Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8257 (Preobrazba u Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8257, 29 Kolovoz 1962

PREOBRAZBA U LJUBAV…

Povratak kući Ocu je cilj kojeg vi trebate, a također i možete, postići tijekom vašeg zemaljskog života, samo ako imate volje za to. Jer onda ćete vi biti opremljeni potrebnom snagom i vi ćete također tu snagu ispravno koristiti. Jer, svjetlosni svijet se neprestano trudi vas ljude misaono podučiti, i poticati na ispunjavanje najvažnije zapovijedi… zapovijedi Ljubavi za Boga i za bližnjega… A slijedite li vi sada poticaje koje ćutite kao unutarnji glas, kao glas savjesti, onda vi vodite život Ljubavi i mijenjate vaše biće, koje na početku utjelovljenja kao čovjek poznaje jedino samoljublje, iznova u izvorno biće, koje je samo bilo Ljubav, budući je proizašlo iz vječne Ljubavi. Čovjek će na početku svojega zemaljskoga postojanja pokazivati još snažno samoljublje, on će uvijek žuditi  jedino ono što služi tijelu i njemu čini dobrobit, i on će imati malo suosjećanja sa svojim bližnjim, budući u njemu još uvijek vlada pogrešna (izopačena) ljubav, kao naslijeđeno zlo, a prava Ljubav… koja želi usrećiti, darivajuća Ljubav, u njemu najprije treba biti zapaljena. No, od strane duhovnih skrbnika je njegov zemaljski život tako vođen, da on može prepoznati veliku bijedu (nevolju) kod svojih bližnjih, i tako je dotaknuto srce, koje sada treba izraziti svoju volju da pomogne… I, samoljublje će se promijeniti u nesebičnu Ljubav za bližnjega… ali uvijek jedino onda, kada on ne suprotstavlja nikakav otpor unutarnjem poticaju svjetlosnih bića, kada on dopušta da bude pod njihovim utjecajem, što uvijek zahtijeva dobru volju, volju koja je okrenuta Bogu. U čovjeku dakle mora biti zapaljena Ljubav i stalno se povećavati, tako da čovjek također uskoro prepozna svoj stvarni životni zadatak, i trudi se njega ispuniti. Jer, Ljubav je također svjetlo, koje ga prosvjetljava iznutra, i koje mu pokazuje pravi put, put prema Bogu. A onda će on i postići cilj, te sebe sjediniti s Bogom, budući je sam Bog Ljubav, i On zato može biti pronađen jedino kroz Ljubav. Svjetlosni svijet je u stalnom Ljubav-nom djelovanju, i svoju Ljubav uvijek okreće bićima kojima nedostaje Ljubav, i koja se stoga nalaze u duhovnoj tami. Ovim bićima oni žele donijeti izbavljenje, a za to je potrebno da ona prepoznaju zbog čega su ona na Zemlji… da ona znaju o njihovom izvornom stanju, o njihovom sadašnjem nesavršenom biću, i o njihovom cilju… njihovom savršenstvu… koje oni također mogu postići, ako oni prihvate pomoć ovih duhovnih bića, i dopuste se voditi u zemaljskom životu. I zato će oni uvijek biti dovedeni zajedno sa ljudima koji se nalaze u duhovnoj ili zemaljskoj nevolji, tako da u njima bude pokrenuta (oživljena) volja da pomognu, da bude probuđena Ljubav koja se sada treba širiti i zahvatiti sve, te poput plamena koji postaje sve jasniji, sada osvjetljava čovjeka, i poklanja mu spoznaju koja odagnaje tamu duha, tako da čovjek sada također ispravno prepoznaje Boga, i Njega uči ljubiti… Jer, prava Ljubav za Boga (Božja Ljubav) može proizaći jedino iz Ljubavi za bližnjega, ili također, Ljubav za Boga može biti dokazana jedino kroz Ljubav za bližnjega, a ona će od Boga biti nagrađena Njegovim stalnim prisustvom, budući je u svakom čovjeku Sam Bog Taj koji vrši djela Ljubavi, a ova veza sada mora dovesti do cilja, do potpunog sjedinjenja s Bogom… Svaki čovjek je sposoban ljubiti, jer mu je od Boga u srce postavljena Ljubavna iskra koja sada jedino treba biti zapaljena, kako bi se razvila u jasan plamen… Ali, ako je čovjek voljan ljubiti, to je njegova stvarna prilika (posao). On ne može biti prisiljen na Ljubavno djelovanje, jer on ima slobodnu volju, čiji smjer on treba dokazati tijekom njegovog zemaljskog života. Ali, blažen čovjek koji u sebi pali Božansku Ljubavnu iskru i popušta unutarnjem nagonjenju da stalno djeluje u Ljubavi, jer on nikada neće biti bez snage (nemoćan, slab, bespomoćan), on će prevaljivati put razvoja naviše, i plamen Ljubavi će u njemu uvijek sjati sve jasnije, jer on također sada više ne odbacuje Božansko Ljubavno zračenje, i on mijenja svoje biće koje je izvorno bilo Čista Ljubav, i sada se također vraća svojemu ishodištu, Ocu, Koji je Sam Ljubav od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth