Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8356 (Božja skrb za radnike u vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8356, 17 Prosinac 1962

BOŽJA SKRB ZA RADNIKE U VINOGRADU…

Oni od vas koji se nude raditi u Mojemu vinogradu su vođeni i upravljani od strane Mene… Pri svemu tom, vi taj rad morate smatrati prioritetom, jer vi primate i distribuirate vječna duhovna vlasništva… dok vam svaki svjetovni posao samo priskrbljuje prolazna dobra… A da li vi znate koliko će vaše postojanje na Zemlji trajati?… Otud, vi možete raditi i raditi a ipak ne izvući koristi od onog što steknete zemaljskim naprezanjem… Rad za Mene i Moje kraljevstvo, međutim, je popraćen mnogim duhovnim blagoslovima koji će biti trajni i također će osigurati zemaljske dobrobiti, jer vi doista nećete morati živjeti u oskudici/potrebi sve dok, kao Moje sluge, ispunjavate volju vašeg Skrbnika, sve dok ste Mi u službi tijekom posljednjih dana prije kraja kada ću Ja posebice potrebovati vašu asistenciju. Vi doista možete vjerovati kako će se vaše zemaljske brige umanjiti sve dok vaš rad za Mene smatrate više važnim, jer Ja Sam rekao ‘Tražite najprije kraljevstvo Božje… i sve te stvari će vam biti nadodane…’(Matej 6:33)Pa ipak, sve dok se pažnja najprije obraćana svjetovne potrebe, rad za Mene će se iščeznuti u pozadini i onda ćete otkriti povećavajuće više teškim sebe posvetiti Meni i Mojemu kraljevstvu… Vaše misli će biti daleko više naklonjene ka svijetu; Moje kraljevstvo, međutim, nije od ovoga svijeta i ljudsko se biće mora boriti ako opet želi uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom… Ali Ja vas hitno trebam kao suradnike, budući Ja nikoga ne silim postaviti Sebe Meni na raspolaganje budući će jedino slobodan čin suradnje rezultirati u blagoslovu da će iskupiteljski rad biti uspješan, bez obzira koji rad ostvarite za Mene… Čim ste prožeti ljubavlju za Mene i vašeg bližnjega vi ste prikladni pomoćnici za Mene i ta će ljubav vama uvijek dati snagu da radite za Mene.Prema tome, ne dozvolite sebi da vas učine depresivnim svjetovne brige koje Ja sa lakoćom mogu odvratiti i to ću doista učiniti jednom kada prevladavajuće sebe posvetite duhovnom profitu kojeg ćete zaraditi kroz vašu revnu/strastvenu suradnju… i to i za vas same također i za duše koje potrebu ju iskupljenje i, nikako najmanje važno, za Mene također, jednom kada Sam za Sebe povratio te duše kroz vašu aktivnost za Mene i Moje kraljevstvo.Vi uvijek trebate imati na umu kako život svakog čovjeka može dokončati sutra i da ni jedna količina zemaljske zarade vama neće više biti od koristi, ali da možete ponijeti duhovno stečeno bogato blago sa vama u kraljevstvo onostranog (Matej 6:19-21; Luka 12:13-31)i da će vaša aktivnost u ovom kraljevstvu onda biti blažena, budući onda možete distribuirati i opet primati bez ograničenja. I ako oni od vas koji Mi žele služiti kao vjerne sluge uvijek na umu imaju skori kraj, bez obzira da li se to tiče cijele ljudske rase ili samo vas samih… onda ćete prepoznati ispraznost zemaljskog truda i sigurno ćete dati prioritet vašem duhovnom radu, i vi ćete sigurno također biti uzdržavani od strane Mene Osobno. Vi nećete trebati trpjeti nevolju, budući ću Ja Osobno, kao vaš Skrbnik, brinuti o vašim zemaljskim potrebama također tako da ćete biti u stanju ostvariti vaš zadatak…
Vi trebate vjerovati da ću Ja uvijek pronaći sredstva i načine, da Meni ništa nije nemoguće, da vi jedino trebate ispuniti Moju volju da budete u svakom trenutku sigurni u Moju pomoć… Međutim, Ja ću vas često također staviti na probu s obzirom na to da li ste se voljni oduprijeti nasrtanju svijeta, i vi trebate proći takve probe vjere budući baš vaša vjera mora biti posebice snažna ako se želite oduprijeti kušnjama Mojega neprijatelja (Sotone), budući će vam se on opet i iznova suprotstaviti kako bi vas spriječio raditi za Mene i Moje kraljevstvo… Ali onda trebate znati da je Moja moć/sila snažnija i da ću vas Ja zasigurno zaštititi od njega samo ako ste Mi vi voljni služiti.

AMEN

Spread the Truth