Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8168 (Božji dar: iskra Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8168, 4 Svibnja 1962

BOŽJI DAR: ISKRA LJUBAVI ….

Ono što vas treba voditi do savršenstva, kad kao ljudi prolazite Zemljom, to sam vam Ja morao podariti, jer vi ste se toga slobodnom voljom odrekli …. vi ste svo Ljubav-no zračenje odbili i na taj način se udaljili od Mene …. Vi doduše tad više niste mogli prestati postojati, no postali ste nesposobni za svaku aktivnost … dobrovoljno ste izabrali smrt i stvrdnuli se u svojoj supstanci …. A ta od Mene nekoć isijana snaga ostala je nedjelotvorna sve dok ju Ja Sam nisam preoblikovao u tvorevine različitih vrsta, koje su onda morale ispuniti svoje namjene po Mojoj volji …. a to nekoć otvrdlo duhovno ponovo se probudilo u život …. Te tako postiže taj stupanj zrelosti u kojem kao čovjek može ići Zemljom …. 

No vi nikada iz vlastite snage ne biste mogli postići uspon, pošto vam u stadiju čovjeka nedostaje sva snaga, jer ste ju nekoć odbili i Ja sam vam sad tu snagu morao darovati kako biste mogli postići posljednje usavršenje na Zemlji. Pa sam tako u vaše srce postavio iskru snage i svjetla …. Božansku Ljubav-nu iskru …. i putem te Božanske Ljubav-ne iskre vi biste mogli dospjeti do života koji je vječan. 

Vi ste se nekoć dobrovoljno odvojili od Mene, no nerazdvojivo ste ostali povezani sa Mnom, pošto ste bili snaga iz Mene koja više nikada ne može prestati postojati. No tek svjesno dobrovoljno povezivanje sa Mnom za vas predstavlja život, pošto vas tada opet može obasjati Moja Ljubav, koja je kvintesencija života. A da biste opet bili sposobni težiti Mi, Ja sam u vaše srce položio jednu Ljubav-nu iskru, duhovnu iskru, koja je udio Duha Oca od vječnosti, koja je sa Mnom nerazdvojivo spojena i sad se na vašu dušu …. to od Mene nekoć odmetnuto pra-biće …. trudi utjecati, da bi ona Meni, kao Ocu Duhu od vječnosti težila, kako bi se opet sjedinila sa Mnom …. 

Da li je duša sad za to voljna, do njene je slobodne volje, no ona jeste sposobna tu Ljubav-nu iskru u sebi rasplamsati do najvećeg žara, a to znači i sjedinjenje sa vatrom vječne Ljubavi, sa Mnom Samim, pošto duhovna iskra u čovjeku neprestano vuče k Ocu Duhu od vječnosti i ne popušta dokle god nije došlo do sjedinjenja. Božanska iskra u vama najveći je milodar Moje Ljubavi, jer vi inače nikada ne biste mogli namaći snagu da se opet oblikujete u Ljubav kad u vama već ne bi bila jedna iskra Božanske Ljubavi koju vi sami samo trebate rasplamsati kako bi ona ispunila vaše cijelo biće te vi tako na Zemlji mogli postići savršenstvo.

I uvijek si morate biti svjesni toga da je to dar s Moje strane, pošto ste se vi sami lišili sve Ljubavi kad ste se slobodnom voljom okrenuli od Mene, kad ste odbili Moje Ljubav-no zračenje i time se stvrdnuli u vašoj duhovoj supstanci. To što više nikada niste mogli prestati postojati, nije isključi(va)lo jedno nadasve nesretno stanje, koje se doduše lagano poboljšavalo putem Moje beskrajne Ljubavi, no za vas je ostalo puno patnje, dokle god ste ostali svezani u obliku materije. 

Kao ljudi vi doduše raspolažete jednom određenom slobodom, no nije neko sretno stanje to u kojem se nalazite, i ono se više nikad ni ne bi promjenilo bez tog Ljubav-nog dara …. Božanske iskre, koja je Moj udio, koja vas opet osposobljava za to da izvršite obrazovanje vašeg bića u vaše pra-biće, ako je to vaša volja. Jer vaša volja je slobodna, a zemaljski život kao čovjek dan vam je za ispit vaše volje ….

Vi Me možete priznati kao vašeg Boga i Oca i truditi se sjediniti sa Mnom …. Ali se isto tako možete opet pripisati Mome protivniku ako zanemarite Božansku iskru Ljubavi u sebi, ako ne slijedite njeno poticanje, ako se osjećate pripadnima onome koji vas je nekoć srozao i kojega ste dobrovoljno slijedili …. U zemaljskom životu se dobrovoljno morate odlučiti kojem gospodaru ćete se predati …. No Moja Ljubav će vas slijediti uvijek i vječno, te će jednom ona i pobjediti, jer snazi Moje Ljubavi niti jedno biće se ne može vječno odupirati …. 

AMEN

Spread the Truth