Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8263 (“Bog posla Svog Sina na Zemlju…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8263, 3 Rujan 1962

‘BOG POSLA SVOG SINA NA ZEMLJU…’

Poslao Sam na Zemlju Svog Sina …. Biće Koje je proizišlo iz Moje vječne Praljubavi, Koje Mi je posvetilo svu Svoju Ljubav kada se je veliko mnoštvo Mojih praiskonskih duhova odmetnulo od Mene, Biće Koje Me je spoznalo kao Svog Oca od vječnosti, iako Me nije moglo vidjeti, htjelo Mi je dokazati Svoju ogromnu Ljubav time što Mi je željelo privesti nazad djecu koja su se odmetnula, putem djela ‘jedinstvene vrste’ …. I jer Ga je na to pokrenula Njegova Ljubav, dopustio Sam Mu to, dao Sam Mu Moje odobrenje, da to Biće siđe na Zemlju, da se iz oblasti svjetla, gdje je Ono bilo neizmjerno blaženo, spusti u područje tame …. u područje Mojeg protu-duha Lucifera, koji je kao prvi od palih duhova postao Mojim nasuprotnim-polom. 

Ja poslah Moga Sina na Zemlju, Koji se ponudio Meni Samom na Zemlji da posluži kao ‘omot’, pošto Sam Ja želio donijeti pomoć svim palim ljudima u njihovoj velikoj duhovnoj nevolji. Jer njima je put natrag k Meni bio odsječen, oni bi inače vječno morali ostati na najvećoj mogućoj udaljenosti od Mene u stanju beskrajne muke i nesretnosti …. Ali sve su to bila Moja stvorenja, koja su nastala Mojom Ljubavlju i Silom, putem volje prvo-stvorenog duha …. Lucifera …. koji je od prapočetka ‘imao’ najveću blaženost stvarajući stvorenja koristeći se Mojom snagom.

Da taj pra-duh kojeg Sam Ja postavio izvan Sebe ne padne, Ja Sam itekako mogao spriječiti, no Ja to nisam učinio …. Predvidio Sam u Svojoj Ljubavi i Mudrosti proces potpune deifikacije palih bića s krajnjim ciljem dijeteštva Božjeg, koje se međutim moralo postići u slobodnoj volji …. No, volja palih bića je pod utjecajem Mojeg protu-duha bila toliko oslabljena, da su ta bića bila nesposobna iz najveće dubine ponovo se izdići, da im nisam pružio pomoć, koja je time opet s Moje strane bila pružena i njemu (znači Luciferu), putem prolaska kroz materijalno stvaranje, u stanju prisile….

No i onda su ta bića bila potpuno lišena snage, jer su nekoć odbila Moju Snagu Ljubavi i koju su snagu za uspon jedino ponovo mogla povratiti putem Ljubavi …. No ona su bila postala nesposobna za Ljubav …. U Mojem ogromnom smilovanju usadio Sam iskricu Ljubavi u zadnjem stadiju na putu povratku ka Meni …. No i pored svega, na svakom od palih pra-duhova preostajao je ogroman teret pra-grijeha pobune i otpora protiv Mene kao njihovog Boga i Oca, u stanju najsvjetlije spoznaje, i taj grijeh je morao biti otplaćen po zakonu Božanske pravednosti, bilo je nužno okajanje koje nikako nisu mogla učiniti ta sama pala bića …. 

I stoga se ponudio jedan pra-duh koji je bio ostao uz Mene, da učini to djelo okajanja, pošto je Njegova Ljubav prema Meni i prema Njegovoj braći bila tako silna, da je bio na Sebe spreman preuzeti svu bol i patnju koje bi čin okajanja zahtijevao …. Jer On je htio kao ‘čovjek’ hodati Zemljom, On je se htio utjeloviti u ljudskom ‘omotu’ Isusa i ići stazom patnje koja je zahtjevala najveću moguću Ljubav, i koja je u Njemu omogućila i očitovanje Samog Vječnog Božanstva …. Jer Meni je bilo moguće spojiti se jedino sa Ljubavi i izabrati si dakle ‘posudu’ za nastaniti se koja se potpuno oblikovala u Ljubav ….

Isusova Duša donijela je doduše sa sobom na Zemlju Ljubav prema Meni, ali područje na koje je stupila prilikom rođenja, bilo je carstvo Lucifera, i Duša je bila tlačena od strane njega; u svemu što Ga je okruživalo ‘učestvovao’ je Lucifer, i pošto je On na Sebe uzeo da sprovede misiju spasenja Svoje pale braće, nije smio koristiti Silu Ljubavi, koja Mu je stajala na raspolaganju kao ‘Mom Sinu’ kako bi se obranio i kako bi se riješio onoga što Ga je tlačilo …. Nego, On se isto kao i Njegovi bližnji morao boriti i putem života Ljubavi ‘otkupiti’ ono što Ga je tlačilo …. taj život nikako nije bio lak, pošto se je ne-duhovno trudilo priječiti Ga i Njegov ljudski vanjski ‘omot’ isto je bio podložan kušnjama …. dakle Njegova Duša se je protiv toga morala boriti, sve dok Ljubav u Njemu nije sve više došla do proboja čime je On produhovio i Njegov tjelesni omot, dakle Njegovo je svijetlo Ljubavi sijalo sve svjetlije, i On je činio ono u čemu Ga je protivnik želio spriječiti: da podnese nadljudsku patnju i smrt, iz Ljubavi, dakle da Mojem protivniku suprotstavi Ljubav i da ga putem Ljubavi i pobjedi …. da zadovolji Moju pravdu i da plati (otkupnu) cijenu za duše, koje protivnik tad više nije mogao držati zarobljene ….

Ljubav koja Ga je potpuno ispunila je dakle završila ovo djelo samilosti, i ta Ljubav bio sam Ja Sam …. Ali ‘Moj Sin’ je morao proći kroz tu tamu, kroz carstvo Lucifera, i time da iza Sebe ostavi Svoje Svjetlo i Svoju snagu koje je posjedovao kao ne-pali praiskonski duh. On je morao …. kao i svaki drugi čovjek, u istoj slabosti započeti zemaljski život, jer On je trebao ljudima pokazati put koji ponovo vodi do Mene …. put Ljubavi i patnje, kojim je čovjek Isus ‘išao ispred svojih bližnjih’ i Ja Sam se stoga u Njemu mogao nastaniti, pošto Njegova Duša nije bila opterećena pra-grijehom i Njegova Ljubav Mu je dala snagu da i svoje ljudsko tijelo ‘produhovi’, time što je On proživio život bez ijednog grijeha …. Jer grijeh je samo ono što se ogriješi o Ljubav. 

I pošto u srce svakog čovjeka usađujem iskricu Moje Božanske Ljubavi, svaki čovjek je sposoban Ljubav i upaliti i rasplamsati do najviše žari …. Dakle od vas ljudi se ne zahtijeva ništa nemoguće, pošto vas za djelovanje u Ljubavi može priječiti jedino slabost volje i vi u svako doba možete moliti za osnaženje vaše volje, pošto je to jedna od milosti koju ste stekli putem Njegove smrti na Križu. I tu milost Čina Spasenja vi ljudi morate koristiti, kako Njegova žrtva okajanja za vas ne bi bila uzaludno podnesena, kako bi Mene Samoga spoznali u Isusu, Koji Sam se nastanio u Njegovom omotu, kako bih vas iskupio od vašeg duga grijeha.

AMEN

Spread the Truth