Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8325 (Istinske Božje sluge… Ustanovljene Riječi… Djelovanje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8325, 9 Studeni 1962

ISTINSKE BOŽJE SLUGE… USTANOVLJENE RIJEČI… DJELOVANJE DUHA…

(Marko 16:15; Luka 22:19) 

Vi, koji vjerujete u Mene i djelovanje Moga duha u vama, primate od Mene izvanredno/rijetko znanje … I to vas znanje obavezuje komunicirati sa vašim bližnjima, jer vi ga ne primate samo za sebe, vi samo djelujete kao posrednici između Mene i ljudi kojima se ne mogu obratiti direktno ali koji hitno/nužno trebaju istinsku/vjernu informaciju kako bi bili u stanju ispuniti njihov zemaljski zadatak. Njihova volja da se približe njihovom Bogu i Stvoritelju ponovno treba biti stimulirana, i prema tome oni moraju biti prosvjetljeni u svezi Mene i njihovog odnosa sa njihovim Bogom i Stvoriteljem… Oni znaju o Mojoj volji i njihovom zadatku na Zemlji… Jedino onda ih se može smatrati odgovornima u svezi toga da li i kako iskorištavaju njihov zemaljski život. Oni također moraju biti informirani o procesu povratka kroz kojeg sami prolaze i razlozima na kojima je ovaj utemeljen… Jer svo ovo znanje može pomoći ljudima reflektirati o njima samima i dati njihovom trenutno čisto svjetovnom stavu duhovnu perspektivu tako da njihovo hodočašće preko ove zemlje neće ostati neuspješno već će rezultirati u njihovom povratku k Meni i najvišem blaženstvu, kao što im je bilo određeno na samom početku.

Ovaj zadatak distribucije znanja koje vam je prenijeto odgore je vaš najvažniji zadatak, vršenje kojeg može voditi do ogromnih blagoslova… Ja Osobno ću podržati svaki zadatak kojeg poduzmete namjesto Mene, jer rezultat bi mogao biti da ću povratiti bezbrojne spašene duše koje Mi Moj neprijatelj Mora vratiti ako je to njihova vlastita volja. I onda će te duše kompletirati proces razvoja koji je već trajao jedno beskonačno dugo vrijeme… ali koji ponovno može biti produžen za beskonačno dugo vrijeme ako ljudsko biće zakaže na Zemlji… Ja vam prenosim, Moji glasnici svjetla, takvo sveobuhvatno znanje kako bi vam omogućio donijeti puno svjetla u duhovnu tamu… I vaši bližnji jedino trebaju otvoriti njihova srca i uši kako bi sudjelovali u većem od najvećeg bogatstva milosti kojeg je vama dozvoljeno objelodaniti pošto Mi želite služiti. Vi jedino uvijek trebate distribuirati nebeski kruh i vodu života, iscjeliteljsku snagu koja je istinsko vino za vaše duše… Onda ćete biti Moji istinski učenici kojima Sam dao instrukciju baš kao što Sam je dao Mojim prvim učenicima kada Sam sa njima blagovao Posljednju Večeru. Iako sam im uručio hranu za tijelo oni su unatoč tome znali da Moja instrukcija znači distribuciju duhovne hrane… oni su znali da su ih Moje riječi pozivale na učiteljsku službu, da trebaju odnijeti Moje Evanđelje u svijet (Mark 16:15), da trebaju hraniti duše njihovih bližnjih ljudskih bića sa Mojom Riječju koju su primili od Mene i nastavljaju primati kroz djelovanje Mojeg duha unutar njih…

Tako Sam Ja pozvao te učenike i podučio ih da pođu u svijet (Mark 16:15)… ali ta poduka je podrazumijevala da oni najprije prime od Mene kruh sa neba, vodu života, jer oni su trebali predati dalje Božanske darove a ne ljudske ideje koje ne nose dobrobiti za dušu. Stoga, sve dok su ti proglašivači Moje riječi i njihovi nasljednici bili pozvani naučavati kroz djelovanje Moga duha unutar njih, oni su bili Moji predstavnici, Moji učenici, i prema tome nasljednici Mojih prvih učenika koji su od Mene primili istinsko Evanđelje… I svatko sebe može smatrati Mojim učenikom, nasljednikom privih učenika koje Sam pozvao u učiteljsku službu… u kojem Moj duh djeluje tako da je on iznutra uveden u sveobuhvatno znanje koje se ne može naučiti/dobiti intelektualnim putem… I čak tradicionalno prihvaćeno znanje najprije potražuje djelovanje Moga duha u proglašivaču tako da on može potpuno razumjeti to duhovno znanje i predati ga dalje na način da će ono imati uistinu blagotvoran učinak na one koji se podučavaju…

