Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8219 (Suđenje duša na Kraju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8219, 21 Srpanj 1962

SUĐENJE DUŠA NA KRAJU…

Čas izračunavanja/obračunavanja će doći, čas kada će svaka osoba morati sebe opravdati pred svojim Sucem… Jer prije ili poslije će red morati biti ponovno uspostavljen i svatko tko je prekršio ovaj vječni red će morati odgovarati… Presuda će biti donešena/izrečena u skladu sa pravdom… Svaka duša će iskusiti sudbinu koju je pripremila za sebe; duhovna suština/supstanca, koja je krenula putem kroz djela stvaranja, će biti premještena gdje pripada u odnosu na svoj stupanj zrelosti/savršenstva… staro stvaranje će biti razvrgnuto, tj. sve forme će biti preoblikovane u različite vrste stvaralačkih djela, i neiskupljena/neizbavljena duhovna supstanca će biti postavljena u te forme ili da ponovno započne ili da nastavi put spasenja, ovisno o svom stupnju zrelosti/savršenstva.

Vi ljudi za sada i dalje činite kako (i što) želite (ili ‘kako i što vam je volja’) i kako vam se sviđa, i u tome niste spriječeni, bez obzira koliko vaše akcije bile Bogu protivne… Ali uskoro će doći kraj, i vi više nećete moći činiti što želite, pošto će vrijeme kada ste bili u mogućnosti raditi za spasenje vaše duše isteći. Jer vi nećete iskoristiti vrijeme u skladu sa Božjom voljom već ćete omot(ač) (ili ‘pokrov’) vaše duše još više očvrsnuti/ojačati i na taj način ćete pripremiti svoju vlastitu sudbinu postajući sve više zarobljeni u materiju, i na taj način/čime ćete vi osobno ponovno postati materija, koju ste već odavno prevladali/savladali.

Ali zakon vječnog reda će jednog dana morati ponovno biti zadovoljen/ispunjen. Svaka duhovna suština, koja je na Zemlji živjela kao ljudsko biće, će morati dobiti/prihvatiti nove forme, pošto se viši razvoj mora nastaviti tamo gdje je bio prekinut… I duhovnoj suštini koja je podbacila (= pretrpjela neuspjeh) pri svom utjelovljenju kao ljudsko biće mora biti dana nova mogućnost da sebe integrira u proces povratka… Ovo se zaista može nazvati izuzetno grubom presudom ali ona uvijek jedino korespondira sa vlastitom slobodnom voljom ljudskog bića, koju je ono zloupotrijebilo na Zemlji… sa rezultatom da će njegova duša postići (= za sebe zaraditi) prognanstvo u materiju, ona će ponovno biti razložena i morat će krenuti beskonačno dugim putem kroz djela stvaranja sve dok ponovno ne uđe u stadij ljudskog bića…

Jednog dana će ona postići svoj krajnji cilj i ostaviti svaki izvanjski oblik iza sebe, ali ona produžuje ili skraćuje svoje vlastito vrijeme dok konačno ne može ući u kraljevstvo svjetla u iskupljenom stanju. A iako je Bog nezamislivo milosrdan i strpljiv i u Svojoj ljubavi neprestano pokušava ohrabriti ljude da donesu ispravnu odluku volje… jednog dana će vrijeme isteći i onda će Njegova pravednost stupiti naprijed, i On će ponovno uspostaviti stari red koji će, međutim, također predstavljati ‘presudu nad dušom’ (ili ‘sud duše’)… (a taj sud nije ništa drugo nego) transfer u izvanjsku formu koja korespondira njezinom stanju zrelosti/savršenstva… A, istovremeno, taj ‘sud’ je kraj jednog zemaljskog perioda ili perioda/ciklusa spasenja… On će iziskivati uništenje svih djela stvaranja na zemlji koja daju utočište/zaklanjaju neiskupljenu duhovnu supstancu koja putuje duž svog procesa razvoja u prisilnom stanju, baš kao i ljudi koji svoje zemaljsko postojanje nisu iskoristili tako da napreduju u svom razvoju. Oni će, također, biti ‘suđeni’… tj., oni će ponovno biti postavljeni u tvrdu materiju u skladu sa svojom duhovnom zrelošću… Vi ljudi se sada suočavate sa krajem ove stare zemlje, bez obzira da li se to vama činilo vjerojatnim ili ne… Opet i iznova će vaša pažnja biti skrenuta na tu činjenicu sa ciljem da se poboljšate prije (tog) događaja i da ‘uđete’ u zakon vječnog reda, koji jedino zahtjeva život ljubavi, jer ljubav je Božanski princip koju vi, također, kao Njezine žive kreacije, morate postići da bi se poštovao/vršio Božanski red.

Vi ste od strane vidjeoca i proroka, koji vam proglašavaju ovaj skori kraj, neprestano opominjani da razmotrite (ili ‘uzmete u obzir’) stvarnu svrhu vašeg zemaljskog života, tako da vas kraj ne bi uhvatio nespremne i vi budete morali stupiti pred Božji sud natovareni sa grijehom ako niste učinili ništa da se potpuno usavršite u posljednjoj formi… kao ljudsko biće, čak i ako još niste oslobođeni od vašeg prvotnog grijeha (= u smislu, ‘pred Božji sud ćete isto tako stupiti natovareni sa prvotnim grijehom ako se od njega niste oslobodili’) tako što ste taj grijeh podnijeli pod križ i molili se Isusu Kristu za iskupljenje/spasenje od njega… Jedino on može uzeti sav grijeh od vas, i onda možete stupiti pred Božji sud slobodni od grijeha, i vi se nećete morati bojati posljednjeg suda, onda ćete biti u stanju izmijeniti vaš ostanak na zemlji sa duhovnim kraljevstvom, koje je vaš istinski dom… Vi ćete biti u stanju ući u kraljevstvo blaženih duhova i nećete se morati bojati niti kraja stare zemlje niti novog prognanstva, jer vječni Bog nije oštar već pravedan Sudac, Koji će svima vama dati u skladu sa vašom vlastitom voljom.

AMEN

Spread the Truth