Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8261 (Premoščivanje jaza od čovjeka prema Bogu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8261, 1 Rujna 1962

PREMOŠĆIVANJE JAZA OD ČOVJEKA PREMA BOGU ….

Vi stupate na most ka duhovnom kraljevstvu svakom mišlju koja je usmjerena na Mene …. Tad vaša duša slobodnom voljom kreće putem prema Meni, a Ja ju zahvaćam i obdarujem ju snagom kako bi mogla nastaviti put. I tko se u mislima pozabavi sa Mnom, taj se uvijek iznova vraća na taj put iako ga svijet još okružuje, no on na njega više ne obraća toliko pažnju da bi ovaj za njega predstavljao opasnost. 

Ali prvi korak na taj most morate učiniti iz vlastitog poticaja, vi se morate potruditi istražiti svrhu i smisao vašeg zemaljskog postojanja i onda obratiti pažnju na misli koje vam tada pritječu od strane svjetlosnih bića kojima ste povjereni da vas upravljaju i vode. A te misli će uvijek usmjeravati na Boga i Stvoritelja, s Kojim se nalazite u vezi, pošto ste Njegov udio i On hoće da vi s Njim uspostavite svjesnu povezanost …. U skladu sa vašom voljom vi ćete takve misli primati i u vama pokretati ….

Vi ćete dakle putem tih svjetlosnih bića misaono biti podučavani da morate priznati jednog Boga i Stvoritelja, od Kojega ste proizašli …. Ukoliko se vi onda s vašim Bogom i Stvoriteljem svim srcem povežete, da vi sami s Njim razgovarate i Njega molite da vas se prihvati, Ja vam direktno i mogu dati odgovor, pa iako se i to događa samo misaono, ali vi i tako možete biti podučeni i primiti Moju snagu, jer svjesno povezivanje sa Mnom je otvaranje srca, koje Ja onda mogu osvijetliti i osnažiti ….

Jer to je smisao i svrha vašeg zemaljskog života, da se naučite poznati i ljubiti Mene, Onoga Kojega nekoć niste htjeli priznati te odbili Moju Ljubav …. Postojao je jedan široki jaz između vas i Mene, koji je međutim bio premošćen putem Isusa Krista i Njegovog čina spasenja …. On je izgradio most, kojim može ići svatko tko Ga slijedi, tko se priklanja Njemu i tko se onda priklanja i Meni, Koji sam u čovjeku Isusu za vas izveo čin spasenja.

Most je dakle bio postavljen, on postoji …. no na njega svaki čovjek dobrovoljno mora stupiti …. A tko na njega stupi, može biti siguran da ga Moja Ljubav obuzima i da on na taj način premošćuje taj jaz, da postiže cilj, da nalazi Mene Samoga i od Mene više ne odlazi …. Tad Mi je on i dokazao svoju volju, da se vraća k Meni, od Kojega se nekoć odvojio u naopakoj volji i naopakom razmišljanju.

Tako da je blagoslovljen svatko tko Me ne odbija kad mu se Ja uključujem u misli, kad on te misli uvijek slijedi dalje pa on onda i može biti podučen od Mene Samoga ili od Mojih svjetlosnih glasnika, koji su aktivni u Mojoj volji i isijavaju svjetlo koje primaju od Mene. Jer svaki čovjek ima jednu iskru, koju sam mu Ja dao i koja neprestano potiče k Meni, ka vječnoj vatri, Koja je iskru položila u srce čovjeka …. I kroz tu duhovnu iskru čovjek je nerazdvojivo povezan sa Mnom, no tek kad mu je to osviješteno, ta će iskra u njemu širiti svjetlo, tako da on zadobiva spoznaju o tome što je svrha i cilj njegovog zemaljskog postojanja …. 

I onda se on više neće dati sprječavati u tome da ide putem k Meni, on će Božanskog spasitelja Isusa Krista moliti za osnaženje svoje volje, pa će i iskoristiti milosti čina spasenja  …. On će svoju krivnju s punim povjerenjem odnijeti kod Njega pod Križ, i toga će se riješiti …. Povratak Meni i postizanje cilja njemu je osigurano, on se vraća u svoju istinsku domovinu, i opet se sa Mnom sjedinjuje za vječno …. 

AMEN

Spread the Truth