Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8223 (Božja beskonačna Očinska Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8223, 25 Srpanj 1962

BOŽJA BESKONAČNA OČINSKA LJUBAV…

Ja želim da uspostavite odnos sa Mnom kao dijete sa njegovim Ocem, ukazujući Mi Ljubav i povjerenje i da ste uvijek sigurni da ću vam pomoći i nikad ne dvojbite Moju Ljubav. I time samo što ćete steći čvrstu vjeru u Moju Ljubav spram vas vi ćete Mi uvijek prići poput djeteta k Ocu, predstavljajući Mi sve vaše poteškoće i brige i apelirajući za Moju pomoć… I Ja ću vam pomoći… Jer Ja također želim zadobiti vašu Ljubav, budući ćete onda iznova stremiti ka Meni, Kojeg ste jednom napustili vašom vlastitom slobodnom voljom. Utud vi ne smijete dopustiti nijednoj nevolji da vas obori (isto tako: ‘baci u depresiju’), namjesto toga, predstavite je Meni, vašem Ocu od vječnosti, sa potpunim povjerenjem i, uistinu, primit ćete Očinsku pomoć, budući je Moja Ljubav spram vas daleko više duboka nego ljubav ijednog zemaljskog Oca (Matej 7:7-11). Ali baš realizacija o Mojoj beskonačno dubokoj Ljubavi u vama nedostaje, i stoga vi sumnjate i oklijevate… Unatoč tome, vi ste jednom potekli iz Moje Ljubavi i trebate čvrsto vjerovati kako ćete ostati povezani sa Mnom za cijelu vječnost… Čak ako je vaša slobodna volja davno prije stremila (u suprotnom pravcu) od Mene, ona nije bila sposobna prekinuti vezu, inače bi bili prestali postojati. Ali ono što je jednom bilo stvoreno od strane Mene je vječno, premda privremeno razdvojeno od Mene svojom vlastitom voljom. I baš je ova slobodna volja koju vi trebate Meni dati time što Mi prilazite sa svakim zahtjevom i ulazeći tako iznova u ispravan odnos koji je postojao između Mene i vas u samom početku koji vas je činio neopisivo sretnima. Kadgod mislite o Meni vi uvijek trebate biti sigurni kako će se Moja Ljubav vama smjesta (pre)dati, da ću vas osvijetliti, što Mi vi omogućavate učiniti naračun vaših misli koje su naklonjene ka Meni… Onda trebate postati uvjereni u činjenicu da Sam Ja jedino zainteresiran za vašu dobro-bit, da vas Ja želim obasuti s duhovnim i fizičkim darovima milosti i jedino uvijek zahtjevam vaša otvorena srca… vašu naklonost spram Mene… koja Mi dozvoljava da u vama ostvarim učinak (Otkrovenje 3:20). Moja je Ljubav spram vas neograničena i nikada neće dokončati, i prema tome Ja također čeznem za vama, Mojim živim tvorevinama, da Mi se povratite kao ‘djeca’… da Me naučite prepoznati, vašeg Oca od vječnosti, tijekom vašeg zemaljskog razvoja. I Ja doista ulažem svaki napor da vam osiguram istinski dojam/sliku o Meni, o Mojem Biću i Mojoj Ljubavi spram vas (Ivan 16:25), tako da vi također možete ljubiti ovo biće sa cijelim vašim srcem i sa svakim osjetilom (Marko 12:29, 30)… Ja Sam čeznuo za ovom Ljubavlju još od kako ste otpali od Mene, ipak Ja ću ostati strpljiv sve dok Mi ne podarite ovu Ljubav dobrovoljno… Ipak jednom kada Me prepoznate ispravno, vama neće biti teško ljubiti Me… Ako ste, međutim, pogrešno podučeni, ako Sam vam prikazan neispravno tako da ne možete vidjeti Boga Ljubavi nego jedino osvetoljubivog i gnjevnog Boga u Meni, vi Me nećete nikada naučiti Ljubiti kao vašega Oca… Prema tome vi najprije morate biti obaviješteni o Čistoj Istini, vi morate biti istinski podučeni od strane vašeg Boga i Stvoritelja, Čija je Ljubav beskonačna i Koji je vaš Otac i koji također želi biti priznat od strane vas kao vaš Otac… ‘Dođite k Meni, svi vi koji ste umorni i teško opterećeni, i Ja ću vas odmoriti…’ (Matej 11:28) Takve Riječi mogu biti izgovorene jedino od strane Onoga Koji vas Ljubi i jedino uvijek želi što je najbolje za vas… vašeg Oca od vječnosti, Koji poziva Njegovu djecu k Sebi kako bi im pomogao u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji… I vi ćete doživjeti dokaz Moje Očinske Ljubavi opet i iznova, ako se osjećate kao Moja djeca i povjerljivo se zaputite stazom ka Ocu… Jer svaka naklonost ka Meni Mi daje pravo da u vama ostvarim učinak, inače će vas Moj protivnik (Sotona) odgurnuti od Mene te i dalje vršiti utjecaj na vas, kojeg mu Ja ne mogu zanijekati sve dok se vi ne odbranite od njega zazivajući Me za pomoć, vašeg Oca od vječnosti, pružajući Mi na taj način pravo da vas, Moju djecu, zaštitim od njega… Moja je Ljubav spram vas bezgranična, i vi ju uvijek možete zatražiti, Moja vam je pomoć uvijek osigurana kada trpite nevolju. I čim ste uvjereni da vam Moja Ljubav pripada, vi ćete se također osjećati kao Moja djeca i dobrovoljno ćete Mi se vratiti u kuću vašeg Oca iz koje ste jednom potekli.

AMEN

Spread the Truth