Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8084 (Dokaz Ljubavi prema Bogu: Ljubav prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8084, 21 Siječanj 1962

DOKAZ LJUBAVI PREMA BOGU: LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

Ljubav za Mene vi morate dokazati kroz nesebičnu Ljubav prema bližnjemu… Što vi učinite najmanjem od Moje braće, Meni ste učinili (Matej 25:40)… Ljubav prema Bogu dakle, nije moguća bez Ljubavi prema bližnjemu, budući osjećaji kojima vi onda sami sebe obmanjujete, od Mene ne mogu biti ocijenjeni kao „Ljubav“, jer će se Ljubav uvijek očitovati u djelima, koja služe dobru bližnjega koji je u nevolji. Ljubav bez dijela je također nemoguća, jer Ljubav je snaga, a snaga uvijek želi postati djelatna. Stoga ćete uvijek imati mjerilo za vašu Ljubav: da li vas ona nagoni na djelovanje, da li je vaša volja potaknuta vršiti djela Ljubavi. Vi bi trebali ozbiljno voditi računa o tome, i ne biste nikada trebali zaobići nevolju vaših bližnjih… vi uvijek trebate jedino nastojati ublažiti nevolju, prirediti radost, utješiti i pomoći, jer vi ćete uvijek prepoznati nevolju oko vas… A, posebno trebate prigrliti ljude koji se nalaze u duhovnoj nevolji. Zaista, takva pomoć često neće biti prihvaćena, jer je vrlo malo ljudi otvoreno za to da njihovim dušama bude pružena pomoć. Ipak, uvijek iznova trebate nastojati razdjeljivati duhovnu hranu i piće, gdje je to moguće. Tek onda Mi dokazujete vašu Ljubav, kada vi uklonite duhovnu i zemaljsku nevolju bližnjega, koji je također Moje stvorenje, čiju dušu želim osvojiti. A samo takva Ljubav, izražena u djelima, donijet će vam živu vjeru, koju Ja tražim, kako bih vam poklonio vječno blaženstvo… „Tko u Mene vjeruje, bit će blažen…“ Što vi međutim shvaćate pod vjerom, koja vam treba osigurati ovo blaženstvo? Mene ne zadovoljavaju riječi kojima želite potvrditi „vjeru“… Ja prethodno zahtijevam djelovanje u Ljubavi, dokaz vaše Ljubavi za Mene kroz nesebičnu Ljubav prema bližnjemu. Jer samo ovo može roditi živu vjeru, koja jedina ima vrijednost preda Mnom. A sve dok je vaša Ljubav za bližnjega još mala, sve dok se vi prema njemu ne ponašate kao brat, sve dok vi oskudijevate djelima Ljubavi, vi se ne trebate osjećati previše sigurni da ćete postati blaženi jedino kroz „vjeru“… Jer, onda je također vaša vjera tek forma… vi ne proturječite, ali još dugo vremena niste oživljeni. I, hoćete li onda ikada probuditi u život Duh u vama, koji jedino kroz Ljubavno djelovanje može dospjeti u život?… Od vas će uvijek biti zahtijevano Ljubavno djelovanje, ali vi tek rijetko slijedite ovo traženje (poziv), i stoga se također tek rijetko pronalazi živa vjera. Kakve teške posljedice će, jednom u onostranom,imati ova pogreška što vi vjerujete da djela nisu potrebna… No, jedino „djela“ vas slijede (Otkrovenje 14:13), a ovih vi možete samo malo pokazati, jer je u vama bila premala snaga Ljubavi koja se potvrdila u djelima… Vaše blaženstvo će odgovarati stupnju Ljubavi, jer samo Ljubav ima za posljedicu pravu vjeru… Vjera bez Ljubavi je međutim, mrtva, i posljedično neće nikada dovesti do blaženstva. A, vi ne smijete pobrkati „Ljubav“ sa „osjećajima“ koji se lako mogu pokrenuti u čovjeku, no koji međutim još ne uzrokuju (ne pobuđuju) vršenje djela Ljubavi bližnjemu… Vama je uistinu ponuđeno mnogo prilika da se Ljubavno aktivirate, i vi se ne smijete nikada zatvoriti na molbu vaših bližnjih koji su u nevolji. Vi im trebate iskreno željeti pomoći, a onda ćete vi to također i moći, jer Ljubav osvjetljuje vaš Duh i također vam pokazuje prava sredstva i načine, bilo da se radi o zemaljskoj ili također o duhovnoj nevolji, koju vi sada želite ukloniti. Ali, nemojte se oslanjati na riječi, koje su mrtve dok god vi njima ne date život kroz djelovanje u Ljubavi… Vi nećete nikada doći do ispravnog razumijevanja Riječi skrivenog u Pismu, ako kroz Ljubavno djelovanje ne probudite Duh u vama…Stoga su od vas tražena „djela“, jer „što ste vi učinili najmanjem od Moje braće, Meni ste učinili…“

AMEN

Spread the Truth