Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8208 (Kritiziranje Božje Riječi pokazuje duhovnu oholost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8208, 7 Srpanj 1962

KRITIZIRANJE BOŽJE RIJEČI POKAZUJE DUHOVNU OHOLOST…

U kakvoj duhovnoj oholosti se uzdižu ljudi koji žele kritizirati Moje darove milosti odozgo ili vjeruju da su sami pozvani o tome suditi… Božanska mudrost se ne može razumski pojmiti, oni jedino mogu preklinjati za milost ispravnog razmišljanja, što će im se također i dogoditi, jer tada već stupaju u vezu sa Mnom. Tko, međutim, želi suditi jedino svojim razumom, tko vjeruje da bi razumom mogao prodrijeti u Istinu i njen Izvor, drzak je i trebao bi uvijek priznati svoju neprimjerenost (nedostatnost) i također uvidjeti da na takvo istraživanje također nema pravo, jer su duhovna područja za njega zatvorena, ako on ne stupa u Mojoj pratnji… Ali, ljudi na taj način ipak pretpostavljaju, i onda daju sud koji nikada ne može biti ispravan, jer se čovjek kreće u mraku tako dugo dok još nije uspostavio sjedinjenje sa Mnom, koje međutim omogućuju najdublja poniznost i priznavanje vlastite nedostatnosti u kojoj se čovjek onda ponizno okreće Meni i moli Me za prosvjetljenje svog razmišljanja.

Tko živi jedino svoj zemaljski život, tko se ne trudi dovesti u red svoj unutrašnji život… tko dakle vjeruje da sve može istražiti i utvrditi ljudskim razumom, nije uistinu pozvan suditi o daru Božanske milosti, jer će mu biti i ostati nerazumljiv proces prijenosa (komuniciranja), kao i bogata struja milosti koja teče na Zemlju, jer je čovjek izgubio svaku spoznaju kroz svoj nekadašnji pad u ponor, i stoga je u njemu još tama… On najprije u sebi mora zapaliti svjetlo, koje ostvaruje nesebična Ljubav, ali on onda također u poniznosti prepoznaje svoju slabost razuma i više ne ulazi u duhovna područja da ih pronikne na osnovu svog razuma. Ipak, mnogi ljudi daju sebi za pravo suditi, za što nisu ni najmanje sposobni. Ovo je znak velike duhovne oholosti… i oni će sve više padati u mrak, dok se ne obrate Meni Osobno i onda također budu u stanju od Mene primiti razjašnjenje, ako je njihova žudnja za Istinom ozbiljna. Ali, onda morate Meni doći ponizno, jer jedino poniznome darujem Svoju milost. Čim ste vi ohola duha, vama još uvijek vlada Moj protivnik koji je pun oholosti, i ovu također želi prenijeti na vas. Mnogi ljudi su tako uvjereni u oštrinu njihovog razuma, da ne žele prihvatiti nikakvu poduku, i oni nikada neće niti moći biti uvedeni u Čistu Istinu, jer Istina može biti jedino dio poniznog čovjeka, jer proizlazi iz Mene i uvijek jedino dotiče srca onih koji se predaju Meni u najdubljoj Ljubavi i poniznosti… Ali, onome tko je ohol, također nedostaje i Ljubav, jer je još potpuno podložan onome koji je bez Ljubavi, koji međutim uzdiže sebe samoga iznad svega i koji također ne želi priznati Mene kao svog Gospodara. Stoga, čuvajte se duhovne oholosti, budući da vas čini potpuno slijepima u duhu, i onda nikada nećete moći prihvatiti i pojmiti Moje darove milosti, jer će oni za vas biti tek zbrkane misli, i neće zračiti nikakvo svjetlo, jer će to spriječiti protivnik, koji vas želi zadržati u najdubljem mraku, da vas ne izgubi.

AMEN

Spread the Truth