Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8308 (Isusova aktivnost na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8308, 23 Listopad 1962

ISUSOVA AKTIVNOST NA ZEMLJI…

Kada Sam živio na Zemlji podučavao Sam vas ljude Evanđelje Ljubavi, jer vi bi trebali razviti Ljubav unutar vas do krajnjeg savršenstva (Matej 5:48) i također biti svjesni njezinih posljedica, koje ste bili sposobni raspoznati kroz Moju aktivnost… Ja Sam jedino bio sposoban iscjeljivati bolesne i vršiti čudesa naračun Moje unutar-prebivajuće Ljubavi, koja Me prožela kompletno i naknadno rezultirala u sjedinjenju sa Ocem… Vječnom Ljubavi… što je cilj svakog bića stvorenog od strane Oca. Time Sam vam Ja ukazao primjerom život Ljubavi i jedino uvijek tretirao Moje susjedstvo sa Ljubavlju… Posljedično tome Ja Sam bio sposoban podučavati u svoj mudrosti, bio Sam sposoban prosvjetliti ljudsku duhovnu tamu pošto je ovo svjetlo mudrosti proizašlo iz vatre Moje Ljubavi. Iz ovog razloga vi ljudi ćete jedino steći shvaćanje kada živite život Ljubavi, jer Ljubav je pritok Božanskog svjetla koje osvjetljuje srce čovjeka tako da on može zadobiti vrloduboko znanje, koje osigurava razjašnjenje u svezi njega samoga i njegovog odnosa sa Bogom, njegovim Ocem od vječnosti… Ljudi su proveli njihove živote u kompletnoj tami, njihovo razmišljanje je bilo pogrešno budući je njihovim srcima nedostajala Ljubav i time je njima nedostajalo vatre koja bi mogla zračiti svjetlo… I Ja Sam došao k njima, Ja Sam došao sred ljudske rase, ali oni Me nisu prepoznali i odbacili su svjetlo… Oni su Me progonili i napadali budući je njihov okrutan način života bio također život grijeha. Ipak Ja Sam na svo zlo odvraćao jedino sa Ljubavlju, Ja Sam se suosjećajno pobrinuo o njihovoj patnji, Ja Sam ih oslobađao od bolesti i jedino uvijek podučavao Ljubav, budući je ova bila jedini lijek, i zemaljski i duhovno… I tamo ih je bilo samo nekolicina koji su prepoznali Mene, koji su Me slijedili i uložili napor da žive život Ljubavi, i oni su postali prosvjetljeni i pridružili Mi se… budući su Me oni također prepoznali kao Mesiju, Spasitelja od grube nedaće Koji im je davno bio nagovješten kroz proroke. Ali jedino nekolicina su vjerovali Mojim Riječima i živjeli sukladno, koji su živjeli sa Ljubavlju i bili sprovedeni kroz duhovnu tamu u svjetlo… jer svjetlo je živjelo posred njih.

Ja Sam neprestano propovijedao Ljubav i, opet i iznova, Ja ću proglasiti ljudima Božansko učenje Ljubavi, Ja ću ga predstaviti kao nešto od najveće važnosti i opomenuti sve ljude da žive život Ljubavi poput Mene kako bi pri tom stekli shvaćanje zašto oni žive na Zemlji, od čega se njihov zadatak koristi i za čime oni trebaju stremiti… Čim je maleni tračak svjetla (u)pao u njihova srca, čim se oni sjedine sa Mnom, kao Vječnom Ljubavi, kroz nesebičnu dobro-dušnu aktivnost, oni će postati rastuće više prosvjetljeni, oni će postati više upućeni i ovo znanje će doista korespondirati sa Istinom budući smo Ja, Istina i Ljubav, jedno… Onaj koji živi u Ljubavi će biti sjedinjen sa Mnom i također poznavati Istinu… On će istupiti izvan duhovne noći u svjetlo i sva tama će ga napustiti. Jedino Ljubav ovo može postići, posljedično Evanđelje Ljubavi će vam biti proglašavano opet i iznova, i bilo koje ideje dostavljene vam iz vječnih izvora moraju uvijek zapaliti Ljubav u vašim srcima, oni se uvijek moraju sastojati od opominjanja da živite život na Zemlji u Ljubavi. Opet i iznova vi morate sebe promijeniti u Ljubav, vi se morate boriti protiv sebične Ljubavi i pokušati ju promijeniti u nesebičnu Ljubav spram bližnjega… Ja vam moram biti predstavljen kao Bog Ljubavi, Kojeg možete doseći jedino kroz Ljubav… Jer Ljubav je sve… ona je snaga i svjetlo, ona je blaženstvo… Svatko tko živi bez Ljubavi je i dalje opterećen tamom i njegova zemaljska staza je zamračena za njega… Svatko tko je sebe oblikovao u Ljubav više se neće bojati ničega, jer on prepoznaje njegovog Boga i Stvoritelja kao Ljubavi-prepunog Oca i stremi svjesno spram Njega… Ljubav oslobađa, ona oslobađa od ropstva, Ljubav podaruje sreću i dodjeljuje blaženstvo u izobilju… Ljubav dolazi od Mene i vodi nazad k Meni iznova… Jer Ljubav povezuje dijete sa Ocem… Ljubav podaruje najveću sreću još dok ste na Zemlji i onda opet jednog dana u vječnosti, jer Ljubav jest Bog, Ona sjedinjuje Oca i dijete za svu vječnost (1 Ivanova 4:8, 16).

AMEN

Spread the Truth