Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8265 (Može li se dokazati Božje postojanje?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8265, 6 Rujan 1962

MOŽE LI SE DOKAZATI BOŽJE POSTOJANJE?…

Moje postojanje ne može nikada biti dokazano vama ljudima, jer onda bi vi postali predmetom prisilne vjere… Ali pretpostavljeno je za vas pristići do svjetla i shvaćanja u svezi Mene vašom vlastitom slobodnom voljom tijekom vašeg zemaljskog života, i ovo je zasigurno moguće. Vi jedino trebate razmišljati u svezi toga, jer sve oko vas vam može priskrbiti dokaz o Bogu i Stvoritelju (Rimljanima 1:19, 20)… Jer čak ako najprije pokušate nijekati Božansko Biće vi unatoč tome trebate priznati Silu Koja Sebe izražava kroz cijelo stvaranje. Stoga vi ne možete nijekati ovu silu, dok su prirodni zakon, koji isto tako ne može biti zanijekan od strane vas, namijenjena svrha djela stvaranja oko vas… zauzvrat dokaz promišljeno usmjerene Sile Koja upućuje na razumno Biće…

Kako slijedi, vaš je cilj na Zemlji uspostaviti kontakt sa ovim razumnim Bićem, u suprotnom  bi bilo svejedno da li Me vi opisujete kao tu silu koja je vama prepoznatljiva. Ipak vi po svoj prilici nećete zazivati ‘Silu’ i pokušati uspostaviti kontakt sa njom… Čim vi provedete izvjesno vrijeme dublje promišljajući o tome sa idejom da ustvrdite Istinu, Ja ću vam također otkriti Sebe kao duhovno stvarnog i određenog Boga i Stvoritelja… Ako ste, međutim, vi ravnodušni spram toga Kome dugujete vaš život kao ljudsko biće, onda će vam nedostajati iskrene volje i vi nećete nikada postići unutarnju jasnoću. Nadalje, vaša vlastita priroda kao ljudskog bića bi vas trebala zamisliti… Ni jedna osoba nije sposobna stvoriti biće sa sposobnošću razmišljanja, sa samo-svjesnošću i slobodnom voljom… Posljedično tome, vi mora da ste proizašli iz sličnog Bića, jedino što je Ono, za razliku od vas, najviše savršeno, ali ovo Biće, također, mora posjedovati samo-svjesnost, sposobnost razmišljanja i volju, i ovo Biće djeluje sa Ljubavlju, neusporedivom mudrošću i silom…

Vi nikada ne možete gledati na sebe kao na proizvod slučajnosti, jer da ova sila nije bila usmjerena od strane volje ona bi uvijek imala elementaran učinak, stoga bi bila destruktivna a ne napredna, a ovo pak uskraćuje dodijeljenu svrhu i prirodni zakon stvaranja… Moje postojanje vama ne može biti dokazano, ali stvaranje je uvjerljivi dokaz o jednom sve-moćnom Biću za svako razumno ljudsko biće (Rimljanima 1:19, 20), čak ako mu je ovo Biće nezamislivo, ako je on nesposoban formirati stvarnu ideju o Njemu… On je samo još jako udaljen od Mene i stoga duhovno kompletno neprosvijetljen… što je zbog činjenice da ga je njegov pad u bezdan lišio sveg svjetla. I ako takva osoba primi znanje u svezi Mene kao najvećeg i najsavršenijeg Duha u vječnosti njegovo protivljenje spram Mene izbija, i on Me želi nijekati kao što je jednom bio učinio kada je odbacio svjetlo Moje Ljubavi i tako postao duhovno neprosvijetljen. Ali u zemaljskom životu on mora pokušati izbjeći tami, on mora željeti dobiti razjašnjenje u svezi njega samoga i njegova porijekla, on mora biti voljan učiniti što je ispravno, i stoga također dozvoliti sebi da bude podučen od strane onih koji su sposobni donijeti mu svjetlost. Ali kompletno mračnom duhu će također nedostajati voljne snage, i on će odbaciti sva objašnjenja budući on uvijek osijeća da će mu znanje u svezi Boga i Stvoritelja dati savjest opterećenu krivnjom, što on odbija prihvatiti.

Pokušati uvjeriti bližnje ljudsko biće u postojanje moćnog Boga prema tome jedino ima smisla ako on sam želi nešto znati u svezi toga, dok osoba koja neprestano želi nijekati Boga ostaje nepopravljiva i nikakva energija ne bi trebala biti potrošena na njega (Matej 7:6), jer njegova volja je odlučujući čimbenik s obzirom na to da li će on ikada pronaći njegov izlaz iz mraka. On mora također doći do shvaćanja o postojanju Boga i Stvoritelja bez dokaza, što će se dogoditi ako on nastoji živjeti život Ljubavi, kako on u tom slučaju već uspostavlja kontakt sa Mnom i žudnja za Istinom će se naknadno također pojaviti u njemu. I onda će njegovo razmišljanje već biti vođeno, on će biti misaono pod utjecajem svjetlosnih bića (anđela) čijoj brizi je on povjeren, i njegov otpor će početi jenjavati… što je također potpomognuto zauzimanjem u molitvi od strane bližnjih ljudskih bića, a to će uvijek imati učinak povećane snage volje.

AMEN

Spread the Truth