Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8274 (Posljednji učenici – znanje o Božjoj suštini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8274, 16 Rujan 1962

POSLJEDNJI UČENICI – ZNANJE O BOŽJOJ SUŠTINI…

Kao Moji posljednji učenici, vi trebate iznijeti Moje Evanđelje u svijet… Vi trebate duhovna dobra prenijeti ljudima koji su još usred svijeta… vi trebate nastojati odvratiti njihove misli od ovoga svijeta i učiniti im dostupno duhovno kraljevstvo, prenoseći im duhovna dobra… Premda ovisi o volji svakoga pojedinačno, da li će on prihvatiti ono što mu nudite… Ali ne bi trebalo biti izostavljeno ponuditi duhovni dar također onima koji od toga imaju tek malo. I stoga Ja iznova šaljem Moje učenike, ali ih prethodno činim podobnima da izvrše ovaj zadatak, opskrbljujući najprije njih same duhovnim znanjem, dajući im ono što oni trebaju prenijeti njihovim bližnjima. Jer, važno je da oni razdjeljuju dobar dar, da oni poučavaju ljude, da im oni predaju duhovno znanje koje su primili od Mene Osobno, i koje je stoga iznimno učinkovito i spasonosno (ljekovito, korisno) za duše ljudi. Kao što sam Ja jednom poslao u svijet Moje učenike da objave Moje Evanđelje, kao što su oni jednom prenosili učenja koja su dobili od Mene Osobno, budući su trebali predavati dalje Čistu Istinu… tako također oni mogu, sada u vremenu Kraja, jedino onda biti uspješno aktivni za Mene, ako su u stanju razdjeljivati Čistu Istinu, jer samo kroz Istinu ljudi pronalaze pravi put k Meni, i jer ih jedino Istina može ponukati da idu tim putem prema Meni… Jer kroz Istinu oni prepoznaju Mene Osobno, o Čijem Biću (Suštini) ljudi znaju premalo, i stoga se oni ne nastoje Meni približiti, nego Ja njima ostajem daleki Bog, čak i ako oni vjeruju u „Boga“. Ja Osobno mogu njima dovesti Čistu Istinu jedino kroz Moje sluge, kroz ljude koji su se dobrovoljno ponudili u Moju službu… I oni sada od Mene primaju ono što trebaju prenijeti njihovim bližnjima, i što je nužno za ispunjenje njihovog zemaljskog zadatka… Ljudima najprije treba biti proglašeno Evanđelje Ljubavi, jer ih jedino Ljubav može približiti njihovom Bogu i Stvoritelju, od Kojeg su se jednom u slobodnoj volji odvojili… Ja želim ljudima pomoći da iznova postanu blaženi kao nekada, kada su proizašli iz Mene u svem savršenstvu… Sada, u vremenu Kraja, Ljubav se, međutim, ohladila među ljudima (Matej 24:12), i stoga su oni također veoma udaljeni od Mene, oni su vrlo daleko od Istine, zatamnjena su duha, budući da su, bez Ljubavi, oni još uvijek u vlasti Mojega protivnika i ne prepoznaju Mene, Koji bih, kao njihov Otac od vječnosti, njima stalno želio zračiti Svoju Ljubav, da ih vratim Meni, Kojega oni ne mogu spoznati, jer u njima nema Ljubavi koja bi im dala jasno svjetlo o Meni Osobno i o Mojemu Biću (Suštini), Koje je čista Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… A Moj protivnik također želi spriječiti da ljudi Mene nauče prepoznati i ljubiti. I stoga on njih također drži u najdubljoj duhovnoj tami, on njima uskraćuje Istinu i također sprječava Moje sluge da dostave Istinu bližnjima. Ali, oni su pod Mojom zaštitom, i Ja Osobno njih šaljem, uvijek iznova ću ih Ja opskrbiti izdašnim sjemenom, i oni će obaviti dobar posao u vinogradu, obradit će oranice koje leže neobrađene, oni će sijati i također žeti dobre plodove, uvijek će Mi služiti kao vjerni sluge, jer oni sami znaju kakva je nevolja među ljudima, sve dok ovi ne saznaju o Mojoj beskonačnoj Očinskoj Ljubavi, i sami se ne okrenu Meni, kako bi sada također bili obasjani Mojom Ljubavlju… Ali, kada im bude proglašeno Evanđelje Ljubavi, onda će oni pronaći put prema Meni, samo ako ispunjavaju Moje zapovijedi Ljubavi, jer jedino poradi toga oni žive na Zemlji, kako bi dobrovoljno u sebi zapalili Ljubav, i kroz to sebe vratili u Božanski zakon reda, čije je načelo Ljubav… Od vas, Moje sluge, Ljubav treba biti objavljena i življena, vi sami morate njima prethoditi svjetlom, koje je Ljubav zapalila u vama… Zato ste vi primili Moju Riječ i trebate ovu Riječ predavati dalje, tako da ljudi saznaju Moju volju, tako da se oni dobrovoljno okrenu Meni, i sada također sami budu u stanju na sebi iskusiti učinak života Ljubavi, tako da oni sada njihovim zemaljskim putem idu sa Mnom, Koji iznova mogu biti blizu njih, kada se oni sami mijenjaju u Ljubav, jer Ja mogu biti jedino tamo gdje je Ljubav, i jer bez Ljubavi nitko ne može postati blažen.

AMEN

Spread the Truth