Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8387 (Nagovještanje mnogih nepogoda prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8387, 20 Siječanj 1963

NAGOVJEŠTAVANJE MNOGIH NEPOGODA PRIJE KRAJA…

Zemlja će još doživjeti mnogo bijede/nevolje, ali jedino ljudi direktno pogođeni će od nje izvući psihološke dobrobiti, ako nisu u potpunosti otvrdnuti… Ipak njihova bližnja ljudska bića nisu njome dugo impresionirana i stoga će oni, također, biti afektirani na druge načine, jer Ja doista imam mnogo učiteljskih metoda na Mojem raspolaganu koje moram koristiti ako ne želim dopustiti ljudima da zalutaju i potpuno ih predati/izgubiti Mojemu neprijatelju (Sotoni). Jer to je poput bolesti da bi oni radije udovoljili volji onoga koji im želi propast nego Mojoj, Koji im jedino želim pomoći ostvariti blaženstvo…

Moje Riječi i opomene donose malo ploda i oni moraju biti pogođeni puno žešće ako će se njihovo razmišljanje promijeniti i okrenuti ka Meni. Jedino nepogode koje su oni nesposobni sami savladati ih mogu pogurati prema Meni… jedino izvjesne očajne situacije gdje se svaka pomoć čini nemogućom ih mogu navesti da mole, da Me zazivaju u duhu i istini. I ako nisu u potpunosti otvrdnuti, ako unutar sebe i dalje imaju tračak vjere u svemogućeg i blagonaklonog Boga i Stvoritelja onda će Me oni doista zazvati, i Ja ću im dati dokaz o Sebi, budući Sam jedino zainteresiran da vjeruju u Mene sa živom vjerom. Jer jedino živa vjera će im dati snagu za otpor tijekom svake zemaljske nevolje. Budući je vrijeme kraja, ni vrijeme nevolje neće prestati i opet i iznova će afektirati ljude na različite načine, i onda će živa vjera biti od velike pomoći, jer njihovo povjerenje u Mene omogućava ljudima podnositi sve puno lakše i povjerljivo čekati na pomoć.

I iz svih pravaca ćete čuti izvješća o svakoj vrsti nesreća i katastrofa, i onda uvijek trebate pamtiti kako Ja na taj način jedino namjeravam promijeniti ljudska srca, da se ljudima ništa ne događa bez razloga i svrhe, štogod to moglo biti. I Ja često moram koristiti takva sredstva koja su ne-povezana sa ljudskim uzrokom, sa ljudskim propustom, jer ona nisu naumljena da prepoznaju omaške njihovih ljudskih bića ili grešnost nego da Mene identificiraju kao izvornika/pošiljatelja uvjeta koji su ih postavili u beznadežne situacije… Jer oni Me trebaju zazivati a ne očekivati pomoć od njihovih bližnjih ljudskih bića koja su ju nesposobna priskrbiti. Ljudima je preostalo samo jedno sredstvo izbavljenja, a to je da uspostave njihovu vezu sa Mnom sami, jer kraj će neopozivo stići i prethodeće vrijeme nevolje može biti izdržano jedino od strane ljudi koji se blisko ujedine sa Mnom i prema tome također mogu uvijek biti sigurni u Moju pomoć. Jer Ja ljubim vas ljude i želim vam pomoći… Ja imam silu to učiniti i zbog toga Sam sposoban pomoći vam… Ja jedino želim da Mi apelirate sami, da se zaputite stazom ka Meni, tako da ćete biti spašeni i ne trebate se bojati konačnog kraja… Jer vama će trebati puno snage da izdržite sve nasrtaje Mojega neprijatelja, i vi neprestano trebate prihvatiti ovu snagu od Mene… Ipak to potrebuje iskrenu vezu sa Mnom koja vam osigurava dovoljan dotok snage i omogućava vam se pobjedonosno nositi sa svim izazovima.

I što kraj bude bliži to ćete vi više biti predmetom nevolje i tuge, budući nema puno vremena i Moja očigledna intervencija je nužna pomoću koje vi još možete izbjeći najgoru sudbinu… prognanstvo u materiju, u nova djela stvaranja na Zemlji. Ova je sudbina tako užasna da poredbeno sva zemaljska nevolja izgleda mala ako bi mogli odmjeriti cijeli opseg prijašnje. Ali vi se ne smijete odlučiti promijeniti kao rezultat straha i užasa i zato ne možete primiti potpuni pregled, vama jedino uvijek može biti rečeno o vašoj sudbini, što vi možete li ne morate vjerovati… Međutim, jednog dana ćete Mi biti zahvalni kada ste, kao rezultat velikih zemaljskih katastrofa, pošteđeni ove užasne sudbine…

Vrijeme za ljude na ovoj Zemlji neopozivo dolazi do kraja, i to također objašnjava grube udarce sudbine koje će oni trpjeti… Ali pošto se ljubav ohladila među ljudima niti njihova milosrdnost/sućut nije daleskosežna… Jedino kada su ljudi sami afektirani će takve katastrofe i mizerije njima prouzročiti da stanu i razmisle i za promjenu okrenu njihove misli duhovno ka Oome Koji je Gospodar nad životom i smrću, nad nebom i Zemljom, Koji je Začetnik sveg stvaranja, Kome je sve moguće, Kojega vi ljudi jedino trebate zazvati sa potpunim povjerenjem kako bi primili obećanu pomoć i na taj način također dokaz o Njemu Samome, tako da će vaša vjera postati živuća… Vi bi mogli umanjiti opseg vaše patnje sami samo ako bi se povratili vjeri koju ste vi ljudi izgubili, jer povećavajuće katastrofe su usljed činjenice da je duhovno nizak nivo bio dosegnut, da ljudi nemaju niti vjere niti prakticiraju ljubav i prema tome žive u potpunoj tami… Ali oni trebaju naučiti prepoznati Boga i Stvoritelja, oni trebaju vjerovati u Njega i Njegovu beskonačnu ljubav, i njima će onda također biti dozvoljeno doživjeti ovu ljubav u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nepogodi…

Ipak čak će i najteži udarci sudbine često podbaciti promijeniti ljude, i prema tome oni sami uzrokuju raspad, oni sami doprinose činjenici da će Zemlja biti uništena i nova pripremljena, jer ona je naumljena služiti dušama za viši razvoj. I ovaj je duhovni zadatak postao nemoguć budući ljudi postaju sve gori i prema tome sve treba biti iznova uređeno/raspoređeno, sve što je iskoračilo izvan njega mora biti dovedeno nazad u zakonski red… da će stoga djelo transformacije biti sprovedeno na Zemlji u skladu sa planom od vječnosti…

Ipak Moja ljubav-na briga će i dalje biti primjenjivana na sva ljudska bića sve do kraja… Ja ću i dalje koristiti svaku metodu koja obećava uspjeh kako bi reducirao broj onih koji će biti prognani u materiju, tako da će biti sposobni ponoviti njihov proces razvoja iz bezdana do vrhunca koje, premda užasno bolno-mučno, unatoč tome otima duhovnu suštinu iz ruku Mojega neprijatelja ili se ona nikada ne bi bila sposobna vratiti k Meni.

AMEN

Spread the Truth