Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8125 (Znanje o Božjem biću je neophodno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8125, 14 Ožujak 1962

ZNANJE O BOŽJEM BIĆU JE NUŽNO…

Velika je moć Onoga Koji vas je stvorio… Beskrajna je Njegova Ljubav i nenadmašna Njegova mudrost… Uvijek mislite na Njega, tako da vi sami stupite u vezu s Njim, tako da uvijek odašiljete svoje misli k Meni, Koji čeznem za vašim povratkom, i uistinu također puštam Moju moć, Moju Ljubav i Moju mudrost da djeluju, kako bi vam se omogućio ovaj povratak k Meni. Ako vi ljudi sebi predočavate vašeg Boga i Stvoritelja kao najviše (krajnje) savršeno Biće, ako vi možete uvjereno vjerovati da ovo krajnje savršeno Biće želi biti vaš Otac, onda ćete vi također napustiti vaš unutarnji otpor, koji vas beskrajno dugo vremena drži odvojenima od Mene… nastojat ćete uspostaviti ispravan odnos sa Mnom, odnos djeteta prema Ocu… i kao slaba dječica ćete tražiti Moju zaštitu i Moju pomoć, kada ste u nevolji… Ali, vi ćete također osjećati Ljubav za Mene, vi ćete s povjerenjem doći vašem Ocu, a tako ćete se također Meni predati, i onda Me vi isto tako više nećete htjeti napustiti, jer Ja Osobno vas sada držim, jer vas obavija Moja ljubavna sveza, koju ni vi više nećete otpustiti (razvezati). Ali, za ovo je nužno znanje o Mojemu krajnje savršenom Biću… Vi Me morate naučiti ljubiti, i stoga najprije trebate znati, da sam Ja Osobno Ljubav; ne smijete Me se bojati kao Boga Koji kažnjava, nego Me ljubiti kao vjernog, brižnog Oca… Tek onda ćete vi stupiti u ispravan odnos prema Meni, vi ćete Mi se dobrovoljno predati, i ostvarit ćete povratak, što je svrha i cilj vašeg zemaljskog putovanja… I zato Ja uvijek iznova nastojim vama ljudima dokazati Moju moć, Moju Ljubav i Moju mudrost… Ako upadnete u nevolju, tada ću vas Ja uvijek iznova izvesti iz nje, jer za Mene ne postoji ništa što bi Mi bilo nemoguće ostvariti… A Ja vam također neprestano šaljem dokaze Moje Ljubavi, priređujući vam također i užitke (radosti), koje vi uvijek trebate smatrati kao poklon s Moje strane… Uvijek možete znati da ste zaštićeni u Mojoj skrbi, jer Ja zaista raspoznajem što vam je potrebno duhovno i fizički, a to ću vam Ja također i usmjeriti, čim ste se vi Meni predali, čim vi uspostavite vezu sa Mnom kroz iskrene misli, kroz molitvu i ljubavno djelovanje… I vi ćete onda uvijek moći doživljavati dokaze Moje Ljubavi, Moje mudrosti i Moje moći, jer Ja kroz to jedino želim osvojiti vašu Ljubav, jer Ja želim u vama probuditi žudnju za sjedinjenjem sa Mnom, a tada je također svrha vašeg zemaljskog života ispunjena, čim vi uspostavite iskrenu (prisnu) vezu sa Mnom… čim se vi predate kao djeca Ocu i rastete potpuno u Njegovoj volji. Onda više nećete hodati u duhovnoj tami, bit ćete od Mene Osobno prožeti Mojim svjetlom Ljubavi, Ja ću moći s vama razgovarati u prisnoj povezanosti, a vaša Ljubav će se sve više rasplamsavati, i u vašem srcu više neće biti nikakve tame. Čim vi Mene upoznate kao Boga Ljubavi, mudrosti i moći, također ćete stremiti Meni, a ovo znači da ćete Me također priznati za Onoga Kojemu ste jednom uskratili vaše priznavanje… I stoga, tijekom vašeg zemaljskog života, Ja neću ostaviti ništa neiskušano, kako bi vam dao ispravno razjašnjenje o Mojemu Biću… jer sve dok vi Mene ne prepoznate kao Ono što jesam: kao krajnje savršeno Biće, Koje vas ljubi i želi osvojiti vašu Ljubav… sve dok u Meni ne vidite vašeg Oca, Koji Svoju djecu želi zauvijek usrećiti… sve do tada ćete se još držati daleko od Mene… I zbog toga Ja Sebe vama otkrivam u Mojoj Ljubavi, mudrosti i moći… I Ja stalno nastojim pridobiti (isprositi, izmamiti) vašu Ljubav… No, Ja ću je jednom osvojiti, i onda ćete vi ostati sa Mnom zauvijek.

AMEN

Spread the Truth