Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8311 (Oslobođeni prirodni elementi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8311, 27 Listopad 1962

OSLOBOĐENI PRIRODNI ELEMENTI…

Ja ću se uvijek i zauvijek brinuti za vas, koji ste i dalje vrlo udaljeni od Mene i odbijate se zaputiti stazom nazad ka Meni, i pun suosjećanja gledam na čovječanstvo koje ne radi nikakva pokušaja da se okrene ka Meni i da se odrekne Moga protivnika zauvijek. Kraj ove Zemlje se neprestano približava, koji odlučuje sudbine svih njezinih stanovnika… Ja puštam da Moj opominjući glas odjekne sve više hitno, i jedan opseg patnje i nevolje se proteže Zemljom koji bi doista bio dovoljan promijeniti umove ljudi, ipak većina njih ostaje indiferentna sve dok oni sami nisu pogođeni, i njihova sebična ljubav raste sve snažnija tako da sebe nagrađuju sa svjetovnim zadovoljstvima i jedva uzimaju u obzir njihove nesretne bližnje… I premda će se sve više i više nesreća i katastrofa dogoditi, oni čak povećavaju nevolje i patnje sa njihovim vlastitim spletkama i na taj način tjeraju ljude u ozbiljne poteškoće, grijeh izmiče kontroli i neodgovorne su akcije pojedinačne osobe spram njegova bližnjeg čovjeka… Oni su tako udaljeni od Mene da ih Moj glas jedva može doseći, i to će Me kako slijedi potaknuti da zaorim glasno odgore… tako da će oni također doživjeti ekstremnu nevolju kroz prirodne sile, tako da više neće biti sposobni smatrati njihova bližnja ljudska bića krivima za ono što ih pogađa nego da će morati priznati da Sila Sebe očituje Kojoj se oni sami ne mogu suprotstaviti. Ja moram iskoristiti ovo posljednje sredstvo sile, premda njih čak i ovo neće prisiliti da vjeruju, budući će ljudi dati sebi svakojake vrste objašnjenja osim onog da njihov Bog i Stvoritelj želi Sebe izraziti kako bi Ga oni čuli… Prisustvo vjere u Boga je izuzetno slabo, i čak će ova slaba vjera biti napuštena od strane mnogih ljudi napomol djela uništenja prouzročenog od strane oslobođenih prirodnih sila… A ipak Ja ću iskoristiti ovo posljednje sredstvo budući će Me pojedinačni ljudi i dalje pronaći kada se oni, u krajnjoj opasnosti, zapute stazom ka Meni i pošalju Mi molitvu u duhu i u Istini… Oni će primiti pomoć na očigledne načine i onda Me više nikada neće željeti napustiti, budući su primili Moju očiglednu pomoć, ali ova može biti jedino dana onima koji Me zazivaju u duhu i u Istini (Ivan 4:24)…

Bezbrojni će ljudi izgubiti njihove živote i morat će zamijeniti Zemlju sa kraljevstvom onostranog, ali oni će i dalje imati priliku uzdići se, jer kapije u duhovno kraljevstvo još nisu zatvorene i za mnoge ljude je to i dalje blagoslov biti opozvan sa Zemlje. A Ja doista znam stanje njihovih duša, do kojeg opsega su oni i dalje sposobni biti podučenima u kraljevstvu onostranog…. Međutim, preživjeli na Zemlji će se suočiti sa vremenom oskudice koje će biti podnošljivo jedino uz korištenje Moje snage i pomoći… Jer biti će neizračunjliv kaos kojeg vi ljudi nećete biti u stanju nadzirati sami, i onda će biti pokazano da će Moji Vlastiti biti vođeni kroz svu muku budući će Moja pomoć za njih biti očigledna… I oni će također biti sposobni ponuditi utjehu i snagu njihovim bližnjim ljudskim bićima time što će ih također upućivati na Mene, Koji jedini mogu poboljšati njihovu situaciju ali Koji također želi biti zazivan iz dubine njihovih srdaca. Ova posljednja intervencija od strane Mene prije kraja će također biti veći od najvećeg blagoslova, premda će većina ljudi dvojbiti Moju Ljubav, doista, čak otvoreno nijekati Boga Koji dopušta da takva katastrofa zadesi čovječanstvo. Ipak nije preostalo puno vremena do kraja… Otud sve mora biti učinjeno unaprijed da bi se ljude poštedjelo sudbine obnovljenog prognanstva u tvorevine Nove Zemlje (Knjižica br. 44), budući je ova sudbina tako užasna da ju vi ljudi uopće ne možete zamisliti… I ako vas Ja želim zaštititi od ovog Ja ću prema tome nastaviti koristiti ona sredstva prethodno tome koja i dalje obećavaju mali uspjeh, čak ako za njih vi dvojbite da su ona djelo živog Boga Koji je unutar Sebe Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Moja jedina briga je da će Me se ljudi prisjetiti u njihovoj nedaći, da će se oni zaputiti stazom ka Meni, da će Me oni priznati u njihovu srcu i onda neće zastraniti ako su bili opozvani, jer onda će njihov uspon u kraljevstvu onostranog za njih također biti osiguran. I ako oni prežive ogroman prirodni događaj oni Me više neće odbaciti, i svakome će još biti podareno vrijeme milosti do kraja tijekom kojeg oni mogu donijeti odluku ako su još neodlučni. Vrijeme se približava kraju, i čovječanstvo se i dalje mora suočiti sa mnogim poteškoćama… Ipak oni koji vjeruju u Mene mogu spokojno očekivati čak i ovo vrijeme, jer oni će uvijek primiti Moju pomoć, i ova će nevolja, također, proći jednom kada je poslužila svojoj svrsi… Jer uskoro ću Ja Osobno doći i dohvatiti Moje Vlastite sa ove Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17) kada je pristigao posljednji Dan, kao što je naumljeno u Mojem vječnom planu.

AMEN

Spread the Truth