Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8322 (“Ne brinite što ćete jesi i piti…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8322, 6 Studeni 1962

‘NE BRINITE ŠTO ĆETE JESTI I PITI…’

(Matej 6:25, 31)

Uvijek iznova Ja želim pozvati vas ljude: Ne brinite što ćete jesti i piti i u što ćete se odjenuti… nego tražite najprije kraljevstvo Božje, sve drugo će vam se nadodati… vi nikada ne smijete zaboraviti da živite na Zemlji samo s jednom svrhom: da se vratite k Meni, što se mora dogoditi svjesno, tražeći Mene Osobno, čineći sve kako bi sebe povezali sa Mnom, kako bi uspostavili kontakt koji karakterizira odnos djeteta s Ocem… Vi trebate tražiti Mene Osobno i Moje kraljevstvo… To je jedina svrha zemaljskog života, jer se ne radi o dobrobiti vašeg tijela, nego o dobrobiti vaše duše, koja je nepropadljiva… Za to sam vam Ja dao postojanje kao čovjek, i stoga je sasvim razumljivo da ću vas Ja i održavati (uzdržavati, prehranjivati, sačuvati), da ću Ja pokriti sve potrebe tijela, ako vi obraćate pažnju na potrebe duše, ako vi ispunjate svrhu zemaljskog života. Ja sam vaš Otac i ususret vam nosim pregolemu Ljubav, Koja vas želi usrećiti za svu vječnost, i koja se zato trudi da vi postignete stupanj zrelosti na Zemlji, koji će vam donijeti takvo blaženstvo… No, Ja sam također vaš Bog i Stvoritelj… Ja znam što vi trebate, ne samo duhovno, nego i zemaljski… A ako sam vas Ja stvorio… ako sam vam omogućio hod Zemljom kao čovjeku, onda ću se Ja pobrinuti i za to da ste vi postavljeni tako da vi vaš istinski zadatak možete ispuniti… Ja od vas neću tražiti nešto za što vam nedostaju preduvjeti… Jer, Ja znam da vaše tijelo treba mnogo u zemaljskom životu, i to ću mu Ja zaista i dati… No Ja sam za ovo postavio samo jedan uvjet, da vi najprije tražite Moje kraljevstvo, da vam je vaš duševni zadatak najpreči, i da vi povučete brigu za vaše tijelo, tako da vi sada i iskusite dokaze Moje Očinske Ljubavi: da Ja brinem za vas i dajem vam sve što vi trebate… I uistinu, vi možete sasvim bezbrižno prolaziti kroz vaš zemaljski život, ako vi ovo Moje obećanje uzmete srcu, i jedino ispunjavate Moj zahtjev, da se sjetite duše kao prve… I stoga vi morate ispuniti Moju volju, koja vam je uvijek iznova objavljena kroz Moju Riječ: vi morate živjeti u Ljubavi, vi morate uvijek samo nastojati prevladati vaše samoljublje, i u potpunoj nesebičnosti činiti djela Ljubavi… vi morate davati, željeti usrećiti, vašem bližnjemu činiti sve kako bi mu pomogli ili ga zaštitili od zla… Jer, kada vi prakticirate Ljubav, onda se vi povezujete sa Mnom, onda vi također prihvaćate vezu sa Mojim kraljevstvom, gdje je samo Ljubav, gdje kraljujem Ja Osobno, Koji sam Ljubav…  A, živite li vi u Ljubavi, onda vi također vodite život u pravednosti, jer vi ne možete ništa drugo, nego da svakome u vašem okruženju date ono što mu pripada… vi nećete dopustiti nikakvu nepravdu, budući to krši zapovijed Ljubavi, vi ćete u potpunosti ući u Moju volju, i onda također biti istinski pristupnik Mojega kraljevstva… Vaš zemaljski život će prolaziti mirnim stazama, jer Ja Osobno preuzimam brigu za vas i vaš tjelesni život, jer ću vas Ja održavati, hraniti i odijevati, pošto Ja brinem za sve što postoji u Stvaranju, budući je Moje Biće Ljubav, mudrost i moć… Pa zar onda Ja ne bih trebao moći i preuzeti sve brige za vas, budući je Meni sve moguće?… Vjerujte to da se svako obećanje s Moje strane ispunjava, ako i vi samo ispunite uvjete pod kojima sam Ja dao obećanje… Ja uistinu stojim uz Svoju Riječ, i vi se stoga također možete osloniti na to, da vi sebe ne trebate opteretiti nikakvom brigom, čim je vaše nastojanje jedino približiti se Meni i Mojemu kraljevstvu, čim ste vi samo spremni učiniti sve da omogućite sazrijevanje vaše duše na Zemlji, jer samo u tu svrhu vi idete Zemljom… A čim vi samo uspostavljate ispravan odnos sa Mnom… odnos djeteta prema Ocu… Ja ću vas također Očinski čuvati (štititi, zbrinuti, njegovati) i dati vam sve, tako da vi ne trebate oskudijevati (gladovati, zlopatiti se) tijekom vašeg zemaljskog života… No ako se vi ne osvrćete na Moje obećanje, onda vam je zaista i dodijeljen zemaljski život u kojem vi ne izlazite iz briga i nevolja. No, to je onda vaša vlastita krivnja, jer vi ne vjerujete što sam vam Ja Osobno obećao dok sam hodao po Zemlji, gdje sam Ja kao čovjek sve sam proživio, i otuda također znao za sve vaše nevolje, koje sam Ja htio odstraniti… no onda i od vas zahtijevam da vi slijedite Moju volju, i da najprije težite sazrijevanju vaše duše… kako bi onda i primili sve što vaše tijelo treba.

AMEN

Spread the Truth