Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8096 (Posao mijenjanja u ljubav i vjera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8096, 7 Veljače 1962

POSAO MIJENJANJA U LJUBAV I VJERA…

Želim vas uvesti u Moje kraljevstvo svjetla i divote… budući vas ljubim i želim biti i ostati sjedinjen sa vama za svu vječnost. Ipak ovo sjedinjenje se može dogoditi jedino sa bićima koja su sebe prilagodila Mojoj temeljnoj prirodi, koja su sebe oblikovala iznova kakva su bila u početku kada su proizašli iz Mene u svem savršenstvu, što također naznačava, da su oni bili čisto svjetlo i Ljubav. Time oni se moraju iznova pretvoriti u svjetlo i Ljubav, jer oni su dobrovoljno preokrenuli njihovo ranije savršeno stanje u suprotno. Unatoč tome, ovo preoblikovanje u Ljubav, preobrazba u savršenstvo, je posao slobodne volje Mojih živih tvorevina, posljedično tome, može proći beskrajno dugo vrijeme dok to nije bilo postignuto… Ali pošto Moja bezgranična Ljubav uvijek pravi društvo biću i priskrbljuje mu sve prilike ono će jednog dana sasvim izvjesno postići cilj… Prije ili poslije posao preobrazbe će biti ostvaren i biće će biti primljeno u Moje kraljevstvo svjetla i slave gdje će vječno blaženstvo biti njegova sudbina. Vi ljudi koji živite na Zemlji kako bi kompletirali baš ovaj posao preobrazbe u Ljubav trebate vjerovati da vas Ja ljubim, onda ćete se vi htjeti približiti Meni i žudjet ćete Moje osvjetljenje Ljubavi… Vi trebate znati da ste vi primatelji Mojeg vatrenog pritjecanja Ljubavi, da jedino zavisi o vašoj volji da li vi osjećate njezinu učinkovitost… I vi trebate znati da Ja neću otpočinuti dok vi, također, sebe ne zaronite u ocean Moje Ljubavi i sjedinite se sa Mnom zauvijek… Vi ovo trebate vjrovati, jer vi možete doživjeti dokaz jedino kad ste ostvarili vaš cilj.

Time vas vjera treba nagnati u zemaljskom životu da sebe rukovodite u skladu sa Mojom voljom… da najprije nastojite živjeti život Ljubavi kako ste podučeni od strane Mojih zapovijedi tako da ćete kroz ispunjavanje Mojih zapovijedi vi shvatiti kako je ono što vjerujete Istina… Jer vi možete steći uvjerenje sami življenjem života nesebične Ljubavi spram bližnjega, što će vam doista učiniti znanje pristupačnim koje će vas učiniti sretnim. Vi možete zasigurno biti obaviješteni o divotama u Mojem kraljevstvu da to prouzroči da stremite spram njih… međutim, vi ćete jedino postići ispravnu vrstu vjere kada udovoljavate Mojim zapovijedima Ljubavi. Onda ćete vi osjetiti Moju Ljubav u vama samima i biti sposobni prepoznati Mene Osobno kao Boga Ljubavi. Ja čeznem za Ljubavlju mojih živih tvorevina i želim da oni, kao djeca, čeznu za Ocem, kako bi ih bio u stanju dohvatiti i učiniti ih blaženo sretnima sa Mojom Ljubavlju. Da ste shvatili bogate blagoslove kojima rezultira svaki posao nesebične Ljubavi, vi bi sebe uistinu promijenili i oblikovali u Ljubav unutar kratkog vremena, onda bi ispunili svrhu vašeg zemaljskog života… Ipak sve ovo treba biti učinjeno vašom vlastitom slobodnom voljom… Iz ovog razloga Moja Ljubav neprestano nastoji motivirati vas na Ljubavlju ispunjenu aktivnost kroz Moju Riječ, stimulirati vas na življenje života Ljubavi… time što vam šaljem Moje učenike posljednjih dana da vam proglase Moje Evanđelje Ljubavi… Jer ništa drugo ne može nadomjestiti Ljubav… Svaka osoba mora svojom vlastitom slobodnom voljom potpaliti Ljubav u sebi i potpiriti ju u blilstavi plamen. I ova Ljubav će se sjediniti sa Mnom, Vječnom Ljubavi, jer Ljubav si ne može pomoći već mora stremiti spram Mene. I čim Ja mogu iznova osvijetliti osobu kao što je bilo u početku, biće je također sebe promijenilo u njegovo izvorno stanje, ono je postalo iznova Ljubav i time sjedinjeno sa Mnom za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth