Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8413 (“Radite, dok je još dan…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8413, 16 Veljača 1963

“RADITE,  DOK JE JOŠ DAN…”

Još je dan, u kojem vi stojite u milosti da primate svjetlo, jer iz Mene istječe mnogo svjetla, vama koji otvarate svoje oči i žudite svjetlo… No, dan se naginje kraju, i slijedi ga noć beskrajno dugog trajanja za onoga tko nije iskoristio svjetlo dana za rad na svojoj duši, tko u svjetlu nije tražio i pronašao pravi put, koji vodi gore do vječnog svjetla, gdje više nema noći… Vi ste u kasnom satu, i vi ćete zato biti opomenuti čistim glasom, da dobro iskoristite posljednje zrake, posljednji bljesak svjetla prije provale noći, jer vi u kratkom vremenu možete mnogo nadoknaditi, ako ste samo ozbiljni u tome da umaknete vječnoj noći. Ne slijedite onoga koji vas želi opet vratiti nazad u najdublju tamu, nego okrenite vaše oči uvis, k Meni, od Kojega izlazi svjetlo, koje će neizmjerno usrećiti vas, koji želite umaći tami. Ali, sve bliže se primiče vrijeme, svjetovni sat se ne zaustavlja, i nastupa noć za ljude, koji ravnodušno prolaze i ne misle na svoje duše. A što ova noć znači za njih, to vi ne možete shvatiti, inače bi vi zaista činili sve, da joj umaknete… Noć za duše znači povratak u najdublji ponor, ona znači ponovlno razlaganje i ponovno progonstvo u čvrstu materiju, ona znači ponovljeni prolazak kroz tvorevine Nove Zemlje, u mukama svezanosti, koje ste vi već jednom proživjeli i prevladali… No, vi ćete uvijek iznova biti upozoravani i opominjani, i sve će se pokušati kako bi vam se, što je bolje moguće, prikazala tako crna noć… Ali, vi ne vjerujete, i vama ne može biti dokazano. Ipak, dobro su vam poznate Riječi: „Radite, dok je još dan, jer dolazi noć, kada više nećete moći raditi…“ (Ivan 9:4). No vi pod tim shvaćate samo tjelesnu smrt, vi ne znate da se misli na jednu drugu noć, jer tjelesna smrt za vašu dušu ne treba značiti obnovljenu tamu; nakon tjelesne smrti duša također može ući u najsjajnije svjetlo, gdje više nema nikakve noći… Stoga se ne treba bojati smrti tijela, može li ona ipak još nezrele duše pokojnika navesti da traže svjetlo u onostranom kraljevstvu… Ali noći, koja se podrazumijeva ovim riječima, treba se bojati, jer ona traje vječna vremena, i za duše znači beskrajne muke, sve dok one polako opet ne dosegnu visinu, kako bi ponovno vodile život kao čovjek na Zemlji, i stale pred istu odluku, pred kojom sada stoji duša čovjeka… Ali, poslušajte Moja upozorenja i pokušajte stvoriti predodžbu o ovom zastrašujućem zatvoreništvu, kojem vi još možete umaći, ako ste dobre volje i obratite se Meni, Kojeg vi kod ozbiljnog promišljanja ne možete zanijekati… Ne dopustite da vas Moj protivnik u potpunosti zarobi, nego vjerujte da postoji Spasitelj, Kojega vi možete zazvati za pomoć, kada ste vi sami preslabi… Isus Krist, Otkupitelj svijeta, Koji je pobijedio protivnika, te platio otkupninu i za vašu dušu, ako vi samo želite biti slobodni od Mojega protivnika… I predajte sebe Njemu, u Kojem sam Ja Sam postao čovjek, kako bih vas izbavio iz njegove vlasti, tako da vi opet možete postati blaženi… Ne dopustite da se nad vas spusti noć, koja vas opet lišava samosvijesnosti, budući ste Mi vi već došli znatno blizu, kada ste vi kao čovjek započeli vaš zemaljski put. Ne dopustite da ovo bude uzaludno, i ne dopustite pobjedu onome, koji vas jedino upropašćuje, ali vas ne želi usrećiti. Vjerujte samo da se neopozivo spušta noć, da je ispunjeno vrijeme koje je duhovnome bilo dodijeljeno za njegovo izbavljenje iz forme, a ovo vrijeme će se ispoštovati, kako je predviđeno u Mojemu Planu Spasenja od vječnosti… Vjerujte da ćete se vi osjećati nadasve dobro, ako ste iskoristili svjetlo dana, i više se ne trebate bojati noći, čak i ako je vaš vremenski život završio… Vi ćete uskrsnuti u vječni život, te vi također više nikada nećete izgubiti ovaj život, koji znači svjetlo i snagu i slobodu u vječnosti… Zato radite dok je još dan, jer dolazi noć, kada vi više nećete moći raditi…

AMEN

Spread the Truth