Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8287 (1 Solunjanima 2:13…(po Lutheru))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8287, 30 Rujan 1962

1 SOLUNJANIMA 2:13 …. (po Lutheru)

Neprestano vam se daje znanje o djelovanju Boga u čovjeku …. jer  čovječanstvo je izgubilo znanje o tome, pošto su se ljudi sami toliko puno udaljili od Boga, tako da ne mogu biti prožeti Njegovom snagom, što će reći da je djelovanje toka Njegove Ljubav-ne snage na čovjeka prigušeno, pa čak i spriječeno. A velika udaljenost je odsustvo Ljubavi, jer: Tko živi u Ljubavi, spojen je s Bogom, i dobrovoljno se otvara zračenju Njegove Ljubav-ne snage …. primiti Božju zraku Ljubav-ne snage znači u čovjeku dopustiti djelovanje Boga …. To znači da se čovjek opet polagano vraća u svoje izvorno stanje, gdje je bio prožet svjetlom i snagom i bio u naj-jasnijoj spoznaji ….

A spoznaja, što će reći istinsko znanje, može se dobiti jedino od Samog Boga; Duh iz Boga, koji drijema u čovjeku, mora biti probuđen, mora se povezati s Očevim Duhom iz vječnosti i Ocu Duhu svjesno stremiti …. Tada Božanska struja Ljubav-ne snage nesmetano utječe u čovjeka koji taj protok dopušta. Tad više nije riječ o spiritističkom općenju s duhovnim carstvom …. Niti je riječ o primanju duhovnih objava u medijskom stanju …. Nego se otvoreno i jasno mora priznati “djelovanje Boga u čovjeku”, a ono donosi duhovne rezultate, koji su iznad svake kritike ….

No pošto vi ljudi ne znate ništa o tome da možete uspostaviti tako jedan prisan odnos sa Bogom da se On Sam može objaviti, vi poričete svaki Božanski pritok, pa čak i ako morate priznati da je na djelu snaga koja se ne da objasniti na zemaljski način, kad vam je pružano duhovno dobro koje vam je bilo potpuno nepoznato. Želite sve to zanemariti kao djelovanje sotonskih snaga i tako dakle toj sotonskoj snazi pri-dajete više moći nego Božanskoj, pošto sumnjate u veliku Ljubav Boga Koji želi spasiti a ne prokleti …. I upravo taj sud odaje vas same i vaš duh, odaje da ste još neznalice, inače biste mogli jasno razlikovati između Božanskog djelovanja i sotonskih utjecaja.

Samo to što vam nedostaje ta moć rasuđivanja, objašnjava i to da se protivnik Boga često može uključiti u vaše misli, pošto u vama još nije zapaljeno pravo svjetlo …. Jer tko je u pravom svjetlu, tko je u Istini, koja izlazi od Samog Boga kao Vječne Istine, taj neće jedan trenutak dvojiti to da se Bog Sam ljudima objavljuje, pošto On želi da u zemaljskom životu postignu svoj cilj …. pošto želi da se zapute putem ka Njemu, od Kojega su nekoć izašli, i pošto taj put mora biti osvijetljen, što uvijek samo Istina može postići. Jer Istina je svjetlo koje jasno blješti u noć, i probija tamu duha u kojoj hodi čovječanstvo.

Dokle god dakle vi ljudi kriva učenja razglašavate kao Istinu, Duh u vama ne može još biti probuđen, i dokle god (je to tako)  nemate pravo suditi i Božansko otkrovenje nazivati djelovanjem protivnika, i najprije (to) trebate ozbiljno ispitat(iv)ati i prisjećati se svih Isusovih izjava, koje ne možete odbaciti kao laž …. Jer Sam Isus je rekao: “Ja ću vam se objaviti ….” (Ivan 14:21. “Poslat ću vam utješitelja, koji će vas uvesti u Istinu ….” (Ivan 14:16, 17; 16:13).

Tko priznaje Isusa i Njegovo djelo spasenja, on mora kao Čistu Istinu priznati i Njegovo evanđelje koje je naučavao na Zemlji i koje je dosta često upućivalo na djelovanje duha u čovjeku …. Tko Isusa priznaje kao Sina Božjega, u Kojem se Sam Bog očitovao, tako da su Isus i Bog jedno te isto (Ivan 10:30) i da se ne mogu jedno od drugog razdvojiti …. taj je u Istini, a njemu će i “djelovanje duha u čovjeku” uvijek biti jasno. I on onda neće to djelovanje htjeti dovoditi u vezu sa djelovanjem suprotnih sila, koje uvijek samo rasprostiru zablude, i za to se često koriste onim ljudima koji tome otvaraju prolaz općenjem sa svijetom duhova, a sami još ne ispunjavaju preudvjete koje jamče direktno obraćanje Boga …. 

Uistinu, vi ljudi ćete biti izloženi snažnim zabludama, i sva ispitivanja moći ćete poduzimati jedino uz Božju podršku. A tada ćete uistinu i biti uvedeni u ispravno razmišljanje, i nećete više podlijegati zabludi. Jer Bog je Ljubav, Bog je Svjetlo …. On ne želi da ljudi tumaraju u mraku duha, On im Sam želi zapaliti svjetlo, On im želi dostaviti Istinu, ako su spremni da prihvatiti ju ….

On Sam se želi ljudima objaviti, tako da On čini da na Zemlju padne Njegova zraka ljubavi, u koju može zakoračiti svaki čovjek koji žudi stajati u svjetlu. I tko je tad od Samog Boga podučen, on uistinu ne treba da se boji da će ići krivim stazama, jer njega kroz zemaljski život za ruku vodi Sam Bog, tako da on može podučavati i svoje bližnje, kao što je i on od Njega bio podučen, kako bi svjetlo bilo svugdje gdje još vlada najdublja tama ….

AMEN

Spread the Truth