Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8222 (Isus je zadovoljio Božju pravdu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8222, 24 Srpanj 1962

ISUS JE ZADOVOLJIO BOŽJU PRAVDU…

(2 Korinćanima 5:18, 19)

Vaša razdvojenost od Mene bi trajala zauvijek da Ja nisam ostvario čin Spasenja za vas uzimajući vašu krivnju na Sebe i iskupljujući ju kroz žrtvu na Križu, koju Sam ostvario kroz čovjeka Isusa na Zemlji… Jedna nepremostiva provalija je postojala između kraljevstva svjetla i onog tame… Vi nikada ne bi bili u stanju sami premostiti ovu provaliju, Moje je kraljevstvo bilo zatvoreno za vas zauvijek jer bi Moja pravda bila nesposobna prihvatiti vas, koji ste postali grešni kao rezultat vašeg otpadništva, sve dok ogroman grijeh nije bio okajan. Ova žrtva okajanja je bila učinjena od strane Isusa, ljudskog bića, u Kojem Sam se Ja Osobno nastanio, budući je Njegova neumrljana ljudska čahura to dozvolila, jer Ja nikada ne bi bio sposoban utjeloviti Sebe u grešnoj osobi… Stoga je svjetlosna duša morala sići na Zemlju dobrovoljno kako bi napravila ispravke za njegovu palu braću poradi Moje pravde, koja se nije mogla zaobići sukladno zakonu vječnosti… Ja Sam savršeno Biće, Koje je doista u Sebi Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), ali bez pravde Ja se ne mogu ni u kojem slučaju nazvati najviše savršenim Bićem.

I Isus, ljudsko biće, je zadovoljio ovu pravdu kroz žrtvu na Križu, koja je bila ponuđena od strane svjetlosne duše sa namjerom vraćanja palih živih tvorevina nazad k Meni, kako bi izgradio most iz kraljevstva tame u kraljevstvo svjetla. Međutim, Ja Osobno Sam boravio u čovjeku Isusu, jer Ljubav je ostvarila čin Spasenja, Koja je potpuno prožela čovjeka Isusa i također Mu dala snagu da uzme najtežu patnju i bol na Sebe, da hoda stazom ka Križu sa svom krivnjom čovječanstva i da položi Njegov život za ovu krivnju… Da ova Ljubav nije bila prisutna u Njemu, On bi doista bio nesposoban podnijeti takvu žrtvu… I Ja Osobno Sam bio ta Ljubav…

Ja Sam se nastanio u Isusovoj čahuri, Ja… najveći Duh vječnosti… očitovao Sam Sebe u Njemu, Ja Sam Ga prožeo sa Mojom temeljnom prirodom Ljubavi; Moja Ga je Ljubav skroz prožela, ljudska je čahura samo smanjila/ograničila djelovanje Moje snage Ljubavi kada se On zaputio posljednjom stazom ka Križu, gdje je Isus, čovjek, nevjerojatno patio i umro najgorčom smrću na Križu kako bi okajao za grijeh jednom palih bića… Ja Sam boravio u Njemu i On je dobrovoljno ostvario čin deificiranja Njegove duše, koji je konačni cilj svih Mojih stvorenih bića… On se totalno stopio sa Mnom, On je bio Ja i Ja Sam bio On (Ivan 10:30)… Ja Sam postao ljudsko biće, On je postao Bog, jer On je bio potpuno prožet Mojom Ljubavlju, a Ljubav je Moja temeljna supstanca… Isusovo raspeće je odriješilo od velike krivnje i otvorilo stazu za vas ljude u kraljevstvo svjetla… Međutim, vi niste odmah iskupljeni, budući je vaša slobodna volja prouzročila vaše otpadništvo od Mene i time slobodna volja mora također biti voljna vratiti se Meni; vi morate postati svjesni vašeg prošlog grijeha i apelirati Mi u Isusu za oproštenje, ili ćete ostati opterećeni vašom krivnjom i vaš ulazak u kraljevstvo svjetla će vam biti zanijekan…

Opet i iznova ste vi ljudi obaviješteni o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja i duhovna misija Isusa, čovjeka, vam je objašnjena i potkrijepljena. Pa ipak, vi morate u to vjerovati, jer vama ne može biti dan dokaz pored činjenice da ćete vi… jednom kada ste stekli iskupljenje kroz Isusa Krista… sami steći potpuno razumijevanje o njemu, budući, kao rezultat iskupljenja kroz Isusa Krista, djelovanje Mojega duha nije spriječeno, koje će vas naknadno uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13), i ovo je siguran dokaz da ste bili iskupljeni od vašeg prvobitnog grijeha… Ali najprije se morate zaputiti ka Križu vašom vlastitom slobodnom voljom, vi morate biti voljni to učiniti i željeti pripadati krugu onih koji su bili iskupljeni kroz Isusovu krv… I onda ćete vi uistinu prihvatiti i iskoristiti blagoslov čina Spasenja. Onda ćete vi biti na putu povratka k Meni, vi ćete stupiti na most kojeg je Isus izgradio za vas tako da možete naći prihvaćanje/ulazak u kraljevstvo svjetla i blaženstva, a čije su kapije bile otvorene za vas kroz čin Spasenja od strane Isusa… unutar Kojega Sam Ja Osobno boravio i postao vidljivi Bog za vas tako da ćete Me jednog dana biti sposobni vidjeti licem u lice.

AMEN

Spread the Truth