Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8298 (Nemojte imati drugih bogova pored Mene…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8298, 14. listopada 1962.

‘NEMOJTE IMATI DRUGIH BOGOVA PORED MENE…’

(Izlazak 20:3)

Nemojte imati drugih bogova pored Mene… Ove riječi su vrlo značajne, budući da sve čemu vi težite u zemaljskom životu, za vas može značiti više nego Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, kada je vaše srce priljubljeno (ovisno o) zemaljskim dobrima, i vi zato ne tražite nikakvu povezanost sa Mnom… Onda je ono što vi žudite svim vašim osjetilima vaš bog… A čak i ako vi još držite do Mene, prepoznajući nad vama Moć koja vas je stvorila, vi ipak još uvijek imate strane bogove pored Mene… uvijek odgovarajuće žudnji koja izlazi iz vašeg srca. Bili to sada zemaljska dobra, žudnja za čašću i slavom, ili pak ljudi koji Mene odguruju iz vašeg srca, to su uvijek strani bogovi, koji sprječavaju vaš uspon naviše, budući da su svi ovi bogovi propadljivi, vi ih morate žrtvovati kada vaš zemaljski život završi, i vi ćete jednom ući prazni u onostrano kraljevstvo, ako vi Mene Osobno niste stavili ispred svega, Mene Koji međutim želim biti vaš jedni cilj u zemaljskom životu, i Kojemu vi trebate svim snagama težiti, ako želite postati blaženi… Ja sam vaš Bog i Stvoritelj, iz Kojega ste vi jednom proizašli, i Ja želim da vi Mene prepoznate i priznate… A vi Meni trebate dati dokaz toga, bivajući spremni sve napustiti (žrtvovati, dati), ako vi Mene Samoga i Moju Ljubav za to zamijenite. Onda sam Ja za vas uistinu Onaj jedini Bog, Kojemu se vi trebate osjećati pripadni, i Koji kao vaš Otac s vama želi biti sjedinjen, za vrijeme i za vječnost. No vi sada razmatrate vaš zemaljski život, kojeg vi držite jedino onda vrijednim življenja, kada vi posjedujete sve za čim vam srce žudi… Tako ste vi sebi stvorili mnogo bogova, koje stavljate pored Mene… pod pretpostavkom da vi vjerujete u Mene kao vašeg Stvoritelja. Ova vjera je međutim bez vrijednosti, tako dugo dok vi ozbiljno ne nastojite k Meni… od čega vas međutim zadržava svijet i vaša žudnja za njim. Vaša Ljubav pripada mnogim stvarima, koje su međutim udio Mojega protivnika, i vi trebate nadvladati žudnju za tim, tako da Ja Sam sada budem stavljen u prvi plan u vašim mislima, i vi napustite sve druge bogove. Ali, vi sami stvarate bogove pored Mene i kada zazivate bića u duhovnom kraljevstvu u uvjerenju da ćete kroz njihovo posredovanje doseći cilj, vječno blaženstvo… Ni onda stav vaše duše prema Meni još nije ispravan, budući se u zemaljskom životu radi o tome da vi uspostavite vezu sa Mnom, koju ste jednom dobrovoljno prekinuli… A ovaj čin slobodnog i svjesnog povratka Meni vi sami morate ostvariti, i to vam ni jedan posrednik ne može osigurati kroz njegovo posredovanje… Oni će vam uvijek jedino misaono ukazivati put k Meni Osobno, kojim vi neizostavno morate ići kako bi postali blaženi. Jer, vi trebate znati da je Ljubav ovih svjetlosnih bića toliko velika da bi vas oni željeli vratiti Meni, kad i u njima ne bi bio usidren zakon vječnog reda, tako da oni sami ne prisiljavaju nijednog čovjeka na Zemlji na njihovo htijenje i mišljenje… Ali, prema zakonu vječnog reda, Ja zahtijevam da svaka duša dobrovoljno poduzme put k Meni, i zato Ja želim biti i ostati njihov Bog, za Kojeg su oni spremni sve napustiti (žrtvovati, dati). Ja želim u potpunosti posjedovati vaša srca, budući ih želim ispuniti Mojom Ljubavlju… No, dok god srce još nije slobodno od želja i žudnji svake vrste, ako ovo srce dakle u sebi još ima strane bogove koji Mi priječe da uđem i unutra Jedini vladam… Ali, posjedujem li Ja jednu dušu u potpunosti, to znači da joj Ja sada također mogu prirediti najveću sreću i uistinu, ona se nikada neće pokajati što je trebala napustiti druga dobra, kako bi za to razmijenila Mene, Koji sam sada međutim Jedini vladar u srcu čovjeka, i sada više ništa ne može ni dokinuti intimnu vezu među nama. Zato ozbiljno provjerite, da li ste vi još ispunjeni žudnjom za stvarima koje vam znače više nego Ja Sam, bile to materijalne stvari ili također ljudi, i nastojte ove svrgnuti s prijestolja, tako da prvo mjesto ostane za Mene… nastojte ugušiti u vama sve zemaljske žudnje, i osloboditi se svakog idolopoklonstva, pod čime treba razumjeti svaku ljubav za svijet, jer vi onda uistinu služite samo Mojemu protivniku, knezu tame, kojemu pripada ovaj svijet, i stoga je on vaš bog, na kojeg se odnose sve vaše žrtve koje vi prinosite. Mamon je onda vaš Bog, a taj bog će vas slomiti, jer on ne pripada Mojemu kraljevstvu, gdje Ja jedini vladam u Ljubavi i mudrosti… A koji Meni žele pripadati, trebaju jedino Mene obožavati, odnosno jedino Mene nositi u njihovom srcu, a Ja za njih neću biti samo njihov Bog i Stvoritelj, nego i njihov Otac.

AMEN

Spread the Truth