Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8101 (Blagoslov ljubavnog zauzimanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8101, 13 Veljače 1962

BLAGOSLOV LJUBAVNOG ZAUZIMANJA…

Niti jedna duša za koju se u Ljubavi zauzima ne bi trebala ‘gladovati’…. Tamo gdje je Moja Ljubav vezana zakonom vječnog reda, vaša Ljubav može djelovati spasiteljski, i radi vaše Ljubavi, Ja duše mogu opskrbiti snagom i pomoći im do konačnog spasenja. Jer, Ja samo želim da vas potaknem na ispoljavanje Ljubavi, jer Ljubav je sila koja, može donijeti pomoć još nespašenom, a i vas može pogurati u vašem razvoju prema gore. Tako da sve ono što svoje utemeljenje ima u Ljubavi, ima ‘blagoslovljeni’ učinak, kako na Zemlji, tako i u onostranom.  

Ako vi ljudi, možete sve obuhvatiti vašom Ljubavlju, već ste daleko uznapredovali u vašem razvoju, i možete u onostrano carstvo ući kao savršena bića kad vam duša napusti zemaljsko tijelo. Ali takvu Ljubav ljudi samo rijetko mogu namaknuti, jer obično prosuđuju još čisto ljudski i vide greške i slabosti svojih bližnjih, koje radi toga vjeruju da ne mogu voljeti …. No Ljubav bi trebala biti takva da za sve ima razumijevanja, da može oprostiti sve, da slabosti i greške drugih ljudi gleda milostivim očima …. da mu je spremna pomoći …. 

A tko si taj stupanj Ljubavi na Zemlji uspije prisvojiti, taj se uistinu može smatrati sretnim, pošto je on izvršio preobličavanje svojeg bića u Ljubav, što i je bio cilj njegovog zemaljskog hoda …. A svi vi bi se trebali truditi da postignete taj stupanj Ljubavi, i stoga si uvijek trebate probati zamisliti samo dušu bližnjega, koja je često u najdubljoj nevolji i potrebna joj je pomoć …. skroz svejedno da li još boravi na Zemlji, ili je već u onostranom carstvu …. Kad bi mogli vidjeti takve duše, obuzela bi vas duboka samilost, i vaša volja za pomoći odmah bi bila potaknuta, da bi ih željeli izbaviti iz njihove nevolje. 

Tako da se dakle morate ozbiljno pozabaviti mišlju da te duše trebaju vašu pomoć i samo je rijetko i dobijaju, pošto vrijeđaju i druge ljude pa si stoga ne zasluže ništa Ljubavi od svojih bližnjih …. Misli tog čovjeka ne mogu biti dobre, ali duša je za žaliti, pošto se nalazi u okovima neprijatelja, koji u njoj guši sve dobro i kojemu je u svojoj slabosti bespomoćno izložena…. pošto ona sama u sebi ne budi Ljubav, koja bi joj davala snagu za otpor ….

A takvim dušama trebali bi pomoći vašom Ljubavlju …. Dobra misao, poziv Meni u zauzimanju  kao i nesebično djelo pomoći, koje dušu blagotvorno dotiče, u duši može rasplamsati Ljubavi, jer ona u sebi osjeti snagu koju joj je vaša Ljubav dostavila. Kad bi se samo uvijek trudili postaviti u nezavidnu poziciju tih duša, tada bi vaša Ljubav njima izašla u susret, i vi biste uistinu na te duše mogli djelovati spasiteljski. Jer svaka duša koja živi u potpunoj tami, koja na sebi još nije iskusila snagu Ljubavi, vrijedna je sažaljenja. I baš pored takvih duša prolazite, na njih ne obraćate pažnju, ili se od njih okrećete, pošto vam ti ljudi ne pašu, pošto mislite da ih ne možete voljeti …. 

Zauzmite se za njih, pokušajte se staviti u njihov mučni položaj, vi koji ste već pronašli svjetlo, smilujte se onima koji još tumaraju bez svijetla …. poklanjajte im ljubav i iznosite pred Mene njihovu nevolju, i Ja ću im radi vaše ljubavi biti milostiv i opskrbiti ih snagom, koju samo trebaju koristiti na pravi način, kako bi izašli iz svoje muke. Ne gledajte toliko na čovjeka koliko na njegovu dušu, koja vam je zahvalna za najmanju pomoć, pošto si sama ne može pomoći, ako ne koristi snagu ljubavi …. I pošto (takva duša) sama ima malo Ljubavi, nju takvoj duši trebate usmjeriti, i djelovat ćete spasiteljski i isto tako naći ispunjenje vaših molbi kad ste i sami u duhovnoj nevolji i kad je pred Mene iznosite, jer svima vama potrebna je Moja pomoć, dok god živite na Zemlji. A ni u onostranom carstvu neću uskratiti pomoć onome za koga se u Ljubavi molite.

AMEN

Spread the Truth