Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8162 (Rad u Vinogradu pred Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8162, 28 i 29 Travnja 1962

RAD U VINOGRADU PRED KRAJ…

Neće više biti velikih buđenja, jer su ljudi skroz potpali svijetu i time onome tko je gospodar ovog svijeta, koji će učiniti sve kako bi ljude zadržao udaljene od Mene, i koji će i imati uspjeha, jer ima još samo malo vjere u Boga i Stvoritelja od Kojeg su i oni sami potekli. Duhovo buđenje može se dogoditi jedino kroz ispunjavanje Mojih Zapovijedi Ljubavi …. samo Ljubav to može postići, jer samo život u Ljubavi u čovjeku oživljava vjeru u Mene.

Ali Ljubav među ljudima ohladila se …. oni još samo žude za materijalnim dobrima, na to je usmjerena njihova ljubav, a to je pogrešna ljubav koja čovjeka samo drži u tami, a ne daje mu svjetlo. Stoga će oni kojima se u zadnje vrijeme još mogu obratiti biti samo pojedinci koji Moju Riječ prepoznaju kao glas Oca kad im Ona od Mojih glasnika bude ponuđena …. i oni će biti usrećeni i u pravi život će biti probuđeni tek pošto im pritekne snaga Moje Riječi, jer Ja Sâm Mojom Snagom mogu biti aktivan na njima i to uistinu ne ostaje bez uspjeha.

A radi njih malo, sve do zadnjeg časa odašiljem Moje glasnike, da skupe one koji žude za Mojim obraćanjem, kako bi se i oni priključili Mom malom stadu koje ću na Kraju izbaviti sa ove Zemlje, da bi ih prebacio u područje mira, prije nego Zemlja doživi Dan Suda …. Dan Kraja, gdje svako stvorenje gubi život jer opet mora doći do uspostave Reda i Zemlja ponovo mora služiti kao stanica za školovanje duh(ovnog)a, jer započinje novi period izbavljenja, kao što je od vječnosti predviđeno po Mome planu spasenja.

Sve ću još pokušati kako bi povećao broj onih koji bi se još trebali probuditi u život, koji se pridružuju Mome malom stadu …. (29 Travanj 1962) i koje ću izbaviti na Kraju kad uspostavim novi Red na ovoj Zemlji …. Probat’ ću sve gdje god postoji i najmanja nada za zadobivanje duše, te ću tamo i poslati Moje glasnike i duši donijeti pomoć u obliku Moje Riječi, jer samo ako Mi je mogućno da se njoj samoj obratim, može se u zadnji čas još obratiti ….

Još je jedino sredstvo to da Moja Riječ čovjeka dotakne, jer ta Riječ posjeduje Snagu koja može postati djelotvorna ako otpor nije preveliki. A ponekad ću djelovati neobično kroz sluge probuđena Duha time što ću ljude jasno uputiti na “Silu Božju” koja se očituje kroz čovjeka koji vjeruje, time što ću činiti da ozdravljaju bolesni koji vjeruju u Mene, i time i ostalim ljudima dam dokaz da postoji Bog Ljubavi i Moći Koji djeluje u svoj Mudrosti. No i ti ljudi moraju se putem života u Ljubavi pridružiti tom Bogu, tek tada može se govoriti o istinskom “buđenju”. 

Ja prilazim svakom čovjeku, Ja kucam na vrata svakog srca …. a tko Me pusti unutra, taj će biti blagoslovljen, jer taj nikad više ne može biti izgubljen, taj će Mi ostati vjeran i u zadnje vrijeme vjerske borbe, taj će pripadati Mojima koje ću Ja izbaviti iz najveće nevolje. No vi ljudi nikada ne smijete vjerovati kako će na ovoj Zemlji doći do duhovne promjene na dobro …. Moj protivnik divljati će sve više, a sami ljudi su mu poslušni i time i privlače razlaganje stare Zemlje, njeno potpuno preoblikovanje ….

A čovječanstvo je već dostiglo svoje duhovno dno koje uzrokuje takvo jedno preoblikovanje, tako da je vrijeme ispunjeno i svaki dan samo je još period milosti koji svaki čovjek još može iskoristiti za vlastito spasenje. Jer Dan Kraja određen je od vječnosti (Djela 17:31), a on će biti ispoštovan, jer Ja Sâm sebi nisam proturječan. No i spasiteljski rad biti će nastavljen do zadnjeg dana, i svim Mojim slugama upućuje se ozbiljno upozorenje, da budu marljivo aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo …. pa čak ako su i samo pojedine duše te koje su putem njihovog rada spašene …. za Mene je svaka duša veliki dobitak, i stoga ću vas Ja u vašem vinogradskom radu podržati na svaki način, jer Ja ljubim sva Moja stvorenja, i Ja želim da ona postanu blažena …. tako da ću učiniti sve kako bi ih spasio propasti, ponovnog progonstva na beskrajno dugo vrijeme ….

AMEN

Spread the Truth