuje jasne Riječi ili da li duhovno biće govori kroz usta čovjeka u psihičkom stanju, koje se odreklo njegove volje i prema tome nije u stanju testirati koji ga duh zaposjeda. Ovo se ispitivanje mora uvijek sprovesti na početku, jer premda se istinske poruke mogu također primiti u psihičkom stanju, takvo važno i opširno znanje koje priskrbljuje potpuno razjašnjenje u svezi Mojega vječnog plana Spasenja neće nikada biti dostavljeno ljudima na ovaj način… Onda djelomične istine itekako mogu biti priopćene ali do istog opsega i obmanjujuća učenja također mogu uklizati, takva kao pogrešan opis Božanstva u Isusu, Čiji je ispravan prikaz, međutim, od najvažnije važnosti. I čim su ljudi podučeni pogrešno, posebice u ovom pogledu, oni i dalje žive u zabludi a svaka zabluda ima katastrofalan učinak na dušu ljudskog bića. Ja ne nastavljam razjašnjavati ovo opet i iznova bez razloga, budući čin Spasenja Isusa Krista i Moja ljudska manifestacija moraju biti potpuno shvaćeni od strane vas ljudi… Jer svrha vašeg postojanja na Zemlji je da ćete vi biti oslobođeni od sve krivnje kada prijeđete u kraljevstvo onostranog. I jedino ako posjedujete istinsko objašnjenje u svezi ovog čina Spasenja od strane Isusa Krsta ćete se svjesno zaputiti stazom do Križa, vi, koji ste Mi jednom zanijekali vaše priznavanje, ćete Me svjesno opet priznati vašom vlastitom slobodnom voljom.

Ali sve dok ovaj problem Moje ljudske manifestacije još nije riješen od strane vas, vi ćete i dalje živjeti u duhovnoj tami… I ako ste vi sada podučavani od strane onih u duhovnom carstvu koji su od strane Mene podučeni da vas naučavaju i da vam dostave Moju Riječ, onda će ova svjetlosna bića prije svega priskrbiti ovo značajno znanje, i u tome ćete također vi prepoznati djelovanje Mojega duha u vama… Onda se nećete trebati bojati kako ste bili iskorišteni od strane drugih duhovnih sila, koje će zasigurno sebe zamaskirati i tvrditi da su vaši vodiči a ipak sami nemaju znanje da bi vas mogli prosvjetliti.

Međutim, vi ljudi ne znate kako Moj protivnik (Sotona) utječe na ljude baš kao na još nezrela bića u onostranom, i vi ne znate kako će on pokušati sve što je u njegovoj moći kako bi podrovao Čistu Istinu i da bi učinio da ljudi vjeruju kako znaju Istinu. Njihovo umješno prerušavanje će prouzročiti puno štete, jer ljudi sebi dozvoljavaju da budu iskorišteni i sami su isuviše lakovjerni… Jer njima nedostaje pravilne prosudbe, i oni brkaju transmisiju iz natprirodnih sfera sa ‘djelovanjem Mojega duha’, koji nepobitno podaruje Istinu onima koji su podučeni od strane Mene da šire Istinu diljem svijeta. I vi trebate prihvatiti ovu Istinu i udovoljiti Mojoj volji, vi trebate biti ne samo slušatelji nego vršitelji, i onda više nećete trebati dvojbiti i zapitkivati nego ćete znati da posjedujete Istinu.

AMEN

Spread the Truth