Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8192 (Početak primanja Riječi prije 25 godina (15.6.1937)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8192, 15 Lipanj 1962

POČETAK PRIMANJA RIJEČI PRIJE 25 GODINA (15.6.1937)…

Dao Sam vam obećanje da ću vam poslati Utješitelja, Duha Istine (Ivan 14:16, 17)… a to Sam i učinio, tako što Sam vam dostavio Čistu Istinu kroz jedno Meni posvećeno zemaljsko dijete, kojem Sam povjerio Misiju, da ovu Istinu prenese ljudima koji su bili spremni prihvatiti ju… Vama ljudima Sam zapalio svjetlo, koje ne treba biti stavljeno pod posudu, koje mora jasno blistati u noći, u tami koja se prostrla nad Zemljom i koja može biti probijena jedino svjetlom odozgor… Pustio Sam da vam priđe Moja Riječ, Ja Osobno Sam vam govorio i stoga bio prisutan u Riječi… mogli ste izravno čuti Moj glas, čak i ako je on vama ljudima bio opet najprije prenesen kroz Moje glasnike, ali primatelj Moje Riječi je čuo Mene Osobno, on je bio u tako iskrenoj vezi sa Mnom, da Sam mu Ja mogao govoriti izravno, tako da je on mogao pokazati dokaz Mojega prisustva: Moju Riječ upućenu njemu i svima vama, koja je odjekivala unutar njega i uistinu vam otkrivala najdublje tajne, koja vas je uvela u Istinu… u znanje koje odgovara Istini, jer Ja Osobno vam govorim, a od Mene k vama može doći jedino Čista Istina… Tako ste primili Dar neprocjenjive vrijednosti, i možete uistinu radosno slaviti, jer vam nitko ne može oduzeti ono što Sam vam Ja dao, i što ste primili dobrovoljno, u vjeri da Sam vas Ja oslovio… Vaša duša je primila nešto dragocjeno, što za vas znači hranu i piće, što vam pomaže sazrjeti i što vam može omogućiti postići vašu svrhu zemaljskog života:… da pronađete sjedinjenje sa Mnom, vašim Bogom i Stvoriteljem, vašim Ocem od vječnosti… I uvijek iznova primatelj može predati bližnjima ovaj dar milosti jedinstvene vrste, uvijek iznova čovjek može biti iskupiteljski djelatan, i ima sredstvo milosti nečuvenog učinka da pomogne svojim bližnjima, jednako tako da postigne cilj na Zemlji, da Mi se približi i da također od Mene stalno prima snagu, da radi na usavršavanju svoje duše, što zahtijeva neprekidni priljev snage… Stoga Ja neću zaustaviti izvor kojeg sam Ja otvorio, da može dotjecati živa voda, jer vi ljudi trebate stalni dotok snage, vi morate neprekidno biti na ovom izvoru, da se na njemu okrijepite, da iz njega crpite i da se pustite oživjeti tokom snage, da stalno crpite od žive vode, koja vam pritječe iz Mog izvora nepresušne Ljubavi i milosti. Jer, ova vam neće prestati dotjecati i Ja neću dopustiti izvoru milosti da presuši, Ja ću se uvijek iznova okrenuti (posvetiti) Mome djetetu, koje Mi poklanja svoju volju i koje želi biti oslovljeno od Mene… I Ja ću također brinuti za to, da njemu osobno pritječe snaga, čim on želi biti aktivan za Mene, budući da je ovaj potpuno položen u Moju ruku, a Moja ruka će također preuzeti vođenje, te će mu fizički i duhovno pružiti što mu treba, da može ispuniti svoju misiju, koju je on sam dobrovoljno preuzeo. Jer, jedino Ja znam koliko je važno ovo poslanje (misija), i kakav uspjeh mogu zabilježiti bezbrojne duše, koje se nalaze u velikoj duhovnoj nevolji i za koje je ova misija akcija spašavanja od neprocjenjive vrijednosti… To je dar milosti jedinstvene vrste, da Sam Ja mogao govoriti vama ljudima kroz jedno dijete posvećeno Meni (Berthu Dudde), koje Me je u slobodnoj volji slušalo, i dalo povjerenje Mojim Riječima… koje se je dopustilo uvesti u Istinu, i ovu Istinu proslijedilo svojim bližnjima, koji su nužno trebali  svjetlo, da u duhovnom mraku pronađu svoj put… koji su iznova iznijeli svjetlo među ljude, koji su također čamili u duhovnoj tami. Ljudi koji su prihvatili ovo svjetlo, mogli su dobiti puno blagoslova, a time je također došao bliže Mome srcu i sam primatelj, koji Me je slušalo i dao povjerenje Mojim Riječima, jer je on rastao u unutarnjem svjetlu, stekao uvid u Moje vladanje i djelovanje, u Moj plan spasenja od vječnosti… i njemu je bila poklonjena jasnoća nad otkupiteljskim djelom Isusa Krista, koju je sada mogao prenijeti svojim bližnjima koji su, kao i on, prethodno hodali u tami, i stoga nisu ni mogli procijeniti otkupljujuće djelo Isusa u njegovom blagu milosti. Mogao Sam dovesti Istinu mnogim ljudima, sukladno htijenju (želji), i oni nikada za vječnost neće zaboraviti ovaj dar milosti, budući da su kroz to bili vođeni pravim putem, kojeg su mogli pronaći upravo jedino kroz Istinu, kojoj se nisu zatvorili  kada im je bila ponuđena kao dar Oca, Koji želi pomoći svojoj djeci da pronađu nazad put prema Njemu. A volja svakog pojedinog čovjeka bila je odlučujuća za to da li je on ušao u blagoslov Moga govora, ali barem Sam ga jednom mogao osloviti, što prije nije bilo moguće, jer Ja ni jednog čovjeka ne prisiljavam da Me sluša kada mu Ja govorim, i stoga ni jedan čovjek neće prepoznati glas Oca, ako nema volju dopustiti biti izravno oslovljen od Mene. Ali, Moj blagoslov će vas stalno pratiti, ako se predate Meni i dozvolite Moj izravni govor u vama… jer nevolja je vrlo velika i ljudi trebaju svu Moju pomoć, koja im je u izravnom govoru očigledno dodijeljena. A, zbog toga će i vama, Mojim slugama na Zemlji, biti dodijeljena svaka pomoć, Ja ću vam uvijek i zauvijek priuštiti Moju vjernu (pouzdanu) Očinsku skrb, i opskrbit ću vas duhovnom i fizičkom snagom, tako da možete djelovati u Moje Ime za Mene i Moje kraljevstvo… tako da budete aktivni umjesto Mene i omogućite da Ja mogu govoriti Mojoj djeci, koja su u nevolji i žude čuti Očev glas… Jer njima treba pomoć, koju im jedino Ja mogu i hoću dati, jer čeznem za njihovim povratkom u Očinsku Kuću i učinit ću sve, da im pomognem u tome.

AMEN

Spread the Truth