Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0217 (Uvid u aktivnost svih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0217, 7 Prosinac 1937

UVID U AKTIVNOST SVIH BIĆA…

I još jednom dan zori među čovječanstvom, jer Spasitelj je sred vas i podučava vas… Ako slušate Riječi Božje, Spasitelj vam je blizu… On podaruje Njegove darove svakome tko je dobre volje. I time vam je iznova ponuđeno snaženje duha i neprestano izljevanje Njegove Ljubavi na prijemčive duše. Oh, dokažite se dostojnima ove milosti… vi ćete osigurati takvo nezamislivo blaženstvo za vas same ako se ujedinite sa Spasiteljem u neprestanoj aktivnosti Ljubavi, jer ni jedan od vas neće biti sposoban postati blažen bez Njegove milosti… ali kroz Njegovu milost Gospodar Osobno će vas voditi na stazi uspona… Sve poduke će vam biti dane kako je naumljeno od strane Gospodara, Njegov je cilj podariti vam jedan uvid u aktivnost duhovnih bića kroz neprestano više duboka otkrovenja tako da ćete naučiti razumjeti da sve u svemiru sebe ponavlja opet i opet iznova… da sav život i smrt samo služe jednu svrhu unapređenja duše… da je zadatak svakog bića isti u svako vrijeme: da se brine i da radi u Ljubavi za slabe… da Bog, najviše i najviše poštovanja vrijedno od svih bića, želi nas privući k Sebi sa Ljubavi-punim smilovanjem i da mi moramo zauvijek stremiti ka savršenstvu kako bi se približili beskonačnom Božanstvu. Međutim, vi ne bi trebali zaboraviti da Otac poziva sve vas… da svi vi trebate ući u Njegovo kraljevstvo… i ako vam Otac prema tome dodijeli jednu aktivnost, za svaku osobu drugačiju… svačija svrha je unatoč tome ista… pobrinuti se za to da čovjekova vlastita duša kao i ona čovjekova bližnjega ne bude ozljeđena već da će biti ponuđena Ocu u čistoći i savršenstvu… jer jedino sukladno ovome će ona biti suđena jednog dana. Prema tome, žudite Kraljevstvo Božje najprije prije nego čeznete za drugim vlasništvima i stremite za njima. Sve na Zemlji je samo prolazno… tako govoreći, samo je dano da poprati zemaljsko dijete, ipak ono treba dobrovoljno odustati od svih zemaljskih vlasništava i jedino žudjeti za njegovom vlastitom, to jest, zrelošću njegove duše, tako da će kroz nadvladavanje svih zemaljskih vlasništava ono pronaći stazu do nebeskog Oca i time ući u Njegovo Kraljevstvo, koje je za nas bilo pripremljeno kroz Isusa Krista, našeg Gospodara.

AMEN

Spread the Truth