Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8385 (Hranjenje duše je prioritet… Pričest…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8385, 19 Siječanj 1963

HRANJENJE DUŠE JE PRIORITET… PRIČEST…

Ja vam opetovano moram naglašavati patnju koju vaša duša doživljava ako ne primi pravu vrstu hrane. Naposlijetku, najvažnija stvar u zemaljskom životu je priskribiti vašoj duši sve što potrebuje da ostvari cilj koji je razlog zašto živi na Zemlji. Ona bi trebala u potpunosti sazrijeti i treba pravu hranu, ona treba prikladnu hranu i piće koji ju usmjeravaju prema životu koji joj garantira najveću sreću… Nezrela duša ne može ući u Moje kraljevstvo svjetla, ona je morala potpuno sazrijeti na Zemlji i u tu svrhu živi na Zemlji… Vi obraćate najveću pažnju na to kako bi održali život njezinog fizičkog omotača, ljudskog tijela, sve je učinjeno da bi se ono očuvalo i osjećalo što je ugodnije moguće…   

Pa ipak vi činite malo za svoju dušu… mada ona daleko više treba dobru, zdravu hranu za svoje vječno neprestano trajanje, dok je tijelo prolazno i njegov životni vijek može biti poprilično kratak… Na početku svojeg utjelovljenja kao ljudsko biće duša je uglavnom slaba i bolesna i treba joj pomoći da nadvlada svoje bespomoćno stanje. Ona treba primiti pravilnu hranu i piće da bi se pročistila za vrijeme zemaljskog života i treba joj uručiti pravu medicinu tako da se može obnoviti i napustiti svoje zemaljsko tijelo potpuno zrela/usavršena kada čas dođe da svoj život na zemlji zamijeni sa duhovnim kraljevstvom da bi bila beskrajno sretna. A pravilna hrana može biti ponuđena jedino posredstvom Moje Riječi jer ona tada prima svoju snagu i podršku direktno od Mene a Ja ću zaista ponuditi jedino ono što duši služi da bi postigla savršenstvo… Ali da bi to učinio Meni treba vaša slobodna volja i prema tome vi sami morate doći za Moj stol i prihvatiti hranu za vašu dušu od Mene direktno.

Opet i iznova vas pozivam da budete Moji gosti, da sebe okrijepite i osnažite sa Mojim stolom i primite pravilnu hranu i piće od Mene pošto su oni nužni za uspješan zemaljski napredak vaše duše. Naposlijetku, ljudsko biće živi na Zemlji jedino da bi ostvarilo potpuno sazrijevanje duše… Njegovo tijelo je samo fizički omotač za duh koji je skoro kompletirao proces povratka i samo treba proći svoju probu volje da bi konačno bio primljen u duhovno kraljevstvo. Naravno tijelo također potrebuje svoj dio da bi postojalo i vršilo svoj zadatak posluživanja duše, ali briga oko duše bi trebala biti prioritet i vi duši trebate ponuditi sve što joj je potrebno da potpuno sazrije. A pošto je duša duh unutar ljudskog bića njoj jedino može dana duhovna hrana i piće. Prema tome, Moja Riječ jeste i ostaje njezina pravilna prehrana koju vam Ja nudim u svoj punini samo ako Mi pružite mogućnost govoriti vam i nakon toga živite u skladu sa Mojom Riječju. Onda duša ne može podbaciti, ona će sebe definitivno oblikovati (tako) da se neprestano približava Meni; pošto joj svaki doprinos Moje snage, koju ona prima kroz Moju Riječ, pomaže transformirati se u njezinu izvornu prirodu… pošto ona sebe obnavlja i sada također može postati stalno sve više prosvjetljena svjetlom Moje ljubavi…

Vi ljudi morate čuti Moju Riječ puno puta, onda vašoj duši dajete pravilnu hranu koja neće ostati neuspješna. Iz ovog razloga vi trebate neprestano dolaziti za Moj stol i općiti sa Mnom i zaista, vaša duša će biti zahvalna da ste nju najprije nahranili. Onda vaš zemaljski napredak neće biti uzaludan pošto će se vaša duša neprestano približavati Meni sve dok se jednog dana ne ostvari konačno ujedinjenje i duša može opet stvarati i raditi u svjetlu i slobodi sa Mnom u Mojem kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth