Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8250 (Bog i Isus su jedno, ‘Bog je postao čovjekom’)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8250, 24 Kolovoz 1962

BOG I ISUS SU JEDNO, ‘BOG JE POSTAO ČOVJEKOM’

Činjenica da duhovno stanje ljudi postaje sve mračnije i mračnije proizlazi iz njihove (= je rezultat ljudske) nesposobnosti da razumiju okolnost ‘postajanja Jednim’ Boga sa Isusom (= priliku/situaciju u kojoj su Bog i Isus postali jedno); prema tome čovječanstvo nema ni pravilno/ispravno razumijevanje Božjeg ‘postajanja čovjekom’ (procesa u kojem je Bog postao čovjekom). Ljudi su došli do krivog razmišljanja kroz učenje o ‘tri Božanske osobe’ (koje je izmišljeno na Savjetu u Nikeji, 325 godine poslije Krista). Mora se iznova i opet ponoviti da vječno Božanstvo ne može biti zamišljeno kao osoba; i da prema tome nema druge ideje o njemu osim kao o sili, koja ispunjava cijelu vječnost. Ta sila se ne može ograničiti, niti se o njoj može razmišljati kao o ‘formi’ – iako ona može u potpunosti zračiti kroz formu.

Pojava potpunog zračenja te Božanske sile se dogodila u čovjeku Isusu, – On je bio napunjen sa ljubavlju, a ljubav je pra/prvotna-supstanca vječnog Božanstva koja se neprestano odašilja/emitira u beskonačnost, koja stvara i održava sve. Ta Božanska ljubav(na)-sila je zračila kroz ljudsku formu Isusa i manifestirala se u Njemu. Božje Pra-Biće se nastanilo u čovjeku Isusu, i na taj način postalo Bogo-Čovjek. A pošto je Isus bio skroz napunjen Božjom pra-supstancom, On je postao Bog – jer bi se također i ljudski izvanjski pokrov mogao, kao potpuno produhovljen nakon Njegove smrti na križu, ujediniti sa Bogom, tako da je Isus onda postao vidljivo Božanstvo, i čovjek ne može zamisliti Boga u ni jednoj drugoj formi osim u Isusu. Međutim, ne može nikad biti riječi o ‘dvije osobe’.

Čovjek Isus je postigao Svoj cilj na zemlji, potpuno uzdignuće na stupanj Božanstva (deification) koje bi sva stvorena bića trebala postići (= hoće reći da je to cilj ili uzvišena sudbina svih ljudi, naime, uzdignuće na stupanj Božanstva; vidi Psalam 82:6). – Jer Bog je želio stvoriti ‘slike’ (= postojanja koja su Njegov ‘odraz’, koja su Mu nalik) čije krajnje savršenstvo ipak mora biti postignuto kroz slobodnu volju bića. Čovjek Isus nije samo dosegnuo ovo potpuno uzdignuće na stupanj Božanstva kroz život ljubavi, već je također i izbrisao pra-grijeh čovječanstva kroz Svoje djelo Iskupljenja. – On je iskoristio Božju ljubavnu moć/silu, pošto bez nje On ne bi bio u stanju izdržati užasan bol i smrt na križu. Ta ljubavna sila/moć je bila Božji pra-element, i stoga je to bio Bog Osobno u svoj punini u čovjeku Isusu Koji je ostvario Djelo Iskupljenja.

Međutim, ako govorite o Bogu koji se manifestirao u tri osobe, onda imate pogrešnu ideju o Bogu, jer vječno Božanstvo se ne može uosobiti. Ono je jedino Ljubav, i ta Ljubav je sebe manifestirala u Isusu; vječni Bog-Duh je djelovao u Isusu – On je svim ljudima zamisliv jedino u Isusu. Kako su bića koja je Bog jednom stvorio odmetnula od Njega pošto Ga nisu mogla vidjeti, On je u Isusu postao vidljivi Bog.

Ali Isus nije drugo biće koje se može zamisliti kao odvojeno od Boga. On jest Bog! Pošto je Bog ljubavna-sila koja zrači kroz potpuno produhovljenu formu, a ta forma nije bila ništa drugo do Božanska pra-supstanca koja može jedino biti zamišljena od strane onih bića koja su sebe već produhovila sa ciljem da bi mogla (= bila u stanju) vidjeti duhovno.

Kada čovjek govori o Ocu, Sinu i Duhu Svetome, to je uistinu vrijedan opis Božjeg Bića – ako se Otac spozna kao Ljubav, Sin kao Mudrost, i Sveti Duh kao Sila – kao Božja Volja ili Moć. Jer Božje viđenje/gledanje (seeing) je Ljubav, Mudrost i Moć. Ali cilj kojeg je Bog Osobno postavio stvaranjem bića – dobrovoljno uzdizanje tih bića do potpunog Božanskog nivoa (= uzdizanje ljudskih bića do Božanskog nivoa u potpuno slobodnoj volji) – objašnjava, također, to što je Bog ‘postao čovjekom’ u Isusu – vidljivo Božanstvo u Isusu. Ali ‘tri osobe’ Božanstva uopće ne dozvoljavaju/prihvaćaju pravilno objašnjenje/tumačenje, to jest, objašnjenje/tumačenje u skladu sa Istinom. Čovječanstvo je stvorilo za sebe (krive i štetne) ideje koje spriječavaju/ometaju njihov duhovni proces sazrijevanja, pošto se samo Jedan Bog može zazivati; trojici različitih Bogova se ne smije moliti, pošto Bog Osobno želi biti spoznat/prepoznat u Isusu, i stoga Ga se može obožavati jedino u Isusu (Ivan 10:9; 14:6).

I On zahtjeva ovu spoznaju/priznavanje od svih ljudi, pošto Mu je jednom to priznavanje bilo uskraćeno. Istovremeno mora biti spoznato/priznato/prepoznato i djelo iskupljenja, jer bez Isusa Krista ni jedan čovjek ne može pronaći oprost za svoj pra-grijeh; stoga se čovjek mora ispovijediti Njemu; on mora vjerovati da je Bog Osobno imao suosjećanja za čovječanstvo i da je u Isusu ostvario djelo iskupljenja.

AMEN  

Spread the Truth