Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8370 (Božja odluka je konačna…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8370, 2 Siječanj 1963

BOŽJA ODLUKA JE KONAČNA…

Činjenica da se suočavate sa prekretnicom, koja će se dogoditi i na zemaljski i na duhovan način, je sigurna… I kada jednom samo promatrate događaje u svijetu baš kao i nizak duhovni stupanj mora vam također biti razumljivo kako se ovo jedino može ispraviti uspostavljanjem novog reda, obnavljanjem zakona vječnog reda. Čovječanstvo je prevrnulo ovaj Božanski red i duhovna suština utjelovljena u ljudskom biću koja je trebala i također bila sposobna dovršiti njezin viši razvoj, je u potpunosti podbacila, prema tome moraju biti stvorene nove mogućnosti za nastavljanje razvoja ili za ponovno započinjanje cijelog procesa razvoja. Na Zemlji je primjetljiv kaos, jer zbog ljudske naklonosti spram materije oni su postali potpuno razuzdani/nepokorni/ne-u-red-ni, oni su pod utjecajem onoga koji vlada zemaljskim svijetom (Sotone) i stoga su dosegli nizak stupanj koji čini njihov zemaljski život besmislenim i tako je definitivno došlo vrijeme koje se može smatrati zemaljskom i duhovnom prekretnicom. Sve će se na Zemlji promijeniti, budući će stara Zemlja pretrpjeti potpunu transformaciju i dogodit će se kompletno razdvajanje duhova… tako da će ljudi koji su bili podbacili biti opet prognani u materiju i duhovi koji su i dalje zavezani u tvrdu materiju će biti oslobođeni kako bi bili sposobni nastaviti njihov proces razvoja u novim tvorevinama na Zemlji. Staro stanje na Zemlji se ne može nastaviti, inače ne bi bilo mogućnosti za duhove da nastave sa njihovim procesom razvoja… Najprije sve mora biti nanovo uređeno; sve što je duhovne prirode mora biti premješteno gdje pripada s obzirom na svoj stupanj zrelosti i tako se čak ljudsko biće koje stremi ka materiji mora povratiti u stanje kojeg je on bio davno prije prevladao pa ipak je zloupotrijebio svoju postignutu slobodu i prema tome je iznova propao u bezdan… Onda će Božanski red iznova postojati na Novoj Zemlji i ljudi će, također, živjeti unutar ovog Božanskog reda, jer Nova će Zemlja biti nastanjena onima koji su postigli stupanj zrelosti na staroj Zemlji koji opravdava njihovo postavljanje na Novu Zemlju… Obadvoje, Zemlja baš kao i ljudska rasa će biti potpuno obnovljeni; novi će zemaljski period započeti sa duhovno zrelim ljudima koji će također pomoći duhovnim supstancama zavezanim u tvorevinama sa njihovim napredovanjem, koje će iznova prosljediti unutar zakonskog reda.

Vi ljudi ne bi trebali vjerovati kako će se na ovoj Zemlji i dalje dogoditi duhovna prekretnica, da će se ljudi promijeniti, to jest, da će se poboljšati i na taj način stvoriti promjenu… Ova mogućnost ne postoji, jedino jedan nasilan čin još može postići pročišćavanje ove Zemlje… Koze moraju biti razdvojene od ovaca, Bog će morati sprovesti promjenu budući ljudi više nisu sposobni sebe ukormilariti u drugačije vode… Oni nastavljaju propadati rastuće više što više vremena imaju. Iz ovog razoga je vrijeme u Božjem planu Spasenja predodređeno i ono će biti ispoštovano, jer što je On, u Njegovoj mudrosti, prepoznaje kao nužno i odluči će biti konačno i nikad se neće promijeniti, jer Njegova je mudrost najuzvišenija i Njegove su odluke nepromjenjive. To je zašto se svi događaji u svezi sa ovom prekretnicom mogu otkriti ljudima koji su kraj Njega. I povjerenje se može ukazati predskazanjima koja su ljudima opet i iznova proglašena kroz vidjeoce i proroke. Činjenica da posljednji Sud i Zemljin razvoj nemaju usporednice u događajima koje je čovječanstvo do sada doživjelo ne daje pravo ljudima na pretpostavku kako su ova predskazanja pogrešna… Ipak ljudi bi morali imati na umu što im je proglašeno i što ih očekuje, i sebe pripremiti, jer oni i dalje imaju kratko vrijeme milosti koje bi moglo biti iskorišteno ako bi čovjekova volja stremila posvetiti se izvršavanju njegova zadatka na Zemlji. Onda se on ne bi morao bojati kraja, budući će Bog pomoći svakoj pojedinačnoj osobi koja Ga zaziva, i prema tome će On sebe objaviti opet i iznova kroz Njegovu Riječ… On najavljuje događaje pa ipak On dopušta slobodnu volju svakom čovjeku, koja će prema tome također odlučiti njegovu sudbinu.

AMEN

Spread the Truth