Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8301 (Okupljanje malog stada…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8301, 17 Listopad 1962

OKUPLJANJE MALOG STADA…

Uvijek je tek malo onih koji Mi služe svim srcem, i oni se trebaju ujediniti u prisnu zajednicu, jer oni pripadaju malome stadu, koje ću Ja na Kraju uzeti, kako bi ih prenio na Novu Zemlju, kada dođe vrijeme… Gdje Moj Duh očito djeluje, tamo su sljedbenici Moje Crkve, Crkve koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji, koji su u čvrstoj vjeri i u Ljubavi Meni privrženi, i koji tako čine temelje Moje Crkve… Obilježje ove Crkve je međutim djelovanje Mojega Duha, Duha, Koji vas uvodi u svu Istinu. Zemlja je velika, i Ja posvuda trebam oslonce, Ja posvuda trebam čvrste stijene, na kojima Ja mogu izgraditi Svoju Crkvu… Tamo se mora pronaći duboka vjera koja proizlazi iz Ljubavi, onda Ja Osobno mogu u Duhu biti s Mojima, i pružiti im Kruh s neba, vodu života. A budući da to ljudi hitno trebaju, Ja ću također svugdje otvoriti i jedan izvor, na kojem zemaljski hodočasnici mogu dobiti snagu, iz kojeg mogu crpiti ono što oni trebaju za njihov životni put… A, od Mene će njima uvijek prilaziti jedino Čista Istina, čim je ona ozbiljno željena. Stoga se i duhovno znanje koje je u Meni imalo svoje ishodište, mora podudarati, i po tome ćete vi moći prepoznati, da li se i vi nalazite na pravom izvoru, kojeg je Moja Ljubav otvorila ljudima. A, ovu iz Mene izviruću vodu života vi ne smijete onečistiti, inače ona gubi na snazi i učinku, i za duše više ne posjeduje iscjeljujuću snagu, kojom sam Ja Osobno blagoslovio Moju Riječ. Ali, Moja Riječ će imati nadasve blagoslivljajući učinak, gdje ju se prima žudno, gdje je ona prepoznata kao Očevo obraćanje puno Ljubavi, gdje je ona razdjeljivana od Mojih slugu koje sam Ja izabrao za ovaj rad u Mojemu vinogradu. Vi ne znate Moje puteve, no oni su često tako čudni, i Mojom voljom će biti okupljeni ljudi, koji su jednog srca i jednog osjećaja, i koji Meni u potpunosti pripadaju, tako da Ja također mogu direktno kroz njih djelovati. Jer, do Kraja još treba biti učinjeno sve što je moguće, kako bi se duše izbavile iz tame, a ovo može postići jedino svjetlo odozgor, koje ljudima osvjetljava put, kojeg oni trebaju preći kako bi stigli do cilja… Ja trebam jedino potpunu predanost onih koji Mi žele služiti, kako bih sada također mogao djelovati u njima i kroz njih… Onda će biti zapaljena svjetla koja obasjavaju daleko u noć, i onda će Moje prisustvo biti tako očito, da će nestati svaka sumnja u Božansko djelovanje, i također će biti prepoznato i priznato pred cijelim svijetom. Moja snaga će postati moćna u slabima, i Moje djelovanje će biti očigledno… Jer, Ja znam tako voditi srca, da se ona međusobno pronađu, Ja držim sve konce u Mojim rukama, i kada dođe vrijeme, vama će pristići i znanje o vašem zadatku, kojeg je Moja volja obaviti. Svatko treba učiniti što mu je moguće kako bi Mi služio, i Ja ću blagosloviti njegov rad na način da ćete vi uvijek iznova prepoznati Moju ogromnu Ljubav za vas, i zato ćete Meni također pokloniti vašu Ljubav, koju ja žudim… Vi ste još raštrkani, i svatko djeluje za sebe, ali, jednom će se Moje malo stado okupiti, i vi ćete djelovati zajednički, kako je Moja volja… Onda će se oni također prepoznati kao Meni pripadajući, i zajedno će poduzeti borbu protiv Mojega protivnika, koji će sve učiniti da razdvoji i rastjera stado, da ih otme od njihovog Pastira i dobije sebi ono što mu prijeti umaći… No, to njemu neće uspjeti, jer će Moje stado ostati Meni vjerno, oni će stalno primati snagu da se zadrže zajedno i da pruže otpor… i on će morati predati svoju bitku, budući će biti nadvladan Mojom snagom. A, Ja ću se pojaviti u najvećoj nevolji. A ovaj Moj Dolazak uskoro predstoji, i ovo jamstvo treba utješiti sve one koji se osjećaju slabima, budući ću ih Ja Sam osnažiti, da oni izdrže do Kraja.

AMEN

Spread the Truth