Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8103 (Nalaženje utočišta u Isusu… Protivnikova aktivnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8103, 16 Veljače 1962

NALAŽENJE UTOČIŠTA U ISUSU… PROTIVNIKOVA AKTIVNOST…

Moj protivnik (Sotona) želi utrnuti svjetlo koje blistavo sjaji dolje na Zemlju… I svi vi ćete još doživjeti njegovu aktivnost, jer on se ne stidi ničega ako vjeruje da sa time može postići njegov cilj. A svjetlo već sjaji blistavo i postavlja u stanje shvaćanja one ljude koji ga prihvaćaju i dozvoljavaju mu da zasjaji u njihovim srcima. Svjetlo, međutim, izlaže Mojeg protivnika, i ljudi sebe pokušavaju razdvojiti od njega, jer oni vide Kristov Križ osvijetljen i okreću se Božanskom Iskupitelju za pomoć da ih oslobodi od neprijatelja njihovih duša… Iz ovog razloga on ne ostavlja ni jedan kamen neprevrnut da utrne svjetlo od Mene… Ipak on će imati malo uspjeha, jer oni koji pripadaju Meni su također sposobni ponuditi Mu otpor… I oni također primaju snagu od Mene da se zapute njihovom stazom kao nositelji svjetla, oni sami štite svjetlo, budući su Mi oni vjerno posvećeni i time protivnik nema vlasti nad njima. Vrijeme je Kraja gdje aktivnost Mojeg protivnika izbija više razjareno (1 Petrova 5:8), ali Ja ću, također, otkriti Sebe znamenito i Moji Vlastiti će Me prepoznati i ostati odani Meni, baš zbog toga što su oni prosvjetljeni, budući oni znaju u svezi borbe između tame i svjetla. I svaka pojedinačna osoba će nju također trebati vojevati sa protivnikom, međutim, Ja ću stajati tik pored svakog koji želi pripadati Meni i on će biti pobjedonosan, on će prepoznati gdje se sjene rasprostiru preko svjetla i napuštaju ovu situaciju sve dok protivnik djeluje u njoj… Ipak osoba može sebe smatrati sretnom ako je on ušao u pritok Ljubavi koja vam dolazi u obliku Mojih Riječi… Tama ga više ne može zastrašiti i niti se on treba bojati da će ovo svjetlo biti oduzeto od njega i da će on iznova sići u tamu… Ali on je morao dobrovoljno ući u Moje kraljevstvo svjetla, on mora prihvatiti Moju Riječ, koja je na Zemlju prenešena odgore, u njegovo srce i time ga otvoriti sam od sebe, tako da će svjetlo odgore zasjati unutra i blistavo ga osvijetliti iznutra… Onda se on doista ne treba više bojati prijevarne igre Mojeg protivnika, onda će on sam otjerati neprijatelja kroz svjetlo, koje potonji izbjegava…  

I ako se plašite da nećete imati dovoljno snage da mu ne dozvolite doći blizu kada vas opkoli (u smislu: ‘stisne obruč oko vas’), onda se zaputite stazom do Križa, zazivajte Isusa Krista i apelirajte Mu za snagu, i vaša žudnja za Isusom će biti izvjesno sredstvo odbrane protiv neprijatelja, jer Isus se jednom suočio sa njime u borbi i porazio ga. I time je njegova sila bila slomljena, on više nikada neće biti sposoban ustati protiv Isusa, on nikada neće uspjeti u tome da otrgne ljudsko biće iznova od Isusa, jer On zaštitnički drži Njegove ruke nad onim čiju je dušu otkupio od Njegova protivnika sa Njegovom Krvlju… Isus Krist je Božanski Iskupitelj Koji je samo bio Moja čahura u kojoj Sam Ja utjelovio Sebe kako bi dao vama ljudima iznova slobodu ako je to vaša volja da sebe oslobodite od njegove kontrole… I jednom kad ste se iznova okrenuli spram Mene u Isusu, on vas uistinu više ne može otrgnuti od Mene budući će njegova moć biti slomljena… I svatko tko se zaputio stazom do Križa, do Isusa, živi također u svjetlu… To je zašto Moj protivnik ulaže veliki napor da utrne svako svjetlo koje bi za ljude moglo osvijetliti put do Križa… Ipak on je nesposoban postići išta ako to samo ljudsko biće ne želi… Vi bi trebali uvijek imati na umu da jedino trebate žudjeti za svjetlom da vam ono zasjaji… da bi vi trebali imati jedino Isusa za vaš cilj i da ćete sigurno doseći ovaj cilj, jer jedino vaša volja odlučuje da li vi živite u svjetlu ili u tami. Moja strana će uvijek zapaliti svjetlo za vas, Moja strana će vam otkriti (priopćiti) Istinu i na njezinu blistavu zračenju vi ćete također pronaći ispravnu stazu… Ja Osobno zračim svjetlo na Zemlju time što izgovaram Moju Riječ, Ja Osobno vam govorim i to također predstavlja osvijetljenje vaših srdaca sa Mojim svjetlom Ljubavi… I onda jedino vaša volja odlučuje stupanj shvaćanja, jer Moja je Riječ instruktivna i obavještava vas o Mojoj volji. Ako joj udovoljite, svjetlo će postati rastuće blistavo i vi ćete prepoznati aktivnost Mojeg protivnika i ponuditi mu otpor… I on će vas ostaviti na miru, budući on izbjegava područje svjetla kojeg vi sada okupirate jer ste postali Moji Vlastiti.

AMEN

Spread the Truth