Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8073 (Odgovor na molitve… Ispravan odnos djeteta sa svojim Ocem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8073, 6 Siječanj 1962

ODGOVOR NA MOLITVE… ISPRAVAN ODNOS DJETETA SA SVOJIM OCEM…

Oh, zašto ne prepoznate ljubav vašeg Oca Koji jedino želi (što je) najbolje za vas… Dopustite sebi biti zaustavljeni na cesti koja vodi u propast, slušajte nagovarajuće (u smislu, ‘čija je namjera da vas pridobiju’) pozive vašeg pastira i okrenite se… Vratite Mi se i dopustite sebi da vas vodim, jer ako ostanete udaljeni od Mene biti ćete prepušteni (ne)milosti neprijatelja (= Sotone) koji vas okrutno povlači u bezdan, koji tjera u bijeg/rastjerava Moje stado i sa najvećom lakoćom ih (od)vodi u svoje područje ako ono (= stado) ne pribjegne k Meni, gdje (ga) on ne može pratiti. I vi ljudi trebate znati da vas on neprestano vreba u zasjedi, da neće propustiti ni jednu mogućnost da vas uvuče u svoju klopku i da je jako uspješan pošto se vi oslanjate na vašu vlastitu snagu dok, u stvari, vi možete biti pobjednici jedino uz Moju podršku. I Ja vidim vašu sudbinu, Ja vidim opasnost u kojoj se nalazite pa čak ako vam i želim pomoći… vi ne prihvaćate Moju pomoć pošto se okrećete od Mene s obzirom na činjenicu da vaša volja još nije usmjerena ka Meni. Vaše razmišljanje ne može biti prisilno promijenjeno, mora se dogoditi dobrovoljna transformacija prema Meni, jedino onda ću vas Ja biti u stanju uzeti za ruku, jedino onda ćete vi biti u stanju primiti Moju očiglednu pomoć. I kako bi ostvario ovo dobrovoljno fokusiranje na Mene Ja moram dozvoliti nevolji da dođe na vas, i vama će biti teško ponovno uzvjerovati u Boga ljubavi, ali nakana nevolje je ohrabriti vas da krenete cestom ka Meni i tražite Me za pomoć…

Sve što želim postići je da vi pronađete put ka Meni, da slušate nagovarajući poziv vašeg pastira, da u Njemu nađete pribježište kada ste u poteškoćama… I uistinu ćete pronaći pomoć; međutim, vaš poziv Meni mora doći iz vašeg srca… Vi ste često iznenađeni činjenicom da vaše molitve nisu uslišene, pa ipak vi ne uzimate u obzir to kakve molitve Mi upućujete… Ako Ja ne osjećam da Mi je vaša iskrena molitva bila upućena u duhu i istini Ja vas ne čujem, jer takve molitve se dižu ka Meni svakog dana tisućama puta, no one su bez-duševno recitirane (= u njima nema duše), one su formalne molitve kojima Ja ne mogu udovoljiti pošto još ne svjedoče o vezi, o odnosu jednog apelirajućeg djeteta sa njegovim Ocem, Koji će onda zasigurno pomoći sa svim sredstvima… jer Meni ništa nije nemoguće…. Ako, međutim, molitvi nedostaje dubine osjećaja ona neće doseći Moje uho i onda također neće biti ni odgovorena/uslišena… ne uslijed nedovoljne ljubavi na Mojoj strani već uslijed nedostatnog dječjeg povjerenja u Mene, koje je sigurna garancija da će svaki zahtjev biti ispunjen… Samo kada bi mogli vjerovati u Moju nezamislivu ljubav prema vama… koja uvijek sebe želi predati, koja vas ne želi pustiti da patite. Pa ipak vaše Me ponašanje prisiljava koristiti sredstva zbog kojih dvojbite Moju ljubav… A ipak, Ja vam jedino želim pomoći… I blažen je onaj koji prisvaja pravo na ova konačna sredstva pomoći, koji još pronalazi put ka Meni i zaziva Me u svojoj patnji… Jer on će zaista primiti Moju pomoć i može Me vidljivo doživjeti, i on će vjerovati u Mene i neće zalutati.

AMEN

Spread the Truth