Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8161 (Potpuno sazrijevanje duše… Čudesno iscjeljenje – Prisilna vjera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8161, 27 Travanj 1962

POTPUNO SAZRIJEVANJE DUŠE… ČUDESNO ISCJELJENJE – PRISILNA VJERA…

Pustite da pritjecanje Moje snage Ljubavi ostvari učinak u vama, otvorite sebe i neprestano primajte svjetlo i snagu odgore i na taj način osigurajte vašoj duši priliku da sazrije potpuno kako bi ušla u Moje Kraljevstvo u savršenom stanju kada je čas njezina odlaska sa ove Zemlje pristigao… Duša je duhovna suština unutar vas kojoj mogu biti dani jedino duhovni darovi, koja potrebuje duhovnu ishranu za njezinu stazu kroz zemaljski život. Duša je to što nastavlja postojati kada se tijelo razloži, jer potonje je prolazno sve dok ono i dalje služi nezrelim supstancama kao čahura, koje će trebati biti iznova oslobođene ako se one nisu pridružile duši tijekom zemaljskog života, ako one nisu postale produhovljene tijekom zemaljskog života… što je doista moguće ali se jedino događa rijetko. Onda će se materija razložiti i osloboditi sićušne duhovne čestice koje uzimaju opet nove oblike za daljnji razvoj. Duša je, međutim, dosegla njezin konačni stadij razvoja na Zemlji, i vi bi trebali svu vašu brigu utrošiti brinući se da će ona ostvariti njezinu konačnu zrelost i biti sposobna vratiti se kao svjetlosni duh u kraljevstvo svjetla koje je njezin istinski dom… I ona može jedino postići ovu konačnu zrelost ako dozvoli sebi da bude neprestano osvijetljena od strane Mene, ako prihvati svjetlo i snagu od Mene direktno time što će sebe svjesno povjeriti Meni, otvarajući sebe i dozvoljavajući Mojem pritoku Ljubavi da ju prožme… time što će slušati Mene kada je oslovim kako bi ju nahranio i utažio njezinu žeđ, kako bi podijelio pravu hranu koja osigurava njezinu potpunu zrelost na Zemlji. I duša će osjetiti pritjecanje Moje Ljubav-ne snage… budući ona neće nikada ostati neučinkovita gdje je svo protivljenje bilo slomljeno.

Činjenica da vi ljudi ne osjećate isti učinak fizički vama treba biti razumljiva, budući Ja neću primjeniti nikakav oblik prinudne vjere na vama i vašim bližnjim ljudskim bićima sve dok ljudi trebaju slobodno odlučiti po pitanju toga da li žele ili ne odbaciti ishranu za dušu koju im Ja nudim odgore, Riječ, koju im priopćujem direktno i koja unatoč tome ne smije biti tako očigledno demonstrirana da bi ljude prisilila na vjerovanje. Pokušajte razumjeti da vi trebate vjerovati sa slobodnom voljom; vaše vlastito prosuđivanje, dobro-dušna aktivnost i bliska veza sa Mnom trebaju rezultirati u ovom vjerovanju. I u Moje djelovanje kroz čovjekov duh se treba također ‘povjerovati’ ali ne smije biti potkrijepljeno dokazima; ipak svako neobično očitovanje bi već bilo smatrano dokazom što bi bilo nauštrb duša drugih ljudi. Vi morate i dalje razlikovati između tijela i duše… Savršenstvo vaše duše će biti postignuto kroz vaš unutarnji život, koje će također biti izvanjski prepoznatljivo kroz djela Ljubavi… a tijelo se mora, onoliko koliko je to moguće, prilagoditi željama duše, ono se ne smije oduprijeti njezinoj žudnji i biti korišteno kao pokazivač Mojeg osvjetljavanja Ljubavi za osobu… naračun čega čak bolesno tijelo može sklanjati zdravu dušu unutar sebe sve dok ovo tijelo treba ispuniti zadatak koji će biti na korist bližnjim ljudskim bićima. Jer oni, zauzvrat, trebaju biti uvedeni u vjeru čisto kroz Moju Riječ, ne kroz čudesa poput iznenadnog oporavka bolesnog tijela… premda Ja također dozvolim da se takva čudesa dogode ako je snaga čvrste vjere demonstrirana, jer ‘Ja neću razočarati čvrstu vjeru…’ Ali Ja znam u svakom trenutku da li i kako zadobijam ljude tako da će oni postići živu vjeru… Ja također znam što će služiti spasenju svake duše… Ali Moja Ljubav neće nikada ostati neučinkovita, čak ako ste vi nesposobni prepoznati rezultat.

AMEN

Spread the Truth