Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8252 (Vremenski koncept evolucije Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8252, 26 Kolovoz 1962

VREMENSKI KONCEPT EVOLUCIJE ZEMLJE…

Evolucija Zemlje je potrebovala jedno beskonačno dugo vrijeme… Čak ako vi ljudi želite uspostaviti koncept vremena za to vi ste nesposobni razmišljati toliko unazad budući to prevazilazi vašu intelektualnu sposobnost. Ipak vi trebate znati kako se otpadništvo duhova koje Sam stvorio odvilo tijekom jednako dugog perioda vremena ali da koncept ‘vremena’ nije primjenjiv za ovaj spori razvojni stadij Zemlje budući ovaj koncept jedino postoji za samo-svjesno biće u njegovom stanju nesavršenstva, budući koncept vremena više ne postoji za savršeno biće. To je zašto će ljudi jedino uvijek biti sposobni procijeniti pojedinačne stadije stvaranja djela ‘Zemlja’ ali nikada čak ni približno doći do Istine… ukoliko ne primjene koncept ‘vječnosti’… Jer otpadništvo od Mene je uzelo vječnosti, i isti će period vremena biti potreban da bi se povratili duhovi koji su Me napustili.

I ako vi ljudi sada uzmete u obzir da ste blizu da se sa Mnom ponovno sjedinite… ako uzmete u obzir da su ove vječnosti već iza vas i kako uskoro možete završiti vaš uzlazni proces razvoja i uspjeti u potpunom oslobađanju sebe od forme… ako uzmete u obzir da se vaše otpadništvo od Mene dogodilo vječnostima prije i da vi sad možete umanjiti ovaj ogroman izvorni grijeh i postati potpuno oslobođeni od njega uz pomoć Isusa Krista… onda bi vi doista bili jedino pokretani od strane jedne misli: da sebe iskreno predate Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu i apelirate Mu da vam podari snagu da uspostavite vaše konačno sjedinjavanje sa vašim Bogom i Ocem, Kojeg sada prepoznajete u Isusu Kristu i iz tog razloge sebe povjeravate Njemu u ljubavi i poniznosti kako bi otkazao vaš prošli grijeh arogancije i nemilosrđa…

Vaše će se razmišljanje jedino uvijek kretati unutar ograničenja, i stoga vi ne možete razumjeti kako je jedno beskrajno vrijeme prošlo tijekom kojeg ste bili ograničeni od strane Moje volje, koja vas je udaljila od kontrole Mojega neprijatelja (Sotone) tako da bi omogućila vaš viši razvoj… A vama ne može biti podarena retrospektiva ovog beskrajno dugog puta… budući za vas više ne bi bilo moguće nastaviti vaš put preko Zemlje u slobodnoj volji, pošto bi bili vođeni sa strahom da živite u skladu sa Mojom voljom, i onda nikada ne bi bili sposobni postati savršenima… jer to potrebuje slobodnu volju. Međutim, ako znate o procesu vaše duše prije utjelovljenja kao ljudsko biće, vaš osjećaj za odgovornost će biti snažniji i onda će rezultati istraživanja ljudi također biti od vrijednosti, koji razmišljaju kako mogu dokazati kako je evolucija Zemlje i njezinih stanovnika uzela tisuće godina a što vama treba dati za misliti koliko ste dugo već bili na Zemlji… premda ne kao samo-svjesna bića…

Ipak onda ćete također znati kako cijelo stvaranje udomaćuje duhovna bića na njihovom na-gore procesu razvoja kako bi još jednom postali što su bili u početku: slobodna, samo-svjesna bića, sposobna biti aktivnima u snazi i svjetlu kako su i bili naumljeni postati kad Sam ih stvorio kroz snagu Moje ljubavi… To se pak uvijek jedino može povjerovati budući se dokaz tome ne može dati… ali čak vjera može postati uvjerenje ako ljudsko biće u njegovom posljednjem stadiju na Zemlji pokušava svoju prirodu uskladiti sa onom njegova Boga i Oca, ako sebe promijeni u ljubav i na taj način sebe ujedini sa Mnom… Jer čim mu Ja mogu biti prisutan budući Sam Ja Sama ljubav on će također biti sposoban vjerovati sa sigurnošću i znati da on jedino živi na Zemlji kako bi kompletirao njegov zadatak nakon njegovog beskonačno dugog puta. I on će cijelim srcem stremiti spram Mene i tako naći sjedinjenje sa Mnom, njegovim Ocem od vječnosti, i biti nezamislivo sretan.

AMEN

Spread the Truth