Jedino duhovno probuđeni proglašivač Moje Riječi je istinski nasljednik Mojih učenika… a ne oni propovjednici koji su sami od toga odlučili napraviti njihovu karijeru i koji vjeruju kako mogu akademski steći znanje sa kojom onda žele raditi u Mojem vinogradu… Ti radnici su nepogodni jer oni trebaju čekati dok ih Ja Osobno ne pozovem, prije toga oni ne mogu raditi valjano u Mojem vinogradu pošto Ja Osobno želim djelovati kroz Moj duh u onima koji su aktivni za Mene i Moje kraljevstvo. A niti taj poziv može doći od bližnjih ljudskih bića, od nekog tko je, zauzvrat, također (pre)uzeo svoju službu bez unutarnjeg poziva, kojeg su ‘slugom Božjim’ također učinili njegovi bližnji… Ova učiteljska služba nosi toliko puno odgovornosti da je za nju uistinu potrebna kvalifikacija i ljudska volja ili ljudsko djelovanje nikad ne mogu biti dovoljni da bi podijelili (u smislu ‘prenijeli na nekoga’) takvu službu… Ja Osobno Sam sišao na Zemlju kako bi čovječanstvu donio Moju Riječ, znanje koje korespondira sa istinom, koje podaruje potpuno prosvjetljenje i vraća osobu u stanje realizacije koje je bilo njegov udio prije njegova otpadništva od Boga… Ja Osobno Sam tu Riječ donio ljudima i… pošto Sam bio u stanju ostati samo jedan ograničeni vremenski period na Zemlji… odabrao sam prikladne posude za Sebe koje Sam ispunio sa prilivom Mojeg duha, koje Sam Osobno podučio… pošto su živjeli život ljubavi… kojima sam također obećao djelovanje Mojeg duha dok izvršavaju Moje instrukcije…

A vi ljudi znate da zbog ljudske slobodne volje najčišća istina može biti pokvarena ako više ne postoje uvjeti koji dozvoljavaju djelovanje Mojeg duha… Da li stvarno vjerujete kako su svi ljudi koji tvrde kako su Moji ‘predstavnici na Zemlji’, koji tvrde kako su nasljednici Mojih prvih učenika, prikazivali preduvjete koji su omogućavali djelovanje Mojeg duha? I na taj način čista istina više nije bila garantirana, jer čovjek koji sebe nije oblikovao u posudu za Moj duh može sa lakoćom biti pod utjecajem Mojeg neprijatelja, čija je jedina namjera uvijek potkopati Moju čistu istinu… To je razlog zašto su bezbrojna obmanjujuća učenja bila u stanju sebe braniti (isto tako, ‘učvrstiti se’) bez da su od njih bila prepoznata kao takva… Jer gdjegod Moj duh još nije sposoban djelovati tamo prevladava tama, jer jedino Moj duh pali svjetlo u ljudskom biću, jer Moja je duhovna iskra ljubav, a ljubav je također svjetlo i snaga…

Kako se Božanska iskra ljubavi u ljudskom biću… iskra Božjeg duha… ujedini sa vječnim Ocem-Duhom blistavo svjetlo treba zasjati kojeg ni jedna greška ne može podnijeti, pošto će biti izložena i pobijena od strane istine od Mene, Koji ću uvijek jedino podržati čistu istinu i učiniti ju dostupnu vama ljudima… Shvatite kako je to bilo istinsko značenje Moje posljednje Večere sa Mojim učenicima, kako su oni na taj način primili poduku donijeti čistu istinu ljudima i istovremeno spomenuti Moje djelo Spasenja i Moju ljudsku manifestaciju u Isusu, stoga Sam rekao: ‘Činite ovo u sijećanju na Mene’ (Luka 22:19)… Jer jedino proglašavajući čisto Evanđelje je bilo također moguće opskrbiti ljude sa znanjem o Mojem djelu Spasenja… A pošto je to znanje izvanredno važno Ja Sam ga spomenuo sa Riječima iznad, jer svi ljudi koji žele postati blaženi Me se trebaju sjetiti… Ali sve dok su baš ove ‘ustanovljene’ Riječi krivo shvaćene i povezane sa potpuno mrtvom/bezosjećajnom akcijom u ljudima je i dalje vrlo duboka tama… I to je razlog zašto Ja sada podučavam Moje posljednje učenike ponovno da nose Moju Riječ u svijet, čistu istinu koju Sam im bio sposoban prenijeti kroz Moj duh ‘koji učinkovito djeluje također u vama koji vjerujete’ (Ephesians 1:19).

AMEN

Spread the Truth