Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8134 (Ljubav daje shvaćanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8134, 24 Ožujak 1962

LJUBAV DAJE SHVAĆANJE…

Ja vam želim govoriti tako da ćete steći znanje koje se podudara sa Istinom i sukladno ovom znanju naučiti gledati na vaš zemaljski život sa potpuno drugačijim očima… tako da ćete naknadno živjeti u punoj svjesnosti vaše povezanosti sa Mnom i pripremiti sebe da neprestano primate snagu… Jer vi ljudi ste slabi sve dok ne koristite svoje pravo Moj upliv snage. Premda je životna energija na vašem raspolaganju, vi ju unatoč tome ne koristite u skladu sa Mojom voljom, tako da ćete vi, u najboljem slučaju, na kraju vašeg života sakupiti zemaljska vlasništva koja morate ostaviti iza vas kada čas smrti pristigne… Ako, međutim, vi živite u skladu sa Mojom voljom, onda ćete također biti sposobni koristiti vašu vitalnu energiju da također steknete trajna vlasništva koja će vas slijediti u duhovno kraljevstvo (Matej 6:19-21). Kroz neprestani kontakt sa Mnom vi također možete steći duhovnu snagu, i jedino onda ćete vi ostvariti vašu stvarnu svrhu zemaljskog života. I time Ja vam želim dodijeliti znanje o ovome, budući će vama i dalje nedostajati shvaćanje sve dok vam nedostaje Ljubavi… sve dok ne ulažete Ljubav-ni napor premda vam vaša životna energija to omogućava… Otud je Moja volja da vi uložite napor živjeti život Ljubavi… Onda ćete sakupljati duhovno blago i zapaliti svjetlo u vama samima koje predstavlja shvaćanje za vas… znanje, koje se podudara sa Istinom. Onda ćete vi također uspostaviti vezu sa Mnom i snaga vam može biti prenijeta direktno, i vi ćete preći stazu uspona, vi ćete stremiti spram postizavanja savršenstva i postići cilj, što je svrha vašeg zemaljskog života. Ali sve dok ste sasvim bez znanja, vi ste duhovno slijepi i jedino živite za ovu Zemlju. Vi ste u cjelosti zemaljskog uma i jedino koristite zemaljsku vitalnost života čisto za dobrobit vašeg tijela ali podbacujete uzeti u obzir vašu dušu. Tijelo je, međutim, prolazno, dok duša ne može prestati postojati, i vi se trebate pobrinuti o sudbini vaše duše… Ona treba snagu, i ona ju jedino može primiti od vas ako ostvarite Ljubavi puna djela, ako se ujedinite sa Mnom u srdačnoj molitvi, ako Mi omogućite da vam dostavim snagu direktno: ako dozvolite Meni Osobno da vam govorim…

Onda ćete primiti mjeru snage koja vam omogućava živjeti na ispravan način na ovoj Zemlji. Direktna Riječ je direktni prijenos snage od najvećeg značaja; prema tome, Ja ću uvijek biti voljan govoriti vam, budući svima vama treba mnogo snage, budući svi vi prakticirate premalo Ljubavi i posljedično jedino primate skroman upliv snage Ljubavi… Ali Ja vas želim stimulirati na Ljubav, Ja vas želim podučiti u svoj istinitosti što bi trebali raditi na Zemlji kako bi postali blaženo sretni kako ste bili u početku… Ja želim zapaliti svjetlo u vama budući vi hodate u tami, ipak vi morate biti voljni prihvatiti svjetlo; morate dobrovoljno otvoriti sebe da bi slušali Moju Riječ i vi ćete uvijek to učiniti ako vi, koji Me ne čujete direktno, voljno slušate Moje glasnike koji vam dodjeljuju Moju Riječ. Onda će vaša voljnost da Me slušate biti za vas veliki blagoslov, jer snaga će vam pritjecati pošto je Moja Riječ blagoslovljena sa snagom… I svjetlo u vama će porasti u sjajnosti što mi češće ponudite priliku da vam se obratim. Vaše znanje će rasti i vi ćete osjetiti kako je istinito što vam je dodjeljeno. Jer jedino Istina ima snagu da vas dovede do savršenstva. I ako želite doći u posjed Istine, onda morate sebe izručiti Meni Osobno, Vječnoj Istini… Vi se morate ujediniti sa Mnom u molitvi ili kroz dobrodušnu aktivnost i uvijek držati vašu volju usmjerenu spram Mene… I vi ćete biti ispunjeni sa istinskim znanjem, Ja Osobno Sam vam dao obećanje da ću vas uvesti u Istinu… da ću vam poslati Mojeg Duha… da ću Ja Osobno ostati sa vama sve do Kraja… A gdje Sam Ja, tamo je Istina… gdje Sam Ja, tamo je Ljubav, i gdje Sam Ja, tamo je također Izvor snage od vječnosti… Prema tome, vi bi jedino trebali čeznuti za Mojom blizinom, Mojim prisustvom, i uistinu, vi nećete oskudijevati, vi nećete proživjeti vaš zemaljski život uzalud, biti ćete sposobni primiti svjetlo i snagu u izobilju i, nakon vaše smrti, biti ćete sposobni ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva.

AMEN

Spread the Truth