Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8343 (Stvarna Ljubav… Dobar primjer…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8343, 30 Studeni 1962

STVARNA LJUBAV… DOBAR PRIMJER…

Vi trebate na Zemlji objaviti Moje učenje, koje jedino Ljubav podučava (poziva)… Ljubav za Mene i za bližnjega… I tako vi sami također morate voditi život u Ljubavi, inače nećete naći povjerenje kod vaših bližnjih, ako vi sami postupate drugačije nego propovijedate… Ali, ako im date dobar primjer, onda će i oni sami nastojati, s ovim u skladu voditi život Ljubavi, i onda će i sami na sebi iskusiti učinak života Ljubavi… Ni blagoslov onda neće izostati, i oni će dobiti mnogo na svjetlu i snazi, na mudrosti  i moći će stalno primati dostavu duhovne snage… Ali, oni najprije moraju jednom u sebi razbuktati Ljubav, i vi im trebate u tome pomoći, kroz vašu poduku i vaš vlastiti život u Ljubavi…Vrlo često se, doduše, navode riječi: Ljubi Boga iznad svega i svoga bližnjeg kao sebe samoga… Ipak, to uvijek ostaju samo riječi, ove zapovjedi Ljubavi se ne živi, i stoga samo malobrojni poznaju blagoslov, kojeg ispravan život u Ljubavi povlači za sobom. Ljubav je Božanska, koja tinja kao sićušna iskra u čovjeku, i od samog čovjeka treba biti dovedena do plamena… Ljubav je u sebi svjetlo i snaga, i stoga čovjek koji ljubi mora izići iz stanja tame i slabosti… A ovo mora biti prepoznatljivo u dosezanju znanja i u ojačanoj snazi vjere… Čovjek mora doći do spoznaje Istine, i kroz svoj život Ljubavi također se povezati sa Mnom kao vječnom Ljubavlju, te stoga također moći primiti snagu, čiji priljev je posljedica svakog spajanja sa Mnom. Ali, ništa od svega neće moći primijetiti čovjek koji se zadovoljava praznim riječima, koji ne proživljava Ljubav i tako daje vodeći primjer bližnjemu. Jer, dobar primjer često ima više uspjeha, nego ga mogu donijeti riječi. A ako se vama ljudima uvijek iznova kaže da nijedna forma ne vrijedi ništa preda Mnom, onda ćete se vi također truditi voditi ispravan život Ljubavi, i blagoslov neće izostati, vi sami ćete biti zadovoljni učinkom, jer budući da sada ulazite u stanje spoznaje, također će vam biti jasna svrha vašeg zemaljskog života, i sada vi živite svjesno… Ljubav u vama će postati uvijek snažnija, jer vam također stalno pritječe Moja snaga, koju opet koristite za djelovanje u Ljubavi. Ali, što treba razumjeti pod ispravnom Ljubavi? Vi trebate sve vaše bližnje gledati kao braću, koji svi imaju istog Oca, a Otac čezne za njihovim povratkom kući… Vi trebate ovoj braći pružiti pomoć u svakoj nevolji i opasnosti, trebate ih nastojati usrećiti, činiti ih radosnima, dijeliti im darove koji im trebaju; vi ih trebate sačuvati od svakog gubitka… trebate činiti sve ono što biste željeli onome kojega ljubite cijelim srcem, jer ova Ljubav je u vama i treba samo biti zapaljena…Vi također trebate znati da je svaki čovjek koji ne poduzme put k Meni, u opasnosti da bude izgubljen, i stoga mu trebate pomoći na pravom putu, trebate njegov život osvijetliti jasnim svjetlom, koje vas same, opet kroz djelovanje u Ljubavi, jasno obasjava, i koje vi trebate pustiti da blista u tami noći, tako da i vaša braća prepoznaju put koji vodi nazad Ocu… trebate misliti na vašeg bližnjeg više nego na vas same, jer zaista, Ja Osobno ću vas znati zaštititi onda kada vi u Ljubavi prihvatite vašeg bližnjega, koji je preslab da bi mogao pomoći sebi samome. Također se ne trebate nikada bojati da ćete vi sami morati oskudijevati jer ste najprije mislili na vašeg bližnjega, koji je bio u nevolji… Jer, kako mjerite, tako će i vama biti izmjereno, i stoga također pobjeđujete vašu vlastitu nevolju kada se pobrinete za bližnjega. I, možete vjerovati da će u takvom životu Ljubavi također i vaši bližnji uzeti primjer, i onda će i njihovo duhovno stanje biti osvijetljeno…oni će biti otvoreni za Istinu, i također će moći razumjeti sve ono što im je rečeno o njihovom određenju na Zemlji, jer su kroz Ljubav probili sve ovoje (ljuskeomotače), bit će svijetlo u srcima ljudi, oni sada također mogu biti podučeni o duhovnim međuodnosima, o svom početku i konačnom cilju… Oni će imati razumijevanje za to i iznova će željeti od svoga znanja predati njihovim bližnjima, jer su oni sami usrećeni spoznajom i sada teže Ljubavi, da i drugi sudjeluju u svjetlu koje prosvjetljava njihova srca. Jer ispravnom obznanjivanju Mojega učenja Ljubavi, također pripada i aktivna Ljubav, pripada način života u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu, koji će također potaknuti bližnjega da ispunjava zapovijedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.

AMEN

Spread the Truth