Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8090 (Vjerska borba… Nevolja… Uznešenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8090, 29 Siječanj 1962

VJERSKA BORBA… NEVOLJA… UZNEŠENJE…

I sljedbenici Mojega protivnika (Sotone) će vas progoniti budući će oni prosljediti protiv svakoga tko vjeruje u Mene i Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… Ja vas o ovome obaviještavam unaprijed tako da nećete postati prestrašeni i pokolebati se u vašoj vjeri. Jer oni će biti nesposobni ozlijediti vas budući Sam Ja sa vama kao vaše utočište i okrilje i znam kako pomoći svakome sve dok se on okrene ka Meni čim trpi zemaljsku ili duhovnu nevolju… To se mora dogoditi na ovaj način budući je kraj blizu, budući se razdvajanje duhova još mora dogoditi, budući će Me Moji Vlastiti morati priznati pred svijetom kada je ovo priznavanje od njih zahtjevano. Otud se vi nećete imati ničeg za bojati, vi, koji sebe uračunavate u Moje Vlastite, koji imate živu vjeru u Moju Ljubav i moć i tako ste sjedinjeni sa Mnom da ne poduzimate ni jedan korak bez Mene… koji Me uvijek osjećate sa vama i prema tome ste u miru u Mojem prisustvu, ne plašeći se čak ni vaših neprijatelja, koji ćete se sigurno osjećati teško uznemiravani/mučeni ali čija vjera ne može biti uzdrmana. Ja vas obaviještavam o ovome već sada… Nije još puno vremena pred vama dok će se ovo dogoditi, unatoč tome, Ja ću čuvati dan i čas skrivenim od vas budući to ne bi koristilo vašoj duši ako bi ga znali. Ali niti ću vam Ja prestati proglašavati kraj i skretati vašu pažnju na sve što će se još dogoditi prije kraja. Jer na taj način ćete prepoznati koji je čas otkucao na svjetovnom satu, i vi ćete mirno očekivati kraj. Za sada još možete vršiti vaš vinogradarski posao, vi i dalje možete širiti Moje Evanđelje svijetom… Vi i dalje imate izvjesnu količinu slobode koju trebate i sposobni ste koristiti… Ipak vrijeme će proletjeti brzo, i onda vi više nećete biti sposobni raditi otvoreno za Mene i Moje kraljevstvo. Onda vam više neće biti dozvoljeno biti duhovno aktivnima, vi ćete biti prisiljeni povući se i jedino ćete biti sposobni raditi u tajnosti, ali Ja ću vam neprestano osiguravati snagu, jer vi ćete nastaviti čuti Moju Riječ i kroz vas će ona također doseći vaša bližnja ljudska bića, budući Ja štitim Moje sluge i ukazujem im puteve kojima trebaju ići kako bi dopustili Meni Osobno da govorim njihovim bližnjim ljudskim bićima.

I onda se vi trebate jedino uvijek osloniti na Mene, ne krećite ni jednom stazom bez Mene, vi uvijek i zauvijek trebate sebe preporučiti Mojoj zaštiti i povjerljivo očekivati Moju pomoć ako ju potrebujete. Jer Ja ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… Borba protiv vas, protiv vjernika, će jedino trajati kratko vrijeme budući će biti vođena sa svom brutalnošću i stoga ću joj ja stati na kraj Osobno kada je pravo vrijeme. I tijekom ovog vremena duhovi će se definitivno razdvojiti, jer onda će svaka osoba priznati svojega gospodara, gospodara kojem osjeća kako pripada. Bez obzira na primjedbe koje bi vi ljudi mogli s vremena na vrijeme podići protiv ovih nagovješćivanja… ona će se pretvoriti u stvarnost i svi vi ćete morati donijeti odluku: za Mene ili za njega, koji će vas još jednom uroniti u bezdan… Ipak štogod još može biti napravljeno za vaše izbavljenje će biti učinjeno, i Ja neću ostaviti ni jedan kamen neprevrnutim kako bi oslobodio svakoga od njegove kontrole tko prihvati Moju pomoć… Ipak čovjekova je slobodna volja odlučujuća, i Ja ju ne prisljavam… Ali Ja zahtjevam veliku snagu vjere od Mojih Vlastitih tako da će ustrajati do kraja… Unatoč tome, njihova volja da pripadaju Mojim Vlastitima će im također dati izvanrednu snagu, i što je veća njihova nevolja to će Mi se oni čvršće priljubiti i snažnija će biti njihova vjera, koju Ja zasigurno neću razočarati. I jednom kada je došlo vrijeme kada vi više ne možete raditi otvoreno za Mene i Moje kraljevstvo onda će posljednja faza na ovoj Zemlji započeti, jer onda će se sve brzo dogoditi jedno za drugim, vjerska će borba otvoreno započeti, konačna će odluka biti zahtjevana od strane ljudi, sljedbenici protivnika će nadmašiti jedni druge sa njihovim sramotnim nasrtajima na vjernike… Onda vi, koji pripadate Meni, možete također dnevno očekivati Moj Dolazak, jer Ja ću vas izbaviti iz vaše nevolje tijela i duše, Ja ću vas odvesti sa ove Zemlje, i dogodit će se kako je proglašeno, budući će onda vrijeme biti ispunjeno.

AMEN

Spread the Truth