Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8210 (Duhovno znanje dokazuje buđenje i vezu s Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8210, 10 Srpanj 1962

DUHOVNO ZNANJE DOKAZUJE BUĐENJE I VEZU S BOGOM…

Saznate li vi jednom kao čovjek o vašem početku, o vašem izlasku iz Mene i o vašem dobrovoljnom otpadništvu od Mene, i padu u ponor koji je uslijedio, onda je i vaš duh u vama probuđen u život, jer vi možete primiti ovo znanje i razumjeti ga, jedino kada Moj Očinski Duh od vječnosti dostavi ovo znanje duhovnoj iskri u vama… stoga duh u vama mora biti probuđen u život, a to pretpostavlja Ljubav-ni život prema Mojoj volji… To pretpostavlja da ste vi slijedili unutarnji poticaj Moje duhovne iskre u vama, koja je Moj udio, i tako ušli u Moju volju, što od vas zahtijeva život u Ljubavi. Prethodno stanje potpunog neznanja, u kojem se svaki čovjek nalazi kada započinje zemaljski život, dokaz je da se još nije dogodilo povezivanje ove Božanske iskre sa Mnom, Očevim Duhom, da je ona još potpuno odvojena od Mene, da ona još uvijek stoji u izolaciji, koju je on sam sebi priredio kroz svoje nekadašnje otpadništvo od Mene… Jer, odvajanje od Mene znači i potpuno odsustvo svjetla, budući Moja Ljubav-na snaga koja mu poklanja jasno svjetlo i spoznaju, ne može više prožimati biće. Vama nije preostao ni tračak spoznaje kada ste dobrovoljno otišli od Mene, i u ovom potpunom odsustvu svjetla, vi dolazite na Zemlju kao čovjek, no vi možete iznova sebi priskrbiti svjetlo spoznaje, vi možete iz sebe samih crpiti ovo znanje, koje vam je na svaki način ponuđeno od Mene, vašeg Boga i Oca, kada vi hodate kroz zemaljski život… Jedino mora biti iznova uspostavljena veza duhovne iskre u vama sa Duhom Oca od vječnosti, tako da vam onda bude također osigurano dostavljanje svjetla, odnosno, neograničena mjera znanja, koje će vam prenositi Ljubav Koja nikada ne prestaje, ako vi samo ispunite uvjet koji sam Ja uz to vezao… A čovjek u kojem je svjetlo, koji raste u spoznaji koja se tiče kraljevstva koje nije od ovoga svijeta, može se pohvaliti da je blagoslovljen. Jer, ovaj je već započeo svoj uspon, budući će on uvijek primiti svjetlo jedino kao posljedicu svoga života Ljubavi, a takav je svrha i cilj zemaljskog života, jer dušu čovjeka dovodi do savršenstva. Najmanje znanje koje odgovara Istini, uvijek je znak Božanske povezanosti, budući Ljubav povezuje čovjeka sa Mnom, i Ljubav opet, jamči znanje koje odgovara Istini…. I zato od početka svojega života čovjek mora tražiti zajedništvo sa Mnom kroz život Ljubavi, onda je također njegova volja usmjerena ispravno… koju je on jednom usmjerio naopako i zato pao u tamu… A ispravno usmjerena volja će uvijek poticati (gurati) prema Meni, no on treba obratiti pažnju na nježni glas, koji je u neku ruku izražavanje Božanske iskre u njemu, koji ga nastoji usmjeriti na preda Mnom ispravan način života… On nije prisiljen slijediti unutarnje nagonjenje ove iskre, budući je u utjelovljenju kao čovjek, duši vraćena slobodna volja, koja se nikada ne bi mogla odlučiti ispravno, odnosno za Mene, ukoliko joj sa duhovnom iskrom ne bi bio pridružen mali pomagač, koji nastoji iznutra utjecati na njega da usmjeri svoju volju u ispravnom smjeru, te time također nastavi koračati u svom razvoju naviše sve dok ne postigne svoj cilj, sjedinjenje sa Mnom… čemu će upravo ta duhovna iskra… budući je Moj udio… uvijek težiti. A čim je čovjeku darovano tek nešto svjetla, čim mu je podastrijeto istinito znanje o njegovom porijeklu i njegovom cilju, on će ovo znanje ispravno i cijeniti; on će voditi njemu sukladan način života, jer on prepoznaje volju njegovog Boga i Stvoritelja od vječnosti, Koji se kao Otac želi iznova združiti sa Svojim djetetom, Koji bi opet Svojemu stvorenju htio pokloniti izvorno stanje, u kojem je ono bilo beskrajno blaženo. Dok god međutim čovjek još uvijek odlazi u potpunoj tami Duha, njegov zemaljski život je prazni hod, jer on ne prepoznaje ni njegov početak ni njegov kraj, on ne prepoznaje ni svrhu ni cilj, ni razlog njegovog zemaljskog postojanja, pa stoga on ni neće ispravno usmjeriti svoju volju, tj. u skladu sa Mojom voljom, budući mu za to jednostavno nedostaje sposobnost, budući je on potpuno bez znanja, a krajnje je oslabljena i njegova volja, koju Moj protivnik drži dolje, i jedino bi ju mogla osnažiti snaga Ljubavi, koju čovjek međutim stječe jedino ako on sluša Moj Duh u njemu, Koji mu objavljuje Moju volju, Koji od vas uvijek zahtijeva jedino Ljubav-no djelovanje tako da se vi opet podignete naviše. I stoga uvijek nastojte steći znanje o Mojoj volji, i ispunite ju, pa će uistinu nastati svjetlo u vama, i vaša će snaga porasti, vi ćete onda također moći pružiti otpor Mojemu protivniku. Jer, onda će vaša duhovna iskra neprestano nagoniti (gurati) k Duhu Oca od vječnosti, i on će također uspostaviti zajedništvo s Njime, i ovo on više nikada neće htjeti prekinuti, budući ga svjetlo i snaga čine blaženim, i duša se iznova nerazdvojno sjedinjuje sa Mnom, kao što je bilo na početku.

AMEN  

Spread the Truth