Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8130 (Obnova Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8130, 20 Ožujka 1962

OBNOVA ZEMLJE…

Obnova Zemlje neizbježna je …. jer sve je ispalo iz Reda, sami ljudi nalaze se u stanju potpunog odsustva Duha, tako da i duhovnim supstancama koje su svezane u djela Stvaranja otežavaju njihov razvoj ka gore, jer ovisnost o materiji često ih navodi na akcije koje predstavljaju prijevremeno razaranje djela Stvaranja ….

A sami ljudi neprestano krše Božanski Red pošto princip Ljubavi potpuno zanemaruju, a on je suština Božanskog Reda. Fokusirani su samo na njihov tjelesni život, i zato su sva njihova nastojanja usmjerena samo na materijalno, na zemaljska dobra i svjetske užitke. Ni na koji način nisu svjesni stvarne svrhe zemaljskog života, i zato taj život ostaje prazni hod, koji će imati teške posljedice ako se ljudi još ne promjene i ne krenu drugim putem.

A šanse su još slabe da će se ljudi promijeniti i da će ih se dati uvjeriti u njihovo nisko duhovno stanje …. Čak ni teški udarci sudbine ili svjetski događaji ne uspijevaju ih potaći na promjenu u razmišljanju, i pošto ne vjeruju ništa, ne slušaju ni ukore svojih bližnjih koji im žele pomoći da iziđu iz duhovne tame ….

A takvo jedno stanje ne može se održati, pošto Zemlja treba služiti kao stanica za sazrijevanje duhovnoga koje se nalazi na putu povratka ka Bogu …. Ona će stoga kao takva opstati, no mora doći do čišćenja; sve mora ponovo biti preuređeno; svemu duhovnom …. od tvrde materije pa sve gore do čovjeka, mora …. biti stvorena mogućnost za služenje, jer se jedino kroz služenje duhovno može razvijati ka gore i na kraju može biti izbavljeno iz svake forme …. no rušenje Božanskog Reda se sastoji u tome da duhovnome sve više biva oduzeta mogućnost za služenje …. 

U tome se sastoji kršenje Božanskog Reda, da ljudima nedostaje ikakva Ljubav koja je preduvjet za ‘služenje’ …. i da oni i materiji često onemogućuju služenje, tako što skupljaju zemaljska dobra i uživaju u njihovom posjedovanju, koja međutim nikako ne mogu ispuniti svoju svrhu i time biva produženo vrijeme njihovog razvoja, što svezanom duhovnom uzrokuje patnju. A isto tako ljudi su i pretjerano samoljubni, misle samo na sebe same i na zadovoljavanje svojih želja …. u potpuno su pogrešnoj, tj. obrnutoj ljubavi, traže samo sjedinjenje sa stvarima koje pripadaju svijetu. Njihova ljubav je kriva ljubav koja uvijek samo želi uzeti ali nikada dati …. 

Prava Ljubav među ljudima se ohladila, i to je duhovno najniže stanje, koje čini da prolazak Zemljom bude bezuspješan, a što je potpuno oprečno Božanskom Redu i što dovodi do raspada zemaljskog stvaranja, pri čemu će propasti i ljudska rasa, jer ne koristi svoj zemaljski život, dakle potpuno je podbacila u svom zadnjem ispitu zemaljskog života. Sami ljudi privlače kraj postojanja Zemlje u svom starom obliku, sami ljudi određuju putem svoje krive volje i svog duhovnog niskog stanja i vrijeme Kraja, koje je od Boga bilo predviđeno od Vječnosti …. 

A pošto će od krive volje i razmišljanja ljudi biti pogođeni ne samo ljudi nego i zemaljska stvaranja, i raspad ovih zemaljskih stvaranja je postao nužan, a posljedica toga je potpuno preoblikovanje cijele površine Zemlje, pri čemu će biti pogođeno svako živo stvorenje …. Ali i ponovo putem Božanske Ljubavi biti utjelovljeno na Novoj Zemlji u formu koja odgovara stanju njegove duhovne zrelosti …. 

Na Novoj Zemlji će Red ponovo biti uspostavljen, jer sve mora napredovati u svome razvoju …. A i duši čovjeka, koja je zakazala, moraju biti pružene nove mogućnosti za uspon, što međutim zahtjeva razlaganje i novo zarobljavanje u materiju, a što je opasno. Jer, još svaki čovjek ima mogućnost promijeniti se, samo ako postoji i najmanja volja u njemu za to da ispuni svrhu svog zemaljskog života. Tad će mu biti pružena pomoć na svaki način kako bi ga se poštedjelo tog novog zarobljavanja (progonstva) ….

I stoga će se ljudima uvijek nanovo davati informacija o uzroku i značenju Kraja ove Zemlje, a i svjetovni događaji mogu se pozitivno odraziti na razmišljanje ljudi …. No volja čovjeka ne može biti prisiljena, on iz vlastite pobude mora razmisliti i tražiti vezu sa Tvorceim Neba i Zemlje …. I nikada neće biti ostavljen bez pomoći, jer Bog želi da ljudi dođu do života, koji traje vječno, a ne da život opet izgube za vječno dugo vrijeme …. 

AMEN

Spread the Truth