Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8294 (Dokaz Božje Ljubavi i prisustva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8294, 8 Listopad 1962

DOKAZ BOŽJE LJUBAVI I PRISUSTVA…

Vama pripada sva Moja Ljubav, i ova Ljubav Me potiče da vas oslovim, i dokažem vam Moje prisustvo. Jer, vi trebate znati da vi niste napušteni, kada se osjećate usamljenima, ili se nađete u zemaljskoj nevolji… Vi trebate imati znanje o tome, da je Jedan Koji bdije nad vama, Koji vašu sudbinu drži u ruci, Koji određuje vaš zemaljski put, i uistinu hoda pored vas, kao vaš vjerni Vodič, Čiju ruku vi jedino trebate dohvatiti, kako bi sigurni i zaštićeni mogli prolaziti kroz zemaljski život, sve do kraja. Kada imate ovu sigurnost, da vi u svakom trenutku sebe možete Meni povjeriti, onda će vam uistinu i zemaljski put biti lagan, vi ćete u miru i spokoju sve pustiti da dođe na vas, jer se vi osjećate sigurno u Mojoj zaštiti, jer znate da ste zaklonjeni u Mojoj Ljubavi. A onda je za vas također potpuno prirodno (samo po sebi razumljivo) da nastojite ispuniti Moju volju, da ćete vi uvijek činiti ono što vam podastire vaš Otac, vaš Prijatelj i Brat, i vi ćete kao prvo ispuniti zapovijedi Ljubavi koje su sadržaj Moje Riječi… Jer, Ljubav je Moj, a također i vaš iskonski element, Ona je princip vječnog reda, Ona je jamstvo za to da vi živite u vječnosti, budući je Ona Sama život, Ona je snaga koja sve pokreće u život, i koja dariva blaženstvo u izobilju… Vi ćete tako uzvratiti Ljubav Meni, Koji vam u susret donosim Moju veliku Ljubav, i vaša Ljubav će se odigrati u djelima nesebične Ljubavi za bližnjega… A, gdje je Ljubav, više nikada (za vječnost) nema smrti, postoji još jedino sreća i blaženstvo. Kada se Sama vječna Ljubav prigiba k vama da vas oslovi, onda se vi više nikada ne trebate bojati da ćete se izgubiti, jer čim vi čujete Moj glas, vi ste također u vezi sa Mnom, i Moj protivnik je izgubio svoju moć nad vama, i onda može postojati još jedino povratak k Meni, život koji traje vječno. A, kroz Moje obraćanje, Ja želim jedino postići da naučite prepoznati Mene i Moje Biće, Koje je Ljubav… Onda ćete vi također znati da vas Ja ne puštam pasti, da Ja primjenjujem sva sredstva kako bih vas osvojio, kako bih vas oslobodio iz vlasti Mojega protivnika, i iznova vam dao svjetlo i snagu, bez kojih ste vi nesretni. Zato treba biti učinjeno sve, da bi se ljudi doveli do spoznaje da je njihov Stvoritelj Bog Ljubavi, Koji je ljudima dao život, zato da oni na ovoj Zemlji dođu do ove spoznaje, i uđu u vezu s Njime… Ja želim ljudima darovati malo svjetlo, budući su oni u potpunom neznanju kada stupe na Zemlju kao čovjek, a tko prihvaća svjetlo, njegova svjetlost će se uistinu stalno povećavati, budući Moja Ljubav Sebe njemu otkriva… Budući da je Moje izvorno Biće Ljubav, nemoguće je da Ja pustim da padne jedno biće koje je jednom proizašlo iz Mene, i dobrovoljno se udaljilo od Mene… Moja Ljubav će ga slijediti i nastojati razbiti njegov otpor, ali ne nasilno, nego će se jednom dogoditi da se biće više neće moći oduprijeti Mojemu Ljubav-nom zračenju, da će se ono slobodno predati Meni, i Meni se otvoriti, tako da Ja mogu u biće izliti Moje svjetlo Ljubavi, kada ono hoda Zemljom kao čovjek. Ljudi jedino trebaju znati da oni moraju prepoznati Boga, Koji je Sama Ljubav. Onda se oni više ne mogu izgubiti, budući je u njima samima probuđena Ljubav za Mene, Koji Sam njihov stalni Dobročinitelj. Zato Ja također stalno trebam sluge na Zemlji, koji nose znanje svojim bližnjima… kojima sam znanje Ja Osobno prethodno mogao prenijeti, i koji Mi uzvraćaju Moju Ljubav, i zato su također voljni Meni služiti, primiti Moju Riječ i razdjeljivati ju, tako da svi ljudi mogu saznati o njihovom Bogu i Stvoritelju, Čije Biće je Ljubav, mudrost i moć, i Koji također Svoju Ljubav želi pokloniti svim ljudima, koji su sada spremni primiti ju. Jer, Ja također želim ljudima pripraviti (pripremiti) lak život, i to će biti njihov udio, kada oni znaju da sebe mogu povjeriti Meni, kao Ocu, Koji će ih zaštititi u svakoj nevolji i opasnosti… da ću Ja hodati pored njih kao Prijatelj i Brat, čim se oni oslone jedino na Mene, i žude Moje vodstvo.

AMEN

Spread the Truth