Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8148 (Molba za Snagu i Milost uvijek biva ispunjena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8148, 11 Travnja 1962

MOLBA ZA SNAGU I MILOST UVIJEK BIVA ISPUNJENA ….

Vi Moju Milost i snagu možete tražiti u svako doba …. Nikada nećete otići praznih ruku, jer Ja sam uvijek spreman dati, samo ako vi želite primati. A pošto ste slabi, dok god još nemate Ljubav, koja je u sebi snaga, snagu si morate izmoliti od Mene, kako biste prakticirali Ljubav, da bi vaša slabost bila nadvladana i vi dakle mogli izvađati djela Ljubavi.

Ja molitvu za snagu i Milost nikada ne ostavljam nesaslušanu, jer tada vi Meni u poniznosti priznajete vašu manjkavost i nesavršenost, i priznajete Mene Samoga kao Biće Koje je savršeno, i Koje isto tako raspolaže puninom snage i svjetlosti te vam ih onda daje kao milodar …. Jer Milost je to kad vas posebno opskrbljujem snagom i svjetlošću, pošto ste nekoć u slobodnoj volji snagu i svjetlo odbili a sada u obliku dara od Mene time opet bivate opskrbljeni, samo ako Me za to molite.

Niti jedan čovjek na Zemlji ne mora ostati slab i bez svjetla, ako se obraća Meni, Koga on sada putem njegove molitve priznaje kao Izvor svjetla i snage …. I uistinu, njegova molitva biti će uslišena, jer čim ste vi došli do spoznaje toga da je vaše biće manjkavo, vi ćete se u poniznosti približiti Meni, i tad ste se dobrovoljno vratili k Meni, Kojega ste nekoć u oholosti napustili te radi toga postali slabi i mračna duha. No Meni se ne sviđa manjkavo biće, i Ja Sâm pomažem mu doći do njegovog negdašnjeg savršenstva, samo ako je njegova volja sa Mnom, od Kojega se nekoć okrenulo ….

No sve dok nad vama još vlada Moj protivnik, kojega ste nekoć slobodnom voljom slijedili u dubinu, ni u vama još neće prevladati osjećanje slabosti, nego ćete još uvijek biti ohologa duha i odnos sa Mojim protivnikom nećete razriješiti da bi se okrenuli Meni …. Sve dotle vi u molitvi ne dolazite k Meni da vas Ja ispunim snagom i Milošću, jer Moj protivnik blokira vas u tome da sa Mnom uspostavite vezu i da Mene zazovete u Duhu i u Istini. 

Stoga Ja molbu za snagu i Milost i znam ispravno procijeniti, Ja znam da se vi time izjašnjavate za Mene, da se kao pokajnička djeca vraćate Meni i da Me molite da kao djeca opet budete primljeni (k)od Oca, Koji vas ljubi …. No onda Ja neću propustiti upućeni poziv, Ja ću vas obdariti tako bogato da vi onda puni snage i svjetla idete putem koji sa sigurnošću vodi k cilju, k Meni, jer Moja Milost privlači vas, i vi se rado date privući, vi Mi više ne pružate otpor, primate sve Milosti i koristite ih …. I u vama postaje svijetlo, pošto Moja snaga Milosti dolazi do izražaja i putem toga se u vama pali Ljubav, koja vam daje svjetlo koje ste nekoć izgubili. 

Molitva za Milost i snagu koja dolazi iz srca je jedna duhovna molba, a svaka duhovna molba nalazi uslišenje. Tako da ćete izgubiti svu slabost i moći primiti Moju struju snage, a ona će dušu oživjeti i osposobiti ju za to da rad na sebi može izvesti s uspjehom …. No i tijelo će moći sudjelovati u tome, ako Ja to držim za blagotvorno …. Jer baš njegova slabost i treba čovjeka često poticati na molitvu za Milost i snagu, i uistinu, Ja ću izliti Moje Milosti i obdariti vas bezgranično, jer Ja vas ljubim i žudim vaš povratak Meni, koji morate izvršiti u slobodnoj volji.

Nema čovjeka koji će morati biti bez Moje Milosti i snage …. No neće biti ni čovjeka koji će moći bez njih, jer bez dostave Moje milosne snage on ne može ni napredovati prema gore, baš zato što je slab i vlastitom snagom ne uspijeva mu uspon. No uvijek može biti siguran u jedno, da ga Ja čujem i uslišavam kad molba za snagu i Milost dopre do Mog uha …. Jer tad se vi ponizno savijate pod volju vašeg Oca; priznajete Me i žudite Me …. I Ja ću vas obuhvatiti i više vas neću pustiti, sve dok nije došlo do potpunog sjedinjenja sa Mnom ….

AMEN

Spread the Truth