Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8305 (Očev dokaz milosti tijekom posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8305, 21 Listopad 1962

OČEV DOKAZ MILOSTI TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA…

Vama neće nedostajati dokaz milosti tijekom posljednjih dana prije kraja, jer vama će on trebati kako bi postali i ostali snažni i nepokolebljivo se oduprijeli nasrtajima protivnika (Sotone). Ali Ja, također, ću vam Sebe otkriti jednako očigledno i vi jedino trebate obratiti pažnju na vaš dnevni kurs života kako bi uvijek osjećali Moje prisustvo. Jer Ja vam želim dokazati da znam sve vaše probleme i nevolje i da se brinem za vas. Treba priznati, izvjesne patnje ne možete biti pošteđeni budući želim da zaključite vaš život na Zemlji sa najvećom mogućom zrelošću duše, i ona će jedino trajati kratko vrijeme, onda će sva patnja biti gotova i vi ćete se sa zahvalnošću prisjetiti onog što ste morali proživjeti… budući ćete vidjeti uspjeh kojeg vam je vaša patnja donijela. Unatoč tome Ja Sam vam blizu i brinut ću se za vas i voditi vas kroz sve što sudbina još ima pohranjeno za vas. Jedino je važno da vaša vjera postane snažnija, budući ćete onda biti sposobni ostvariti sve i ne trebate se bojati neuspjeha. Opet i iznova ću vam govoriti, objasniti vam sve što trebate znati. Ja vam otkrivam Svoju prirodu tako da ćete Mi povjerljivo ispovjediti sve probleme i apelirati Mi direktno za pomoć, koje ću vam Ja zasigurno podariti. I bez obzira što vam prilazi svakog dana, opet i iznova vi u tome trebate prepoznati Moje vođenje, vi trebate znati da Ja Osobno sve usmjeravam i vodim i da vam se ni jedan događaj ne približava proizvoljno, namjesto toga, sve je namišljeno od strane Moje Ljubavi i mudrosti tako da će biti blagoslov za vas i vaša bližnja ljudska bića.  Oni od vas koji imate za ostvariti očigledan zadatak na Zemlji… oni od vas koji Mi svjesno služite vašom vlastitom slobodnom voljom… ste pod Mojom posebnom zaštitom i doista ne trebate brinuti, jer Ja ću se brinuti za vas, i Ja ću vam pomoći da kompletirate vaš zadatak, jer Ja znam kako je on nužan i koliko puno dobrobiti još može iz njega proizaći… Prema tome, položite sebe povjerljivo u Moje ruke, jer tko bi se mogao bolje brinuti o vama nego Otac Koji ljubi Njegovu djecu i jedino želi što je najbolje za njih?… Samo uvijek budite voljni dopustiti Mi da vam govorim, jer mnoga su objašnjenja još potrebna budući čovječanstvo živi u zabludi i duhovnoj tami… Vi ćete često još biti iznenađeni Mojim vođenjem i možete doživjeti takav očigledan dokaz milosti da će to intenzivirati vašu Ljubav za Mene i, opet i iznova, to će osnažiti vašu vjeru, što će zasigurno biti nužno u nadolazećem vremenu. Jer Moj protivnik će vas također opet i iznova kušati, on vas zauvijek pokušava odvratiti od vaše duhovne misije, od sveg duhovnog stremljenja. Blistavo svjetlo koje vas osvjetljava, kao rezultat vaše stalne veze sa Mnom, njega smeta i on ga želi utrnuti… Ipak on neće uspjeti, budući Moje protumjere djeluju protiv njega, ne jedino vaše… I on doista neće biti u stanju nadvladati Mene… Vi ste, međutim, pod Mojom zaštitom, vi već pripadate Meni naračun vaše voljne suradnje, i stoga ću zasigurno znati kako vas zaštititi od njega i njegove aktivnosti. Prema tome ne brinite o ničemu što vam prilazi s njegove strane, od njegovih podanika… koji će pokušati sve da bi vas spriječili da nastavite Moj rad, koji žele postaviti sumnje u vaše srce kako bi vas onesposobili da nastavite raditi za Mene… Vaša vjera i vaša čvrsta veza sa Mnom će sve ignorirati, i opet i iznova Ja ću dati nagovještaj/dokaz Mene Samoga i biti vam prisutan. Međutim, trebate znati kako možete biti potpuno učinkoviti za Mene jedino kada ste sebe potpuno odvojili od svijeta… I tako ćete razumjeti zašto vam Ja Osobno pomažem da se oslobodite od svih svjetovnih žudnji, razumjet ćete zašto ste često fizički spriječeni dati čak i najmanje ustupke svijetu… Ipak vjerujte da ću Ja blagosloviti vašu patnju, i štogod ćete morati odbaciti (ili ‘od čega ćete morati odustati’) će vam jednog dana biti obilato nagrađeno (Matej 19:27-29)… Za sada Ja još potrebujem vaše usluge, jer Zemlja trpi ekstremnu nevolju, ljudi ne uzimaju u obzir kraj, oni nepromišljeno žive iz dana u dan i ne razmišljaju o onome što će doći, o njihovom stanju nakon smrti, budući ne vjeruju kako je njihov život na Zemlji od značaja, da trebaju ispuniti zadatak i da oni sami stvaraju stanje u kojem će biti nakon njihove smrti kojeg, međutim, više ne mogu izbjeći ako se ozbiljno ne posvete sebi i promjene. Iz ovog razloga ću pokušati sve što je u Mojoj moći kako bi obavijestio ljude o svrsi njihova zemaljskog života, kako bi još spasio duše prije kraja, kojeg neće još dugo trebati čekati… Jer vrijeme je kompletirano, kraj je blizu.

AMEN

Spread the Truth